VC - UVI och LUTS Flashcards Preview

Individ och Hälsa > VC - UVI och LUTS > Flashcards

Flashcards in VC - UVI och LUTS Deck (24)
1

Vilka är symtomen på urosepsis?

Hög feber
Frossa
Påverkat allmäntillstånd
Förhöjd AF
Konfusion
Takykardi
Hypotension
Sjunkande saturation
Minskad urinproduktion
Kräkning

2

Vad är viktigt att undersöka i status vid misstänkt urosepsis?

Vitala parametrar
Temp
Medvetandegrad
Kontrollera perifer genomblödning
Inspektera hudkostymen

3

Vilka lab-prover ska man ta vid misstänkt urosepsis?

Blododling x 2
U-sticka
Urinodl
Blodstatus
Leverstatus
El-status
CRP
PK och APTT
Blodgas

4

Hur behandlar man urosepsis?

Vätska
Cefotaxim iv (tillägg engångsdos aminoglykosid vid svår sepsis/septisk chock)
KAD
Rådgör med infektionsläkare (ev urolog)

5

Vad ska alla patienter som haft urosepsis utredas för?

Bakomliggande predisponerande faktorer t. ex avflödeshinder som tumör eller sten.

6

Vilka är de vanligaste bakterierna som orsakar pyelonefrit?

E-coli
Klebsiella
Proteus
Enterokocker

7

Vilka är symtomen på pyelonefrit?

Hög feber
Allmänpåverkan
Dunkömhet över njurlogerna
Ibland nedre urinvägssymtom
Frossa
Illamående
Kräkningar
Äldre kan drabbas av konfusion

8

Hur behandlar man pyelonefrit?

Ciprofloxacin 500mg x 2 i 14 dagar för män 7 dagar för kvinnor
alt
Bactrim 2 tabletter x 2 i 10-14 dagar

2:a handsval
Cedax 400mg x 2 i 14 dagar

9

Vad skall alltid göras som uppföljning efter pyelonefrit hos en ung kvinna?

Kontrollodl efter 4 veckor

10

Vilka är de två vanligaste agens vid cysteit?

E-coli
S saprofyticus (fertila kvinnor)

11

Vilka är de klassiska symtomen vid cysteit?

Täta trängningar
Sveda vid miktion
Suprapubisk smärta
(vid feber och påverkat AT ska man alltid överväga övre infektion)

12

Hur diagnosticerar man cysteit?

Kvinna: okomplicerad
U-sticka (om neg kan man överväga odling. Odla alltid gravida!)

Man: komplicerad
U-sticka
Odling
Bladderscan
Utred orsak! - prostata, sten

13

Cysteit hos unga män är ovanligt. Vilka differentialdiagnoser bör du övervväga?

STD
Appendicit
Uretärkonkrement

14

Hur behandlas cysteit?

Kvinnor:
Selexid 200mg x 3 i 5 dagar alt
Furadantin 50mg x 3 i 5 dagar

2:a handsval:
Trimetoprim 300mg x 1 i 3 dagar (får ej ges till gravida), urinodla innan

Män:
Selexid 200 mgx3 i 7 dagar alt.
Furadantin 50 mg x 3 i 7 dagar

15

Många antibiotika utsöndras renalt och måste därför dosanpassas vid njursvikt. Vissa får toxisk effekt vid vid för hög koncentration. Ange tre.

Aminoglukocider
Vacomycin
Trimetoprimsulfa

16

Ange tre antibiotikasorter med huvudsaklig metabol inaktivering.

Klindamycin
Erytromycin
Doxycyklin

17

Ange fem symtom på benign prostataförstoring

Frekventa trängningar
Nykturi
Svag stråle
Igångsättningsprobem
Efterdropp

18

Vad ingår i diagnostiken för BPH?

Palpation per rectum
IPSS
Miktionslista
Ev PSA
U-sticka
Krea
Flödesmätning

Vid behov: cystoskopi, TRUL, urodynamisk utredning

19

Vad avgör behandlingsstrategin vid BPH?

Patientens egen upplevelse av besvärens svårighetsgrad:
IPSS18 = kirurgisk behandling

20

Vad står IPSS för och vad används det till?

Internationel prostate symptom score
Självskattningsblankett avseende LUTS

21

Vilka två farmakologiska behandlingsalternativ finns vis BPH?

Finasterid
Alfuzocin

22

Hur verkar Finasterid?

5 alfareduktasblockerare. Minskar testosteronets inverkan på prostatacellerna och krymper prostata. långsamt insättande effekt (3-6 månader)

23

Hur verkar Alfuzocin?

Alfareceptorblockerare. Gör att glatt muskulatur i blåshals och prostatiska uretra slappnar av. Snabbt insättande effekt (14 dagar)

24

Vilka kirurgiska behandlingsalternativ finns vid BPH?

Transuretral resektion av prostata (TUR-P)
Öppen operation
Transuretral mikrovågsterapi