Försäkringsmedicin Flashcards Preview

Individ och Hälsa > Försäkringsmedicin > Flashcards

Flashcards in Försäkringsmedicin Deck (35)
1

Vad innebär karensdagen?

Det är den första dagen en person är sjuk och borta från jobbet. Personen får ingen ersättning för den här dagen men behöver heller inget läkarintyg.

2

Vad heter ersättningen en anställd för de första 14 dagarnas frånvaro och hur mycket ersättning får denne vid 100% respektive 50% sjukskrivning?

Sjuklön. Uppgår maximalt till 80% av lönen och är helt steglös, dvs. 50% sjukskrivning ger 40% av lönen i sjuklön.

3

Vem betalar ut sjuklönen och när behöver man intyg för att få sjuklön? Vad för typ av intyg?

Arbetsgivaren betalar sjuklönen de första 14 dagarna. Senast den 8:e sjukdagen behövs ett intyg. Vanligtvis används försäkringskassans läkarintyg som skrivs vid sjukskrivning men det går bra med ett fri-text brev också. Arbetsgivaren kan reglera i avtal att intyg krävs tidigare och kan också kräva att den anställde skall komma tillbaka tidigare med andra arbetsuppgifter.

4

Vad heter ersättningen man får som sjukskriven efter den 14:e dagen och vem hanterar denna?

Sjukpenning som försökringskassan betalar ut.

5

När kan tidigast sjukpenning betalas ut till arbetstagare? egenföretagare? arbetslösa/studerande?

* arbetstagare: 15:e sjukdagen
* egenföretagare: 8:e sjukdagen
* arbetslösa/studerande: 2:a sjukdagen

6

Vad behöver försäkringskassan för att ta beslut om sjukpenning eller inte?

* Läkarintyg
* Skriftlig ansökan från patienten

7

Enligt vilken system vill försäkringskassan att läkarna skall bedöma patienterna enligt?

DFA- Diagnos Funktionsnedsättning Aktivitetsbegränsning

8

Hur bedömer man arbetsförmåga hos arbetslösa?

Man bedömer den mot hela den öppna arbetsmarkanden, d.v.s vilket jobb som helst som går att få via t.ex. arbetsförmedlingen.

9

Hur hög är ersättningen för sjukpenningen och vad grundar sig den på?

* Sjukpenningen är 80% av SGI
* SGI grundar sig på den årliga arbetsinkomsten med ett maxtak på 330 000 per år.
* Sjukpenningen är inte steglös utan kan fås för 25, 50, 75 eller 100 % av patientens ordinarie arbetstid.

10

Vad heter den ersättning som gravida får vid sjukskrivning?

Graviditetspenning

11

Vad gäller sjukskrivningsmässigt för fysiskt belastande arbete och graviditet?

* 60 dagar före förslossning har man rätt till graviditetspenning om det finns själ för det.
* Graviditetspenning slutar alltid 10 dagar före beräknad förlossning.

12

Kan man sjukskriva en kvinna för "normala graviditetsbesvär" (illamående, svullnad, trötthet etc.) ?

I individuella fall om symptomen blir väldigt uttalade men generellt inte. Man har dock rätt att ta ut föräldrapenning upp till 60 dagar innan planerad förlossning.

13

Får man åka på utlandssemester när man är sjukskriven?

* Som regel inte
* FK kan ge medgivande till detta men då skall läkaren helst intyg att resan inte riskerar att påverka tillfrisknandet negativt.

14

Om arbetstagaren återinsjuknar efter återgång till arbete. Hur många dagar måste förflyta för att det skall räknas som ett nytt sjuktillfälle med ny karensdag etc.

Minst fem dagar.

15

Vad innebär högriskskydd?

Att personer som varit sjuka mer än 10 gånger under de senaste 12 månaderna slipper karensdagar under resterande del av 12-månadersperioden för att minska det ekonomiska bortfallet. Sjukdom skall var väl dokumenterad.

16

Sedan 2008 gäller rehabiliteringskedjan vid sjukskrivning. Beskriv tidsuppdelningen i kedjan relaterat till hur man bedömer patientens arbetsförmåga

* Månad 1-3: förmågan bedöms mot patientens ordinarie arbetsuppgifter
* Månad: 4-6: bedöms mot alla arbetsuppgifter arbetsgivaren kan erbjuda
* Månad: 7-12: bedöms mot hela arbetsmarknaden

17

Efter 181 dagar (6 månader) skall arbetsförmågan relateras till hela den fria arbetsmarknaden om inte två undantag föreligger, vilka?

* Det finns en stor sannolikhet att patienten kan återgår till ordinarie arbete inom ytterligare 180 dagar.
* Prövningen mot arbetsmarknaden kan anses som oskälig (progressiv sjukdom, allvarlig sjukdom, cancerbehandling)

18

Sjukpenning betalas ut i maximalt 364 dagar under en "ramtid" av 450 dagar. Vad innebär detta?

