AMM - Vibrationsskador Flashcards Preview

Individ och Hälsa > AMM - Vibrationsskador > Flashcards

Flashcards in AMM - Vibrationsskador Deck (11)
1

Vad är det vetenskapligt bevisat att helkroppsvibrationer kan leda till?

Ryggsmärtor

2

Ge två typer av skador som kan uppkomma av delkroppsvibrationer

* Nervskador
* Kärlskador (vita fingrar)

3

Nämn fyra differentialdiagnoser till symptom som de vid delkroppsvibrationer av händer

* Primär Mb Raynaud
* Reumatiska sjdar
* Kärlsjukdom (arterioskleros, embolier)
* Diabetes
* Alkoholism
* Neurologiska sjdar (CTS, TOS, neuropati)
* Hypo- eller hyperthyreos

4

Vad behöver man ta hänsyn till när man misstänker vibrationsskador?

* Är symptomen typiska
* Finns det tillräcklig exponering
* Uteslut annan sjukdom

5

Ge tre förslag på behandlingsåtgärder vid vibrationsskador:

* Ta bort exponering (viktigast)
* Rökstopp
* Håll värmen
* Ta bort betablockare om de finns
* Kalciumblockare

6

Vilket verktyg kan man använda för att skatta sensorisk funktionsnedsättning i händer? Hur ser klassificeringen ut?

Stockholm Workshop Scale. Skattas från 0-4 där personer med 2 eller mer inte bör jobba kvar med arbetsuppgifter som exponeras för vibrationer.

7

Vad kan man göra tekniskt för att minska exponeringen för vibrationer?

* Använda lågvibrationsverktyg
* Vibrationsdämpande handtag
* Vibrationsdämpande material, t.ex. handskar
* Minska grepp- och matarkrafter
* Underhålla vertyg, t.ex skär

8

Vad kan man som arbetsgivare göra för att minska risken för vibrationsskador?

* Anpassa arbetstider
* Roterande schema
* Underhålla maskiner och verktyg
* Utbilda och informera
* Planera arbete för att begränsa exponering

9

Vid arbetsskada kan man söka två olika ersättningar. Vilka då och vem sköter dem?

* Livränta - försäkringskassan
* Skadersättning engångsbelopp - AFA försäkring

10

Hur fungerar livränta principiellt, vem söker man den hos och vilka får den?

För arbetstagare som fått en bestående arbetsskada som p.g.a detta behöver byta jobb kan få löneskillnaden mellan nya och gamla jobbet betalt av Försäkringskassan.

11

Vad är arbetsgivaren skyldig att erbjuda sina arbetstagare om det finns risk för vibrationsskador? Finns det krav på tjänstbarhetsintyg?

Skyldig att erbjuda medicinska kontroller, dock ej som arbetstagare skyldig att gå dit och inget krav på tjänstbarhetsintyg