Rättsmedicin - Tentafrågor Flashcards Preview

Individ och Hälsa > Rättsmedicin - Tentafrågor > Flashcards

Flashcards in Rättsmedicin - Tentafrågor Deck (51)
1

Vem får närvara som vittne vid tvångsundersökning av kvinna enligt Rätte‐
gångsbalken 28 kap 13§. Nämn minst två kategorier.

* Legitimerad läkare
* Legitimerad sjuksköterska
* Annan kvinna som behöver vara i rummet

2

Nämn minst två faktorer som talar för att en patients uppvisade stick‐ och skärsår tillfogats av annan person och inte av henne/honom själv

* Vertikalt snitt
* Inga provsnitt
* Genom kläder
* Avsaknad av vapen på plats
* Skador där personen själv inte kommer åt
* Postmortala skador

3

Ett barn kan beredas tvångsvård enligt ”Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga” av två helt olika anledningar. Vilka?

* Fysisk eller psykisk misshandel från vårdnadshavare eller vanvård
* Utsätter sin egen fysiska eller psykiska hälsa eller utveckling för risk

4

Det förekommer dödsfall i större fartygs kättingboxar eller i torrlagda brunnar som beror på ren O2‐brist i andningsluften. Kan något specifikt fynd göras på en död kropp vid sådana dödsfall.

Nej. Inge specifika tecken för kvävning.

5

Fyra villkor måste vara uppfyllda för att kunna tillvarata organ eller organdelar från en avliden för transplantationsändamål om man inte känner den avlidens uppfattning i frågan. Nämn minst två av dessa villkor.

* Anhöriga måste har varit delaktiga och har fått skälig tid överväga donation
* Organen/personen skall inte genomgå rättsmedicinsk obduktion eller fått ok av rättsmedicin.
* Läkare ansvarig för transplantationsmottagaren får inte vara ansvarig får vården av den avlidne patienten.
* Den läkare som är ansvarig för den avlidna patienten skall ge sitt godkännande

6

Vilken är den vanligaste dödsorsaken då någon avlidit i samband med brand förorsakad av sängrökning?

Kolmonoxidförgiftning

7

Enligt Patientsäkerhetslagen 6 kap. är Du skyldig att anmäla om Du, i din yrkesutövning som läkare, anser att ett fel har blivit begånget i vården så att en patient skadats eller riskerat att bli skadad. Till vilken organisation/nivå inom sjukvården skall anmälan ske?

Först anmäler vi till verksamhetschefen. Om skadan bedöms som allvarlig skall anmälan vidare till IVO.

8

Nämn fyra grupper av dödsfall bortsett från fall av uppenbart mord, självmord, olycka eller myndighetsrelaterad död som Du måste polisanmäla då Du har blivit tillkallad för att konstatera dödsfall och polisen ännu ej har blivit kontaktad.

* Plötslig spädbarnsdöd
* Obevittnade
* Missbrukare
* Felbehandling
* Icke-identifierade
* Förruttnelse

9

Vilken typ av intrakraniell hinnblödning uppkommer vanligast vid kraftigt våld framifrån mot pannan eller bakifrån mot bakhuvudet och som bringar huvudet i kraftig rotation och varifrån utgår blödningen?

* Subdurlahematom
* Bryggvener

10

Vart vänder sig en patient för att få ett beslut om att radera uppgifter i sin patient‐journal som hon/han anser vara felaktiga.

IVO

11

På den akutklinik där Du arbetar har en kvinna kommit in med traumatiska cerebrala skador som inger misstanke om att hon blivit misshandlad. En polisinspektör uppsöker Dig på avdelningen och överlämnar en skriftlig begäran till Dig om att genomföra en rättsmedicinsk kroppsundersökning för att dokumentera skadorna. Kvinnan betraktas som målsägande. Polisen åberopar särskilda skäl enligt ”Lag om rättsintyg i anledning av brott” eftersom Du varit den som primärt såg skadorna. Eftersom hon är medvetslös föreligger det ett väsentligt formellt hinder för att. Du skall kunna genomföra undersökningen. Eftersom hon är medvetslös föreligger det ett väsentligt formellt hinder för att Du skall kunna genom‐ föra undersökningen. Vilket?

