VC - ÖNH Flashcards Preview

Individ och Hälsa > VC - ÖNH > Flashcards

Flashcards in VC - ÖNH Deck (55)
1

Vid vilka fynd kan vi säga att vi har en "säker" AOM?

Purulent sekretion och/eller perforerad/changrinerad trummhinna
eller buktande, ogenomskinlig, färgförändrad, orörlig trumhinna

2

Vilka hjälpmedel har vi att ta till för att ställa diagnosen AOM?

Otoskop
Pneumatisk otoskopi med Siegels tratt
Otomikroskopi
Tympanometri

3

Vad är de tre vanligaste bakterierna som orsakar AOM?

Pneumokocker 30-50%
H.influenzae 15-30%
M.catarrhalis 1-9%

4

Vad är de vanligaste symptomen vid AOM?

Plötslig, intermittent öronvärk eller smärta Lockkänsla
Hörselnedsättning, feber
Ibland öronflytning

5

Har AOM en hög spontanläkning?

Mycket hög! varierar med etiologin men vanligen 75-85%

6

Vilka råd ges vid AOM för att underlätta tills läkning sker?

Högläge, minst 20 grader
Paracetamol eller NSAID mot smärta
Näsdroppar om nästäppa

7

Vid okomplicerad AOM, vilka barns skall alltid antibiotikabehandlas?

Barn < 1 år
Barn > 12år
Om säker AOM!

8

Barn mellan 1 och 12 år skall enbart få antibiotika om komplicerande faktorer föreligger, ge minst 4 förslag på sådana faktorer

*Svår värk trots adekvat analgetika
*Perforerad trumhinna
*Barn < 2 år med bilateral AOM
*Annan sjukdom/syndrom som ger ökad infektionsbenägenhet
*Missbildning i ansikte eller inneröra
*Skall- eller ansiktsfraktur
*Cochleaimplantat
*Känd sjukdom i mellanörat, eller tidigare öronopererad (ej plaströr)
*Känd sensorineural nedsättning

9

Vid vilka symptom och AOM bör barn genast skickas till ÖNH-specialist?

Vid allmänpåverkan
Tecken på mastoidit
Tecken på Labyrinit
Nackstelhet eller facialispares

10

Vilket antibiotika är förstahandsvalet vid AOM? Vilken dos till barn och vuxna?

PcV (Kåvepenin)
Barn: 25mg/kg x3 i 5d
Vuxna: 1.6g x 3 i 5d

11

Vilket antibiotika är förstahandsvalet vid AOM och penicillinallergi?
Vilken dos till barn och vuxna?

Erytromycin
Barn: 10mg/kg x 4 i 7d
Vuxna: 250mg x 4 i 7d

12

Med vilket antibiotika behandlas recidiv av AOM? Vilken dos till barn?

PcV (Kåvepenin)
Barn: 25mg/kg x3 i 10d
Vuxna: 1.6g x 3 i 10d

Eller
Amoxicillin 20mg/kg x 3 i 10d

Nasopharynxodling skall tas.

13

Vilket antibiotika väljer vi för AOM vid terapisvikt? Vilken dos för barn?

Amoxicillin 20mg/kg x 3 i 10d

14

Vad är definitionen av terapisvikt när det kommer till AOM?

Ej symptomregress inom 2 dagar eller ny AOM under antibiotikabehandlingen. Orsakas oftast av Hemophilus influenzae

15

Vad är definitionen av Recidivotit?

Ny otit inom 1 månads tid. Troligen Pneumokocker igen.

16

Vilka patienter bör kontrolleras efter AOM?

Barn < 4år med bilateral AOM eller 1 AOM+ en sekretorisk OM, kontroll efter 3 månader
Barn < 1år samt sk "öronbarn" bör helst behandlas och kontrolleras hos ÖNH-specialist.
Misstanke om sequele

17

Vilka patienter bör kontrolleras efter sekretorisk OM?

Bilateral med hörselnedsättning under minst 3 månader, remiss till ÖNH
Bilateral utan hörselnedsättning, kontroll på VC efter 3 månader

18

Hur behandlas rinnande rörotit?

