AMM-Luftföroreningar, Buller och Radon Flashcards Preview

Individ och Hälsa > AMM-Luftföroreningar, Buller och Radon > Flashcards

Flashcards in AMM-Luftföroreningar, Buller och Radon Deck (23)
0

Vid tillfälligt förhöja halter av luftföroreningar, för vilka sjukdomar har man sett ökad dödlighet och behöv av sjukhusvård?

Luftvägssjukdomar och hjärt-kärlsjukdomar.

1

Vilka långtidseffekter har man kunnat se vid förhöjda halter av luftföroreningar?

Hämmad fostertillväxt
Sämre lungtillväxt hos barn
Ökad risk för kronisk bronkit, astma, lungcancer
Ökad arterioskleros
Ökad dödlighet i luftvägssjukdom och hjärt-kärlsjukdom

2

Vilka effekter har inandade partiklar i lungorna?

Inflammation
Ökad oxidativ stress
Påverkan på lungreflexer
Sänkt lungfunktion
Försämring av KOL

3

Vilka effekter har inandade partiklar på blodet?

Ökad viskositet
Koagulationsbenägenhet, ökad trombosrisk
Sänkt syrgasmättnad

4

Vilka effekter leder inandade partiklar till i hjärnan?

Sämre syresättning

6

Vilka effekter har inandade partiklar på kärlen?

Påskyndad arterioskleros, minskar stabiliteten i plack
Försämrad endotelfunktion
Kärlsammandragning och hypertoni

7

Vilka råd ges angående vistelse i starkt förorenade områden?

Undvik dem!
Kan leda till försämring av astma samt arytmirisk för personer med hjärt-kärlsjukdom.

8

Vilken typ av buller ökar mest när det kommer till upplevda störningar av buller?

Buller från vägtrafik.

9

Vilken gräns har man satt för accepterat dygnsmedelvärde av buller?

<55 dB

10

På vilken ljudnivå ligger det normala samtalet?

65 dB

11

Vilken nivå bör buller ligga under nattetid enligt WHO (dock dåligt underlag)

Bör ej överstiga 40 dB, över det har man sett ökad behov av sömnmedicinering samt "hälsoeffekter"(depression, olyckor, diabetes?)

12

Vilka effekter kan hör bullernivå ha på barns utveckling?

Har visat sämre prestationförmåga i psykologiska test som lägga pussel, läsförståelse, korrekturläsning samt att de får en lägre motivationsförmåga.

13

Vilka kroppsliga effekter kan höga bullernivå ge upphov till?

Störd återhämtning pga sömnstörning.
Stressreaktion med blodtrycksstegring, pulsökning, högre nivåer av adrenalin och kortisol, lipider och glukos stiger i blodet. :: Kanske ej så bra för de som är hjärt-kärlsjuka?

14

Om man vistas i en ständigt bullrig miljö, anpassar sig kroppen så att negativa hälsoeffekter minskar igen?

Nej!

15

Klimatförändringar kan påverka hälsan ffa hos äldre är det temperaturen som sådan eller avvikelsen från normaltemperaturen som är den viktigaste faktorn?

Avvikelsen från normaltemperaturen. Vi adapterar oss till en ny temperatur i vår omgivning men det tar några månader att ställa om helt.

16

Vad har den för hälsan (lägst dödlighet) optimala temperaturen beräknats vara i Stockholm?

11-12 grader

17

Vid extremt höga temperaturer ökar dödligheten och antalet sjukinläggningar, vilka grupper är känsligast?

Äldre
Sjuka
Ensamboende
Fattiga? i vissa länder

18

Vilka faktorer kan påverka en individ så att denne anpassar sig sämre till ökade temperaturer i omgivningen?

Dålig kondis, åldrat cirkulationssystem
Kroniska sjukdomar
Läkemedel som påverkar kroppens normala regleringssystem. vätskedrivande, hindrar pulsökning, minskar svettning, stör temperaturregleringen

19

Vad innebär begreppet "cool cities"?

Projekt för att sänka temperaturen inne i städer med grönområden, skugga, ljusa färger.
Städer är varmare än landsbygden.

20

Vilka råd ges för vård av äldre under värmebölja?

Tillräckligt vätskeintag, vänta ej på törstkänsla!
Sval miljö (lösa kläder, svala duschar, AC)
Undvik fysisk ansträngning
Kontrollera läkemedel, vätskedrivande kanske måste justeras.

21

Vad är Radon?

Ett radioaktivt grundämne som under normala förhållanden är i gasform. Alfa-strålning.

22

Var i vår omgivning finns Radon och hur får vi det i oss.

Radon finns i marken och i blåbetong som användes som byggmaterial på 60-talet.
Vi andas in gasen.

23

Varför är det dåligt att andas i Radon?

Ökad risk för lungcancer