Du kan inte erhålla samtycke från patienten.

12

Nämn två egenskaper hos ett hudsår i huvudsvålen som visar att det förorsakats av trubbigt våld!

Ojämna kanter
Vävnadsbryggor på djupet

13

Alla dokument som hanteras på en myndighet är inte ”allmän handlingar” utan det krävs aktiva åtgärder eller hantering av något slag för att dokumentet skall uppnå denna rättsligt väsentliga status. Nämn två olika sätt på vilket detta kan ske.

* Slutförd (expedierad)
* Arkiverad

14

Då man som läkare kallas ett förmodat dödsfall är det fem olika åtgärder, klinisk obduktion undantagen), som måste genomföras eller åtminstone övervägas. Nämn fyra av dessa.

1) Konstaterad
2) Yttre undersökningar
3) Överväga polisanmälan
4) Dödbevis
5) Dödsorsaksintyg

15

En person berövar sig själv livet genom att hänga sig inomhus. Vilken fysiologisk påverkan är det som nästan undantagslöst är primärt dödande och vad ligger bakom denna?

Cirkulationsrubbning med anoxi i hjärnan p.g.a tryck på blodkärl från snöre.

16

Normalt kan endast misstänkt gärningsman tvingas till undersökning mot sin vilja. I vissa fall kan man dock tvinga en målsägande till en viss provtagning. Vilken?

DNA-provtagning

17

Polismyndigheten framför till Dig som läkare i allmän tjänst, önskemål om att få ett barn undersökt och rättsintyg utfärdat med anledning av misstanke om misshandel i hemmet. Vem måste tillfrågas innan undersökningen genomförs och om vad?

Man måste undersöka om särskild företrädare är utsedd och i så fall fråga den om det är ok att undersöka barnet.

18

Vad kallas den del i en hagelpatron som skiljer krutet ifrån haglen i en hagelpatron och som ofta kan anträffas inne i kroppen då någon tagit livet av sig genom att skjuta sig med hagelgevär?

Förladdning

19

Vilken typ av organisation hanterar allmänna handlingar (offentliga och/eller sekre‐ tessbelagda) ?

En myndighet

20

Vid vård av en medvetslös patient har verksamhetschefen en särskild skyldighet för att kunna garantera att någon svarar för patientens rätt. Vad måste han/hon göra?

Har skyldighet att underrätta överförmyndaren att god man eller förvaltare.

21

Vid undersökning av en kropp som anträffas liggande död i en lada finner Du fin‐ naggade sår utan blödning runt munnen och ögonen. Vad beror de sannolikt på?

Möss eller annat djur postmortalt

22

Om socialstyrelsen efter utredning tycker att den enskilde befattningshavaren inom sjukvården skall få en påföljd/åtgärd för sin försumlighet, vem beslutar om sådan repressalie?

HSAN
(Arbetsgivaren)

23

Vid skottskador är det av stor betydelse för utredningen att fastställa skottriktning, dvs vilket som är in‐ respektive utgångsöppning på den som blivit skjuten. I vilket fall är nästan alltid ingångsöppningen större än utgångsöppningen?

Påsittande skott mot huvudet eller hud med ben tätt inpå, under.

24

Nämn två olika tillfällen då man som journalansvarig läkare i allmän tjänst, mot patientens önskan, måste utlämna journal till polisen i samband med utredning av brott:

* Begångna brott med minsta straffpåföljd 1 års fängelse
* Försök till brott med straffpåföljd mer än 2 års fängelse
* Brott mot smittskyddslagen med minsta påföljd 1 år fängelse
* Alla brott mot barn
* Könsstympning av kvinnor under 18 år

25

Om en person försvinner och man misstänker att vederbörande avlidit kan domstol enligt ”Lag om dödförklaring” ibland besluta om omedelbar dödförklaring enligt två olika förutsättningar. Vilka?

* Stora Olycka/Naturkatastrof med stor sannolikhet att personen är avliden
* Olycka där det är sannolikt att personen avlidit och man kan anse att dödsfallet är odiskutabelt/utrett?