I förstahand med örondroppar-Terracortil med Polymyxin B i 5-7 dagar om pat är opåverkad. Om fortsatta besvär, remiss till ÖNH

19

Till vilka barn kan man överväga rörbehandling?

Öronbarn.
De som haft >2 säkra otiter och skickats till ÖNH, sedan ännu en inom 1-2 månader... så totalt minst 4 otiter på 7-8 månader

20

Vilket bakteriellt agens är vanligast vid faryngotonsillit?

GAS- grupp A streptokocker 40%
(30-40% är orsakade av virus)

21

Vad orsakar mononukleos?

EBV-Epstein-Barrvirus

22

Som hjälp vid utredning av akut faryngotonsillit/tonsillit kan man ta till centorkriterierna, vilka är de?

Feber>38,5 grader
Ömmande käkvinkeladeniter
Beläggningar på tonsillerna (hos barn 3-6 år räcker rodnade, svullna tonsiller)
Frånvaro av hosta

23

Om alla fyra centorkriterier är uppfyllda vad är då sannolikheten för att det rör sig om en streptokockorsakad akut faryngotonsillit/tonsillit?

Om alla 4 kriterierna finns är sannolikheten att
Det är streptokocker cirka 50%

24

Hur många centorkriterier skall vara uppfyllda innan vi går vidare med ett snabbtest för GAS?

3-4 st. Patienten skall inte heller ha symtom från flera lokaler, det inger misstanke om virussjuka.

25

Vilket antibiotika väljer vi för att behandla akut faryngotonsillit/tonsillit om snabbtestet var positivt? Vid penicillinallergi?

PcV (Kåvepenin) i 10 dagar
Barn: 12,5mg/kg x3
Vuxna: 1g x3

Allergi- Klindamycin i 10 dagar
Barn: 5 mg/kg
Vuxna: 300mg x3

26

Ange tre möjliga komplikationer efter GAS tonsillit

Peritonsillit (halsböld)
Sepsis
Reumatisk feber (mycket sällsynt)
Glomerulonefrit (mycket sällsynt)

27

Har snabbtest för strep A hög eller låg sensitivitet/specificitet?

Både hög sensitvitet (>90%) och specificitet (>90%)

28

Har monospot hög eller låg sensitivitet/specificitet?

Både hög sensitvitet (c.a 85%) och specificitet (?%)
Ger utslag tidigast 5-7 dagar efter insjuknandet.

29

Vilka indikationer finns för tonsillectomi?

3–4 tonsilliter/år
1–2 halsbölder inom ett par års tid
Halsböld hos barn

Försämring av psoriasis, reumatoid artrit och glomerulonefrit i samband med akut faryngo­tonsillit
Kronisk tonsillit och symtom som inte har kunnat hanteras medicinskt

Obstruktiva besvär med/utan sömnapné

30

Vad kan orsaken vara bakom en recidivtonsillit?

För kort antibiotikabehandling, dålig compliance.
Ny infektion.

31

Hur behandlar vi recidivtonsillit?

Klindamycin alt cefadroxil

32

Vilka är de klassiska symptomen vid mononukleos?

Feber, svettningar
Uttalad trötthet
Halsont, kraftigt svullna tonsiller med tjocka gråvita beläggningar
Dålig andedräkt
Förstorade lymfkörtlar, ffa på halsen

33

Hur diagnostiserar vi mononukleos?

Monospot- snabbtest
Serologi- används i oklara fall
PCR- ffa för immunsuppremerade

34

Ange en komplikationer som kan uppstår pga mononukleos

Mjältruptur-avråd från kontaktsport under 4 v efter tillfrisknande.

Svullnad av tonsiller till den grad att andning och matförsörjning påverkas.

EBV kan ge en hel del annat också

35

En 5-årig pojke har varit förkyld i en vecka och inkommer nu då mamma tycker att höger öga har svullnat. Pojken är allmänpåverkad och har hög feber. Vad gör du och varför?

Akut remiss till ÖNH, misstanke om etmoidit. Kräver antibiotika iv.
Risk för orbitaabscess och sinus cavernosustrombos.

36

Vad är de typiska symptomen på frontalsinuit? Vad gör du om uttalade symptom?

Oftast svår ensidig huvudvärk i kombination med tryckömhet över pannhålan.
Vid uttalade symtom görs röntgen akut. Kontakt med ÖNH.

