VC - Depression Flashcards Preview

Individ och Hälsa > VC - Depression > Flashcards

Flashcards in VC - Depression Deck (12)
1

Vilka kriterier ska man uppfylla för att få diagnosen depression?

5 av följande:
Nedstämdhet eller irritabilitet
Anhedoni - oförmåga att känna glädje
Apitstörning/viktförändring
Sömnstörning
Psykomotorisk störning
Energilöshet
Känslor av värdelöshet eller skuld
Koncentrationssvårigheter
Tankar på döden/suicidtankar

2

Vad är viktigt att tänka på om en patient insjuknar i misstänkt depression i tonåren?

Ärftlighet
Tecken till hypomani eller maniska episoder (vanligaste debutåldern för bipolär sjukdom)

3

Vad är viktigt att tänka på när en patient >50 år debuterar med en depression?

Uteslut somatisk sjukdom!
- CT-skalle vid terapisvikt: "vaskulär depression"

Fråga efter begynnande tecken till demens

4

Vad är viktigt att tänka på när man initierar behandling med antidepressiva läkemedel?

Risk för ökad ångest under de första veckorna

5

Nämn några faktorer som kan öka suicidrisken hos en deprimerad patient.

Tidigare suicidförsök/ anhörig eller vän som begått suicid
MADRS>40
Psykotiska vanföreställningar avseende skuld/skam och sjukdom
Bipolär sjukdom
Plötsliga livsförändringar/ svåra sjukdomsbesked
Alkoholmissbruk
Svår ångest
Post partum depression
Sömnstörning

6

Hur skiljer man mellan sorg/kris och depression?

Sorg/kris är en process medan depression är "stillastående".
>2 månader utan tecken på utveckling: behandla som depression. Alltid samtalsstöd!
Behandling kan initieras tidigare vid känd affektiv sjukdom och om patienten har en klassisk symtombild.

7

Vilka depressioner ska behandlas inom primärvården?

Lindriga och medelsvåra

8

Vilket är förstahandspreparatet för behandling av depression, vilken dos ska man starta med och hur/när titrerar man upp dosen?

Sertralin 50 mg x 1.
Utvärdera effekt efter ca 2-4 veckor. Om viss effekt, men ej symtomfrihet: öka med 50 mg upp till maxdos 200 mg. Öka ej med mer än 50mg/vecka.

9

Vilka vanliga biverkningar kan man få av SSRI-preparat?

Illamående
Huvudvärk
Gastrointestinala besvär
Ångest
Fördröjd orgasm/ejakulation
Minskad libido

10

När är Mirtazapin ett bra behandlingsalternativ?

Vid sömnstörning och aptitlöshet.

11

Vilka preparat brukar användas som andrahandalternativ vid terapisvikt med SSRI? Vad är viktigt att tänka på avseende dosering av dessa preparat?

SNRI. Ingen noradrenerg effekt förrän vid 150 mg/dygn

12

Hur länge ska man behandla en depression?

Första skovet: 8-9 månader
Andra skovet: ca 2 år
Tredje skovet: 5 år eller längre