26

Då en person avlider genom kraftig thoraxkompression såsom t.ex. då någon kläms under en voltande bil vid trafikolycka brukar dödsorsaken avslöja sig redan vid den yttre inspektionen av kroppen. Vilken förändring/skada brukar kunna iakttagas?

Dör av kvävning, kvävningstecken; petekier i slemhinna, ansiktshuden och konjuktiva. Cyanos och svullnad i ansiktet.

27

Nämn två av de tre olika rekvisit som nämns i Brottsbalkens 3 kap 6 § vilka gör det möjligt för åklagaren att åtala för grov misshandel!

* Livsfarlig gärning
* Tillfogats svårt skada
* Särskild hänsynslöshet

28

Nämn kompetenskravet på de två olika befattningshavare inom sjukvården som får ta blodprov vid tvångsundersökning av misstänkt gärningsman enligt ”Rättegångsbalken”.

* Läkare
* Legitimerad ssk

29

Vid kraftigt slag framifrån mot pannan som bringar huvudet i rotation kan allvarliga intrakraniella skador uppkomma. Vilken hjärnparenchymskada är vanligast vid sådant våld och var är den belägen?

* Kontusion
* Fronto-temporalt

30

Inom sjukvården måste man enligt Patientsäkerhetslagen lämna ut uppgift huruvida någon vistas på sjukhus om detta begärs ”i särskilt fall” om det begärs av någon av fem olika kategorier som frågar om det. Nämn två av dessa:

Polismyndighet
Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Åklagarmyndighet
Domstol

31

Vad heter de ytliga traumatiska missfärgningar som äldre människor ofta får på händernas ryggsidor och på underarmarna?

Senila echymoser

32

Nämn två av de tre krav ”Patientdatalagen” ställer på språket i en patientjournal.

* Svenska
* Begriplig svenska
* Förståligt för patienten

33

En läkare i öppen vård kallas till en patient med känd potentiellt dödande sjukdom som har avlidit i hemmet. Inga anamnestiska uppgifter talar för polisanmälan. Läkaren måste efter det att dödsfallet konstaterats utföra eller ta ansvar för att tre olika åtgärder omgående och inom närmsta framtid blir utförda. Nämn två av dessa:

* Yttre undersökning
* Dödsbevis
* Dödsorsaksintyg

34

Du är enligt ”Patientsäkerhetslagen” som sjukvårdsanställd tvungen att anmäla uppkomna och riskerade vårdskador till ”Vårdgivaren”. Vilken nivå på skadan krävs för att vårdgivaren måste anmäla vidare till Socialstyrelsen?

Skadan bedöms vara allvarlig

35

Bedömning av likfläckarnas förekomst och lokalisation är av betydelse då Du av polisen kallas till en plats där någon anträffats död. Nämn två olika anledningar till detta.

* Kroppen har blivit flyttade sedan dödsfallet, måste stämma överens med kroppens position.
* Tid sedan dödsfall
* Säkert dödstecken

36

Nämn två olika situationer då Du enligt ”Begravningsförordningen” är tvungen att utfärda dödsorsaksintyg!

* Vid vård av patient kort tid innan död
* Vid rättsmedicinsk undersökning när du är rättsmedicinare

37

Vad är ett decollement?

Fettväv som vid tangentiellt/skjuvande våld förskjutits i förhållande till hud och underliggande vävnad och därigenom trasats sönder.

38

Nämn två av de fyra tillfällen då ”Lag om rättsintyg i anledning av brott” anger att rättsintyg (OBS endast intyg) avseende målsägande kan utfärdas utan samtycke från den enskilde.

* Försök till brott med fängelse > 2 år
* Begånget brott med fängelse > 1 år
* Brott mot barn
* Brott mot smittskyddslagen med fängelse > 1 år
* Polis har journalhandlingar de vill få bedömda

39

Vad är en förutsättning enligt ”Patientsäkerhetslagen” för att en legitimerad läkare som arbetar i öppen vård och som inte är upptagen av livräddande insatser på uppdrag av polisen skall kunna tvingas utföra kroppsundersökning av misstänkt gärningsman och skriva intyg där över?