37

Hur många dagar tar det i regel minst för en bakteriell rinosinuit att utvecklas?

10 dagar.

38

Ange fyra kliniska tecken som har högt diagnostisk värde för bakteriell rinosinuit.

1. Ensidig värk över käkhålan med
tryck eller värk mot överkäkständer
2. Ensidig purulent snuva
3. Vargata i näsan
4. Illaluktande sekret
om >2 av dessa, antibiotika annars expektans eller rtg.

39

Vilket antibiotika är förstahandsval för behandling av bakteriell rinosinuit?

PcV (Kåvepenin) i 7-10 dagar
Barn: 25mg/kg x3
Vuxna: 1,6 g x3

40

Vilket antibiotika väljer vi vid pc-allergi för behandling av bakteriell rinosinuit?

Doxycyklin i 7d
200mg x1 dag 1, 100mg x1 dag 2-7

41

Vilket antibiotika byter vi till om terapisvikt på behandling för bakteriell rinosinuit?

Utvärdera tidigast efter 5 dagar på beh.
Överväg punktion.
Om säker diagnos byte till:
Amoxicillin 0.5g x 3 i 7-10d

42

Vid virusorsakade besvär från bihålorna, vilka råd kan du ge?

Högläge
Vila
Näsdroppar
Antiflogistika
Nässköljningar med NaCl-lösning
Ev lokal steroid i näsan.

43

Om en patient med bakteriell sinut inte är bättre inom 10-14 dagar respektive >3 veckor, vad gör du då?

Odla från nasofarynx, byte av antibiotika efter resistensbestämmning
10-14d-överväger rth/CT, bihålespolning om inget dränage sker spontant.
> 3 veckor-remiss till ÖNH

44

Vilka agens är de vanligaste vid bakteriell sinuit?

Pneumokocker och H.influenzae är de vanligaste och står för 50-75%

45

Vad är vanligaste orsaken till akut bronkit hos vuxna?

Virus!
Men pneumokocker, H. influenzae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae och kikhosta förekommer.

46

Vad är vanligaste orsaken till akut obstruktivbronkit hos små barn?

Virus! RS, rhino-, influensa- eller parainfluensavirus

47

Vad är de vanligaste symtomen på akut bronkit hos vuxna?

Besvärlig hosta
Färgade upphostningar
Allmänpåverkan och feber kan förekomma men oftast är patienten opåverkad

48

Vad är de vanligaste symtomen på akut obstruktiv bronkit hos små barn?

Barnet väser obstruktivt vid utandning och kan ha näsvingespel, indragningar mellan revbenen och paradoxal bukandning

49

Hur behandlar vi akut obstruktiv bronkit hos små barn?

Behandlas som astma, dvs med beta-2-agonist, inhalationssteroid eller leukotrienantagonist

Små barn har ofta god effekt av adrenalininhalationer i det akuta skedet

50

Varför ges aldrig antibiotikabehandling vid akut bronkit?

Ingen bevisad effekt även om det skulle vara bakteriell orsak.

51

Vad är akut obstruktiv bronkit?

Luftvägsinfekterade barn utan eksem eller påvisad IgE-förmedlad allergi, i åldersgruppen 0-2 år, som vid högst två tillfällen har astmaliknade symtom och föräldrar eller syskon inte har astma.

52

Om ett litet barn har symptom på akut obstruktiv bronkit >2 ggr, vad kallas det då?

Infektionsutlöst astma

53

När skall ett barn med akut obstruktiv bronkit skickas in till sjukhuset?

Otillräcklig förbättring på akut inhalationsbehandling!
Förhöjd andningsfrekvens
Cyanos
Påverkad saturation, under 45 %
Allmänpåverkan

54

Vad är normal andningsfrekvens för barn i åldersgrupperna 0-2 månader , 2-12 månader, 1-5 år?

0-2 mån < 60/min
2-12 mån < 50/min
1-5 år < 40/min

55

Vad är viktig anamnestisk information vid utredning av eventuell astma hos ett barn?

Förekomst av allergier eller eksem.
Hereditet för allergier och astma.
Andra sjukdomar/mediciner