Rättsmedicin- Toxikologi Flashcards Preview

Individ och Hälsa > Rättsmedicin- Toxikologi > Flashcards

Flashcards in Rättsmedicin- Toxikologi Deck (32)
1

Vad är definitionen för ett gift?

Ett ämne som i små mängder och på kemisk väg kan skada kroppen

2

Vad är "första giftvägen"?

Giftet orsakar skada på den plats på kroppen som utsatts för kontakt med giftet.

3

Vad är "andra giftvägen"?

Giftet orsakar skada i djupare vävnad och inre organ

4

Vid vilken viktprocent anses en dryck vara e alkoholdryck i Sverige?

1,8 viktprocent.

5

Hur mycket alkohol innehåller en starköl?

15-20 g för 330 ml

6

Hur många mmol/liter motsvarar 1 promille i blodet?

26,2 mmol etanyl/Liter serum

7

Var tas den största delen av alkoholen upp efter förtäring?

80% tas upp i duodenum och första delen av tunntarmen. 20% tas upp redan i ventrikeln.

8

Samma alkoholintag ger oftast upphov till större blodkoncentration hos kvinnor jämfört med män, varför?

Alkohol är vattenlösligt och fördelar sig snabbt i kroppsvätskorna. Kvinnor har vanligen lägre vattenhalt i kroppen vilket leder till mindre "utspädning".

9

Hur elimineras alkohol hur kroppen?

95-98 % metaboliseras (ffa i levern) till acetat vi acetaldehyd. Acetatet omsätts sedan ffa i muskler och blir i slutändan till koldioxid och vatten.
2-5% lämnar kroppen oförändrat via svett, urin och utandningsluft.

10

Hur fort förbränner en normalbyggd icke-alkolist alkohol?

7 g/h (0.15 promille)

11

Vad bryts metanol ner till i kroppen?

Myrsyra och formaldehyd.

12

Metaboliterna som bildas vid nedbrytningen av metanol är inte så bra, varför inte?

Formaldehyd skadar retina och kan ge blindhet.
Myrsyran ger upphov till acidos.

13

I vilken vanlig förbrukningsartikel kan man finna etylenglykol?

Kylarvätska

14

Etylenglykol ger en berusningseffekt men varför bör människor inte dricka det?

Toxiska metaboliter. Oalsyra ger upphoc till utfällning av kalciumkristaller i njurarna och orsakar njursvikt. Myrsyra ger acidos.

15

Varför är det farligt att få i sig kolmonoxid

Binder till Hb starkare än syre och leder således till nedsatt syretransport i kroppen och vävnadshypoxi.

16

Vilken färg får likfläckarna på någon som dött pga kolmonoxidförgiftning?

Ljusröda. Karboxihemoglobin är ljusrött till färgen.

17

Vid intag av natrium- eller kaliumcyanid po bildas vätecyanid i magsäcken vilket är mycket farligt, varför?

Absorberas snabbt till blodet ut förs ut i kroppen. Blockerar sedan mitokondriernas cytokromoxidas och förhindrar cellers syreupptag, cellanoxi.

18

Vid både cyanidförgiftning kolmonoxidförgiftning kan likfläckarna vara ljusröda. Hur kan man skilja cyanidförgiftning från kolmonoxidförgiftning?

Cyanidförgiftning ger en bittermandeldoft.

19

Hur kommer vi i kontakt med cyanider?

Finns i bittermandel.
Vid förbränning av vissa plaster.
Laboratorier

20

Varför är arsenik ett bra gift att använda i mordsyfte?

Väsentligen smaklöst, kan blandas i mat oh dryck.

21

Arsenik kan påvisas i kroppen långt efter döden, hur kommer det sig?

Deponeras i hår och naglar.

22

Vilka symtom kan man få av akut arsenikförgiftning?

Kräkningar, diarré, uttorkning, njursvikt, cirkulationssvikt.

23

Vilka symtom kan man få av kronisk arsenikförgiftning?

Hyperkeratos
Melanos
Perifera neuriter
Kakexi

24

Förgiftning med stryknin kan leda till döden, hur då?

Utlöser våldsamma kramper som kan leda till utmattning eller omöjliggöra andning.

25

Varför är gasen svavelväte så farligt att få i sig?

Bildar sulfider med vävnadsmetaller vilket leder till att enzymsystem blockeras.

26

Organiska lösningsmedel kan sniffas i berusningssyfte, vilka risker finns med denna hobby?

Risk för arytmier
Kroniska organskador (ffa lever och njurar)
Vid inhalation i påse fås också hypoxi och hyperkapni

27

Ange fyra vägar att få i sig kokain

Intranasalt (snorta)
Oralt
Intravenöst
Genom rökning

28

Hur länge kan man påvisa kokain i urinen efter senast tagen dos?

12 h. Metaboliten bensoylecgonin kan påvisas upp till 72 h efter senaste dos.

29

Vilken farlig komplikation kan man drabbas av efter intag av amfetamin?

Blodtrycksförhöjning som kan orsaka intracerebral blödning.

30

Ange tre farliga tillstånd som kan uppstå pga intag av ecstasy

Hypertermi
Dehydrering
Myoytolys

31

Vad heter den aktiva substansen i cannabisdroger och varför stannar den kvar i kroppen under mycket lång tid?

Tetrahydrocannabinol, lagras in i fettväven.

32

Vid akut förgiftning med opiater, vad anses ofta dödsorsaken vara?

Hjärstillestånd pga arytmier
Andningsdepression