VC-Pneumoni och KOL Flashcards Preview

Individ och Hälsa > VC-Pneumoni och KOL > Flashcards

Flashcards in VC-Pneumoni och KOL Deck (22)
1

Hur yttrar sig ofta en pneumokockpneumoni kliniskt?

Akut insjuknande med frossa och
feber. Påverkat allmäntillstånd.
Efter någon dag kommer rethosta, icke-produktiv
Bröstkorg smärtor-inte alla.
Konfusion-äldre

2

Vilket är den vanligaste bakterien som orsakar pneumoni?

Pneumokocker står för 10-50%

3

Hur yttrar sig ofta en Mykoplasmapneumoni kliniskt?

Hosta före feber. Långsamt insjuk-
nande. Fall i nära omgivning.
Ibland besvärande huvudvärk
Vanligare hos <50 år

4

Hur behandlar vi en misstänkt pneumokockpneumoni?

PcV (Kåvepenin) i 7 dagar
Barn: 25mg/kg x3
Vuxna: 1g x3

Vid allergi: Ery-Max
Vuxna: 500mg x 2 i 7 dagar
Barn: 20mg/kg x 2 i 7 dagar

5

Hur behandlar vi en misstänkt atypisk pneumoni?

Erytromycin 500mg x 2 i 7 dagar alt doxyferm 200mg dag 1 sedan 100mg i 8 dagar (vuxna).

Erytomycin 20mg/kg x 2 i 7 dagar (barn)

6

Vilka undersökningar/labprover skall göras/tas på att patienter med misstänkt pneumoni?

Pulsoximetri
Andningsfrekvens
blodprover: CRP, Hb och om möjligt LPK med neutrofiler

CRB-65-bedömning

7

Vilka patienter bör få en rtg-kontroll efter att de har haft en pneumoni?

Lungröntgenkontroll 6–8 veckor efter insjuknandet rekommenderas för patienter med långdraget förlopp, recidiverande lunginflammationer och för rökare.

8

Vid pneumoni, när bör vi ta odling från sputum eller nasopharynx?

Hos vuxna patienter med säker eller sannolik lunginflammation, i synnerhet efter vistelse i områden med hög förekomst av antibiotikaresistenta bakterier och vid terapisvikt.

9

Vad är definitionen för kronisk bronkit?

Hosta och sputumproduktion under minst 3 månader per år under minst 2 år

10

Hur ställer vi diagnosen KOL?

Med spirometri
kvoten FEV1/VC är < 0,7 om yngre än 65år
<0.65 om 65 år +

11

Ange 3 diff.diagnoser när vi har en 50-åring som söker för tilltagande dyspné och trötthet.

KOL
Astma
Hjärtsvikt
Lungcancer

12

Vad har vi för icke-farmakologiska behandlingsmöjligheter för KOL?

RÖKSTOPP!!!
Minskad exponering för irritanter på jobb och hemma
Träning
Dietist
Hjälpmedel för ADL

13

Vad är gränserna för de 4 olika stadierna man delar in KOL i?

FEV1, % av förväntat värde
1. ≥ 80
2. 50-79
3. 30-49
4. < 30 eller < 50 samt
definierade negativa prognos­faktorer

14

Vilka agens är vanliga vid bakeriella exacerbationer vid KOL?

Haemophilus influenzae svarar för hälften eller mer Streptococcus pneumoniae
Moraxella catarrhalis

15

Vid misstanke om kolexacerbation, vilka 3 frågor vill du ha svar på?

Ökad dyspné?
Ökad sputumproduktion?
Ökad purulens i sputum?
Pm minst 2 av dessa- ge antibiotika!

16

Mot vad bör KOL-patienter vaccineras och varför?

Pneumokocker
Patienter med KOL löper ökad risk att insjukna i invasiv pneumokocksjukdom (meningit, sepsis, pneumoni med bakteriemi) men även i pneumokockpneumoni utan bakteriemi.

17

Lindrig till måttlig kolexacerbation kan behandlas på VC, hur du?

Inhalationsbehandling med beta-2-stimulerande och antikolinerga (om dålig effekt-prednisolon p.o)

Antibiotika:
Doxycyklin 200mg dag1 sedan 100mg i 8 dagar eller
Amoxicillin 500mg x 3 i 5-7 dagar

18

Vilka två steg finns i det motiverande samtalet?

1. Bedömning av patientens beredskap till förändring
2. Samtalet, anpassat efter patientens förändringsberedskap

19

Vilka 6 olika steg finns i motivationscirkeln för motiverande samtal?

1. Ointresserad/ Ej beredd
2. Osäker/ambivalent
3. Beredd
4. Handling
5. Vidmakthållande
6. Återfall

20

Vad bör det motiverande samtalet innehålla om patienten är "ointresserad/ej beredd"?

Begränsa samtalet till information.
Ta reda på vad pat redan vet.
Syftet är att väcka patientens intresse.

21

Vad bör det motiverande samtalet innehålla om patienten är "osäker/ambivalent"?

Hjälpa patienten klarlägga fördelar och nackdelar med att ge upp en dålig vana.
Använd ambivalenskorset.

22

Vad bör det motiverande samtalet innehålla om patienten är "Beredd"?

Hjälp patienten att planera, ge hjälp och stöd.
Öka patientens tro på att de kan lyckas.