Rättsmedicin Flashcards Preview

Individ och Hälsa > Rättsmedicin > Flashcards

Flashcards in Rättsmedicin Deck (15)
1

Vid vilka tillfällen skall dödsfall anmälas till polisen, oavsett om olyckan skett på sjukhus eller inte?

1. Vid misstanke om icke-sjukdomsbetingad död (mord, självmord, olycka, myndighetsrelaterad)
2. Dödsfall hos känt eller vid misstanke om missbruk. Där samband kan finnas.
3. Misstanke om "felbehandling" eller vid kritik mot medicinsk handläggning (anhöriga)
4. Plötsligt oväntade spädbarnsdödsfall , även sådana som temporärt återupplivats.
5. Dödsfall där den avlidnes identitet är okänd.

2

Vilka dödsfall som skett utanför sjukhus skall alltid anmälas?

1. Dödsfall utan vittnes närvaro och som inte kan förklaras av känd sjukdom.
2. Dödsfall där kroppen visar framskridna förruttnelseförändringar.

3

När kan man beställa klinisk obduktion?

1. För att fastställa dödsorsak när polisanmälan inte gjorts.
2. För att vinna viktig kunskap om sjukdom som den avlidne haft eller om verkan av behandling.
3. För att undersöka skador eller sjukliga förändringar i den avlidnes kropp.

4

Vilka fem steg ingår i hanteringen av dödsfall som läkare?

1. Konstatera död
2. Yttre besiktning
3. Överväga polisanmälan
4. Dödsbevis
5. Dödsorsaksintyg

5

Hur ser sekretessen ut gällande dödsbevis och dödsorsaksintyg?

Dödsbevis är offentlig handling och skickas till skatteverket medan dödsorsaksintyget är en sekretesshandling och kan enbart ges ut på begäran efter prövning.

6

Vem gör vad vid misstanke om brott i samband med dödsfall?

1. Läkare börjar på dödsbevis, ingen yttre inspektion. Ringer polisen.
2. Polisen tar över dödsbeviset och kroppen.
3. Rättsmedicinare färdigställer dödsbevis samt dödsorsaksintyg.
4. Polisen ger godkännande om gravsättning.

7

Vilka två typer av rättsintyg finns det?

* Kroppslig undersökning - baseras på tvångsundersökning av kropp.
* Patientjournal - intyg som baseras på journalanteckningar från tidigare vårdtillfällen.

8

Vilka har rätt att begära rättsintyg?

Polis, Domstol, Åklagare, Länsstyresle
(privatpersoner kan begära men kan nekas)
Enskild polisman får begära om fara för bevis med dröjsmål

9

Vilka fyra åtgärder kan hälso- och sjukvårdpersonal bli föremål för vid olämpligt arbete?

* Prövotid
* Återkallande av legitimation
* Begränsning av förskrivningsrätt
* Återkallande av behörighet att utöva sitt yrke (gäller inte primärt läkare)

10

När och varför kan man utse en "Särskild företrädare" för ett barn?

Särskild företrädare kan utses vid brottsundersökningar som involverar barn där föräldrarna inte anses var lämpliga eller där det finns motsättningar hos föräldrarna. Vid särboende föräldrar kan en av föräldrarna utses till särskild företrädare. Särskild företrädare utses av tingsrätten.

11

Vad skall man alltid tänka på vid rättslig undersökning av barn?

Finns det någon särskild företrädare?

12

Vad gäller för en journal om man vill rätta/ändra en journaltext?

En journaltext är en offentlig handling och får inte ändras utan förändringarna skall göras som ett tillägg i en ny journaltext.

13

Har en patient rätt att få ett rättsintyg respektive vårdintyg

Som patient har man INTE rätt att få ett rättsintyg, man kan dock begära ett och bli nekad. Man har däremot rätt att få ett intyg om vård.

14

Vad skall man göra om patient motsätter sig läkarens beslut att inte lämna ut en journal på begäran?

Läkaren skall skicka upp begäran högre upp i myndigheten (sjukhuset) till en beslutsnämnd för att patienten skall kunna överklaga beslutet och få det prövat.

15

Vilka två myndigheter jobbar med undersökning och dömande av fel som görs inom vården?

* IVO - inspektionen för vård och omsorg, gör utredningen till fel och avvikelserapportering.
* HSAN - Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, har fortsatt den dömande rätten.