AMM-stressrelaterad ohälsa Flashcards Preview

Individ och Hälsa > AMM-stressrelaterad ohälsa > Flashcards

Flashcards in AMM-stressrelaterad ohälsa Deck (24)
1

Vad är det som avgör om en situation är en stressor eller ej?

Individens tolkning av situationen.

2

Ge två exempel på stressorer

*Situation där passformen är dålig mellan individen och miljön vilket uppfattas negativt, krav och förväntningar är större än resurserna
*Situationer/händelser som en individ uppfattar som ett hot (socialt, psykiskt, fysiskt)

3

Vad sker i kroppen vid en akut stressreaktion?

Det sympatiska nervsystemet drar igång, puls och blodtryck stiger, hjärtats aktivitet ökar och musklerna förbereds på fight or flight.
Immunförsvaret dämpas.
Insöndring av Adrenalin ökar
Insöndring av Kortisol ökar

4

Vad kan långvarig stresspåverkan leda till?

Fysiologiska konsekvenser som sömnbesvär
Störd HPA-axel leder till ökad kortisol-, lipid- och glukosnivå
Emotionella och kognitiva besvär som koncentrationspåverkan, irritabilitet

5

Vid en stressig livsstil är tiden för återhämtning viktig, ange minst 4 olika återhämtningssysslor

Sömn- Otroligt viktigt!
Motion
Hobbyverksamhet
Meditation
Stirra in i väggen-tid :)

6

Sömnbesvär och stress leder lätt till ond cirkel, hur?

Stress är en vanlig orsak till sömnbesvär, dålig sömn ger sämre förmåga att hantera stress.

7

Vad är "Effort-Reward"-modellen?

Hög ansträngning vägs mot belöning och är de inte i balans inger det en frustration.

8

Vad är "krav-kontroll-stöd"- modellen?

En modell där man kan sätta en en individ i olika situationer beroende på kravet på individen och dess egen kontroll av situationen. Sämst är kombinationen höga krav och låg kontroll.

9

Vad kan stress på en arbetsplats få för negativa konsekvenser på arbetsgruppen?

*Sänkt effektivitet/kvalitet
*Försämrad stämning, irritation
*Nedsatt förmåga att samarbeta
*Miljö som lättare tillåter mpbbing och trakasserier

10

Hur länge skall en utmattning pågått för att man skall kunna ställa diagnosen utmattningssyndrom?

Utmattning, fysiskt och psykiskt i minst 2 veckor,11

Hur länge måste identifierbara stressfaktorer ha förelegat för att man ska kunna ställa diagnosen utmattningssyndrom?

I minst 6 månader.

12

Vilket symptom skall dominera symptombilden vid utmattningssyndrom?

Påtaglig energibrist, visar sig som minskad företagsamhet, minskad uthållighet, förlängd återhämtningstid.

13

Förutom tidsperspektivet så måste också 4 av 6 symtom ha förelegat under en tvåveckorsperiod, vilka symptom?

*Koncentrationssvårigheter eller minnesstörning
*Nedsatt förmåga att hantera krav eller arbeta under tidspress
*Känslomässig labilitet eller irritabilitet
*Sömnstörning
*Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet
*Fysiska symptom

14

Innan diagnosen utmattningssyndrom ställs bör man ha uteslutit annan möjlig bakomliggande orsak, ge minst 3 exempel

Hypothyreos
Diabetes
Brist på vitamin B12
Missbruk
Psykisk sjukdom (depression, generaliserad ångest)

15

Vid ett första besök med en patient som lider av ett nydebuterat utmattningssyndrom, vad kan vi som läkare bidra med?

*Förståelse, gensvar och snar uppföljning
*Råd om kost, motion och sömnvanor
*Erbjuda samtalsbehandling
*ev läkemedel för sömn, stämningsläge
*Sjukskrivning vb, helst deltid
*Uppmana till kontakt med FHV, alt remiss

16

Hur ser prognosen ut vid utmattningssyndrom?

Ofta ett långdraget förlopp, ej ovanligt med arbetsoförmåga i upp till 1 år. De flesta kan dock återgå i arbete men upplever en ökad känslighet för stress.

17

Vilka fysiska risker har man kunnat koppla samman med skiftarbete (dag/natt)?

Ökad risk för hjärtinfarkt, diabetes typ 2, metabolt syndrom.
Ökad risk för mag-tarm besvär
Ökad risk för att drabbas av olyckor, under nattpass eller på vägen hem efter ett

18

Vid vissa sjukdomar, speciellt när de nått en svår nivå bör man ta ställning till att enbart jobba dag istället för skiftarbete, ange minst 3 sjukdomar

*Diabetes-insulinsekretion varierar med dygnet. Sämre svar på behandling
*Lungsjukdomar-luftvägsmotståndet varierar med dygnet
*Depression- försämring vid sömnbrist
*Hjärt-kärlsjukdom
*Epilepsi - ökad anfallsrisk vid sömnbrist

19

EU har tagit fram direktiv kring arbetstider, hur lång skall dygnsvilan minst vara mellan två arbetspass?

Minst 11 h

20

EU har tagit fram direktiv kring arbetstider, i genomsnitt över 4 månader hur många arbetstimmar/ vecka är max?

48h

21

EU har tagit fram direktiv kring arbetstider, i genomsnitt över 4 månader hur långa får nattpassen vara? (undantag jourtjänstgöring)

8h

22

Efter mycket långa jourpass har man kunnat visa att reaktionsförmågan är nedsatt, det är den också vid alkoholpåverkan. Vilken promillehalt ger samma reaktionsförmåga som efter >20 h aktivt jourpass?

0.5 promille

23

Vad ingår i god sömnhygien?

*Svalt, tyst och mörkt sovrum
*Regelbundna sovtider
*Undvik stora matintag sent på kvällen
*Undvik koffein och alkohol påkvällen
*Regelbunden motion
*2 h nedvarvning innan sängående

24

Vilka andra aktörer ä primärvårdsläkaren kan hjälpa en patient med arbetsrelaterad stressproblematik och hur?

FHV- uppföljning, kontakt med arbetsgivaren, förändringar på arbetsplatsen
Arbetsgivaren- förändringar på arbetsplatsen stöd
Psykolog-stresshantering, KBT