* Offentlig vård
* Gärningsman måste vara misstänkt för brott som kan ge fängelse

40

Nämn två undersökningsfynd som gör att Du vid ett fjärrskott med kula misstänker att ingångsöppningen är belägen i bakhuvudet och utgångsöppning i pannan.

* Hålet i bakhuvudet mindre än det i pannan
* Kontusionring/Smutsring runt hålet i bakhuvudet

41

Sekretess enligt ”Offentlighets- och sekretesslagen” hindrar inte att Du som behandlande läkare gör en polisanmälan för att ”förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott” i fem olika typer av aktiviteter. (Frågan avser inte den allmänna medborgerliga skyldigheten att anmäla vissa allvarliga brott å färde.) Nämn vad två av dessa fem aktiviteter är.

* Trafikbroot
* Luftfartsbrott
* Tunnelbana/Spårvagnbrott
* Sjöfartsbrott
* Järnvägsbrott

42

Om man misstänker att ett barn är utsatt för brott och föräldrarna inte anses kunna tillvarata barnets rätt (ej som stöd för barnets vård och utveckling) kan domstol utse en person som har till uppgift att göra just detta. Vad är namnet på en sådan funktion enligt den lag som finns för denna uppgift?

Särskild företrädare

43

Vid dödsfall förorsakade av elektrisk ström av det slag som finns i vanliga hushåll (220V/50Hz) kan förändringar ofta ses som förorsakats av strömmens väg genom kroppen även om det inte är dessa förändringar i sig som är dödande. Vilka?

* Brännskada ingångs och/eller utgångsställe
* Hornpärlor/krokodilhud
* Uppfläkning av hud vid utgångsställe

44

Endast allmänna handlingar kan sekretessbeläggas enligt ”Offentlighets- och sekretesslagen. I vilken typ av organisation finns förutsättningar för att sådana dokument skall kunna skapas. Ange det samlade begreppet för sådana organisationer.

Myndigheter

45

Nämn två olika sätt att fastställa identitet på en död kropp om kroppen blivit svårt vanställd och ej kan identifieras genom anhöriga.

* Tänder
* DNA
* Tandprotes - ofta märkt
* Fingeravtryck - bara på kriminella
* Andra märkta implantat
* Skelettegenheter

46

Om man anser att vårdnaden med omedelbar verkan måste tas från föräldrarna t.ex. på grund av att de motsätter sig akuta livräddande insatser för sitt barn kan man utanför arbetstid alltid få kontakt med en person som med omedelbar verkan kan fatta ett sådant beslut. Vem är det?

Ordförande eller delegerade ledamot för socialnämnd i aktuell kommun

47

Nämn två egenskaper hos ett hudsår i huvudsvålen som visar att det förorsakats av skarpt våld.

* Skarpa sårkanter
* Inga vävnadsbryggor på djupet

48

Enligt 2 kap. 6 § regeringsformen är varje medborgare gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. I vissa fall kan dock en medborgare tvingas till kroppsundersökning mot sin vilja. Vem och varför? (DNA provtagning av målsägande undantaget).

* Misstänkt gärningsman vid brott som kan ge fängelse.

49

Då man som läkare kallas till ett förmodat dödsfall är det fem olika åtgärder, klinisk obduktion undantagen, som måste övervägas. Nämn fyra av dessa.

1) Konstatera dödsfall
2) Yttre kroppsundersökning
3) Överväga polisanmälan
4) Skriva dödsbevis
5) Se till att dödsorsaksintyg skrivs

50

Ange två olika orsaker till att likfläckarna på en död person är påfallande ljusröda.

* Hypotermi
* Cyanid
* Kolmonoxid

51

För den som inte tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen är det förbjudet att yrkesmässigt utföra undersökning eller behandling i vissa fall (kvacksalveri). Nämn fyra olika tillstånd eller patientkategorier som är förbjudet att behandla för en sådan person!

* Barn under 8
* Diabetes
* Cancersjukdom
* Epilepsi
* Smittsamma sjukdomar (smittskyddslagen)
* Gravida
* Inga ingrepp/undersökningar i lokalbedövning/bedövning/hypnos
* Ingen radiologi
* Kontaktlinser