VC-Kardiologi Flashcards Preview

Individ och Hälsa > VC-Kardiologi > Flashcards

Flashcards in VC-Kardiologi Deck (19)
1

En 60-årig patient kommer in med dyspné vid ansträning, trötthet och perifera ödem, vilka diffdiagnoser kommer du på spontan?

Hjärtsvikt
KOL
Övervikt
Venös insufficiens
Lungemboli
Anemi
Sömnapné
Tyroideasjukdomar

2

Vilka är de diagnostiska kriterierna för hjärtsvikt med nedsatt EF?

EF < 40%
Symptom på hjärtsvikt
Kliniska fynd som talar för hjärtsvikt

3

Vilka är de diagnostiska kriterierna för hjärtsvikt med bevarad EF?

EF >40-45%
Symptom förenliga med hjärtsvikt
Kliniska fynd som talar för hjärtsvikt
Normal vänsterkammarstorlek
Fynd som talar för relevant strukturell hjärtsjukdom

4

Enligt vad klassificeras hjärtsviktens svårighetsgrad och hur ser graderingen ut?

New York Heart Association
NYHA I- Inga symtom men nedsatt funktion i hjärtat
NYHA II- Lätt svikt, symptom vid uttalad ansträngning
NYHA III- Måttlig svikt- symptom vid lätt ansträngning
NYHA IV- Svår svikt- symtom även i vila

5

Hur utreder vi initialt vid misstanke om hjärtsvikt?

*Utesluter andra diff.diagnoser
*Pro-BNP
*EKG
Om både EKG och Pro-BNP är normala är hjärtsvikt osannolikt. Om inte normala, remiss för UKG.

6

Vad har vi för Icke-farmakologiska behandlingar mot hjärtsvikt?

*Motion- lätt till måttlig anträngning
*Begränsat vätskeintag- 1,5-2 L/d
*Rökstopp-speciellt om ischemisk hjärtsjukdom
*Ej för mycket alkohol
*Begränsat saltintag vid svår svikt

7

Ange minst tre bakomliggande orsaker till hjärsvikt

*Hypertoni och/eller ischemisk hjärtsjukdom
*Klaffel
*Kardiomyopati
*Alkoholmissbruk

8

Vilka olika medicinska behandlingar kan vi ge vid hjärtsvikt NYHA I och II?

ACE-hämmare eller ARB
Betablockerare
Aldosteronantagonist
Ivabradin (sinusnodhämmare)
Diuretika vb
CRT/CRT-D

9

Var sker medicinjustering och uppförjning för NYHA I och II

I primärvården.
Det är viktigt att titrera upp mediciner till måldos för att nå önskad effekt.

10

Ange fyra saker som ger ökad risk för att drabbas av förmaksflimmer

*Rökning
*Hypertoni
*Hyperthyreos
*Diabetes
*Ökat tryck och/eller dilatation av förmaken

11

Vilken utredning skall man göra på en patient med nydebuterat förmaksflimmer?

LAB: Elektrolyter, leverstatus, Krea, TSH, T4
EKG
UKG (underliggande sjukdom?)
Arbetsprov (underliggande sjukdom?)

12

Vilka preparat är förstahandsval vid frekvensreglering av ett förmaksflimmer?

Betablockerare (Metoprolol)
Kalciumantagonist (Verapamil, diltiazem)

13

Vad heter det index man använder för att skatta risken för tromboemoliska komplikationer?

CHA2DS2-VASc
Vid 2 poäng eller fler skall antikoagulatia erbjudas

14

Vilka olika faktorer tas upp i CHA2DS2-VASc?

Hjärtsvikt/nedsatt hjärtfunktion
Hypertoni
Ålder >= 75år
Diabetes
Stroke/TIA
Vaskulär sjukdom
Ålder 65-74 år
Kön

15

Hur verkar warfarin?

Blockerar vitamin K- cykeln i levern. Vitamin K är nödvändigt för att fullborda syntesen av koagulationsfaktorerna II, VII, IX och X.

16

Ange minst 5 kontraindikationer mor waranbehandling

*Dålig compliance- tabletter o kontroller
*Kan ej svälja tabletter
*Okontrollerad hypertoni (>180/100)
*Stor blödning inom 2 veckor
*Intracerebralblödning inom 2-12 veckor
*Alkoholmissbruk
*Demens
*Balansrubbning som ej kan åtgärdas
*Graviditet
*Känd blödningsbenägenhet

17

Hur utreder vi misstänkt stabil angina på VC?

Anamnesen är vägledande
Status: AT, Cor, Pulm, Blodtryck, Perifera pulsar. Annat status som behövs för diff.diagnostik.
EKG i vila
Arbets-EKG

18

Vilken behandling kan vi sätta in på VC mot stabil angina?

ASA
Statiner

Symptomlindring med kortverkande nitrater.
Anfallsprofylax med B-block, kalciumflödeshämmare eller långverkande nitrater.

19

Hur skall vi instruera patienter att agera vid symptom från sin stabila angina?

Ta en dos kortverkande nitrater, vänta 5 min, om kvarstående symtpom ta en dos till. Om symtomen ej viker efter två doser, ta en tredje och åk direkt till akuten.