Det innebär att man räknas ihop alla sjukpenningsdagar under en 450 dagars period om pat arbetat mindre än 90 dagar mellan olika sjukskrivningsperioder. Har en patient varit sjukskriven i 300 dagar, jobbat i 30 är det alltså bara 64 dagar kvar på sjukpenningen.

19

Vad händer när man fått sjukpenning i 364 dagar och behöver vara fortsatt sjukskriven.

Då får man som patient ansöka om "sjukpenning på fortsättningsnivå".

20

Hur länge kan man få "sjukpenning på fortsättningsnivå" och vilken ersättning gäller?

I maximalt 1,5 år (om inte speciella undantag gäller) till 75% av SGI.

21

Vad innebär att bli "utförsäkrad" eller "temporärt omförsäkrad" och när händer detta?

* Inträder efter 2,5 års sjukpenning + fortsättningsnivå
* Sjukpenningen tar slut och man går in i Arbetslivsintroduktion (ALI) i tre månader (87 dagar) för att sedan återgå till arbete, påbörja utbildning eller återgå till sjukpenning på nytt

22

Vad innebär arbetslivsintroduktion (ALI)?

Det är ett program för att försöka återknyta sjukförsäkrade till arbetsmarknaden efter 2,5 år av sjukpenning och kan innebär allt från motiverande samtal till arbetslivspraktik. Detta sköts via arbetsförmedlingen.

23

Vad har arbetsgivaren för lagstadgat rehabiliteringsansvar?

* Se till att det finns organiserad arbetsanpassning på arbetsplatsen (Arbetsmiljöbalken)
* Skicka nödvändiga upplysningar till FK för kartläggning av rehabilitering (Socialförsäkringsbalken)
* Primära ansvaret för att rehabiliteringsåtgärder vidtas och finansieras.

24

Vad innebär ett avstämningsmöte?

Ett möte som vilken part som helst i sjukföräkringsprocessen (ofta FK) kan kalla till för att planera och koordinera åtgärder och plan för den sjukskrivne.

25

Vilka parter måste, respektive bör, medverka på att avstämningsmöte

* Måste: arbetstagare och FK
* Bör: Arbetsgivare, Fack, Läkare

26

Vad är rehabiliteringsersättning?

* Kan erhållas när rehabilitering behövs för att pat skall kunna återgå till jobbet.
* Upp till 80% av SGI, samma ersättningsnivår som sjukpenning
* Räknas in i sjukpenningens maximala 914 dagar.
* Kan gå till utbildningen eller arbetsinriktad träning t.ex.

27

Om en arbetstagare behöver en specialgjord stol för att kunna återgå till arbetet snabbare vid sjukskrivning, hur kan man gå vidare då?

* Arbetsgivaren kan köpa in stolen
* Arbetsgivare eller arbetstagare kan ansöka om bidrag för hjälpmedel hos FK.

28

Om ett läkarintyg inte ger beslutsunderlag nog för att besluta om sjukskrivning, hur kan försäkringskassan gå vidare med detta?

* Begära komplettering från läkaren
* Begära särskilt läkarutlåtande (SLU) från läkare med särskild utbildning.
* För en fördjupad medicinsk utredning på eget initiativ. t.ex. teamutredning (TMU)

29

Kan patienten neka att delta i en försäkringsmedicinsk utredning?

Nej, inte om patienten vill ha ekonomisk ersättning från FK.

30

Hur skiljer sig rehabiliteringskedjan för egna företagare?

De bedöms mot ordinarie arbetsuppgifter i 6 månader, därefter som hela arbetsmarknaden.

31

Vad gäller för kontakt med arbetsförmedlingen medan man har sjukpenning?

Efter 3 månader får den sjukförsäkrade söka arbete hos AF medan man får sjukpenning.

32

Vad är sjukersättning och vilka krav gäller för att få det?

* "sjukpension"/"förtidspension" personer 30-64 år
* Stadigvarad nedsatt arbetsförmåga minst 25%
* Alla kända behandlingsmetoder testade
* Alla möjligheter till återgång i arbete testats
* Bedömning görs mot hela arbetsmarknaden
* Får ej ta hänsyn till faktorer som ålder, bostadsort, utbilding
* Ny bedömning skall göras var 3:e år

33

Vad är aktivitetsersättning och vilka krav gäller?

* 19-29 år med minst 25% nedsatt arbetsförmåga under minst 1 år.
* Alltid tidsbegränsad och kan förlängs med max 3 år i taget
* Bedömts emot hela arbetsmarknaden
* Om man bedöms få arbetsförmåga på sikt skall en plan för återgång i arbete finnas.

34

Vad gäller för att en förälder skall få tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn < 12 år

* Läkarintyg (i vissa fall av dsk)
* Betalas ut under högst 60 dagar per år och barn
* Undantagsvis mer än 60 dagar
* Samma ersättning som vid sjukpenning (80% av SGI)

35

Vad gäller för regler vid närstående penning?

* Läkarutlåtande krävs.
* Ges av någon närstående (behöver ej vara släkt) till person med sjukdom som är hot mot dennes liv.
* Gäller maximalt 100 dagar per person som vårdas.
* Betalas ut till en person i taget.
* Vården måste ges i Sverige.