Geriatrik-Osteoporos och höftfrakturer Flashcards Preview

Individ och Hälsa > Geriatrik-Osteoporos och höftfrakturer > Flashcards

Flashcards in Geriatrik-Osteoporos och höftfrakturer Deck (23)
1

Hur stor andel av de som drabbas av höftfrakturer är kvinnor?

3/4

2

Vad är den vanligaste orsaken till höftfraktur hos äldre?

Fall i inomhus.

3

Ange minst fyra orsaker som kan ligga bakom ett fall i hemmet hos en äldre

Snubblat
Dålig syn
Blodtrycksfall
Hjärtarytmi
Hjärtattack
TIA
Stroke
Yrsel

4

Vad är Dowtnon Fall Risk Index?

Ett index för hjälp att beräkna fallrisken hos en patient. Baseras på:
Tidigare kända fallolyckor
Medicinering
Sensoriska funktionsnedsättningar
Kognitiv funktionsnedsättning
Gångförmåga

5

Ange minst fyra diff.diagnoser till cervikal höftfraktur

Annan fraktur på femurs övre del
Bäckenfraktur
Kontusion utan skelettskada
Höftledsluxation

6

Hur många procent av de som drabbas av en höftfraktur har avlidit inom ett år efteråt?

20-25% av komplikationer till frakturen eller till föld av andra samtidigt förekommande sjukdomar

7

Ange minst fyra komplikationer som kan uppstå efter att en höftledsoperation

Infektion av operationssår
Pneumoni
Trycksår
Ventrombos
UVI (KAD i och med operation)

8

Det ä viktigt med tidig mobilisering efter en höftoperation, varför?

Reducerar dödlighet och risken för vissa komplikationer
Bibehåller muskelmassan, annars risk för sarkopeni
Träning bibehåller egen fysisk förmåga och möjlighet till snabb hemgång

9

Hur fort och hur mycket får man belasta benet efter en höftoperation?

Full belastning direkt är det vanligaste så fort man gjort kontrollröntgen som visar att protes eller osteosyntesmaterialet har bra läge.

10

Vad är sarkopeni?

Förlust av muskelmassa

11

Vad är definitionen av osteoporos?

*Mindre mängd normalt sammansatt ben med minskad hållfasthet vilket leder till en ökad risk för frakturer.
*BMD-värde (T-score) som avviker 2,5 SD eller mer

12

Vad är FRAX?

Beräknar 10 årsrisken för att drabbas av en osteoporosfraktur,
Uppskattningen baseras på kön, ålder, BMI, rökning, alkoholkonsumtion, kortisonbehandling, RA, tidigare fraktur, fraktur hos föräldrer, sekundär osteoporos, DXA-mätning (om sådan redan är gjord)

13

Vad använd FRAX till?

Hjälpmedel för att avgöra vilka patienter som man bör göra bentäthetsmätning på och vilka som bör få behandling.

14

Vid bentäthetsmätning vad innebär T-score respektive Z-score?

T-score: Patientens bentäthet jämförs mot unga friska kvinnors som uppnåt peak bone mass. Använd för postmenopausala kvinnor och män > 50 år.
Z-score: Patientens bentäthet jämförs mot andra individer i samma ålder. Använd för yngre personer.

15

Vad är definitionen för osteopeni när man mäter bentäthet?

T-score som avviker med 1-2,5 SD

16

Hur många poäng skall man komma upp i på downton fall risk index för att anses ha en ökad fallrisk?

3p eller fler, då skall en fallrisk vårdplan läggas upp.

17

Ange minst fyra fallförebyggande åtgärder för en patient.

Anpassning av hemmiljön
Se över medicinlistan
Gånghjälpmedel
Synhjälpmedel
Träning
Rökstopp
Måttligt alkoholintag
Höftskydd

18

Vid hur stor fraktur risk beräknad med FRAX bär man göra en bentäthetsmätning?

15% men man måste alltid göra en individuell bedömning oavsätt antal %

19

Andra sjukdomar kan orsaka osteoporos, ge minst 3 förslag

Thyreotixikos
Hyperparathyreodism
Coeliaki
Malabsorption
Myelom

20

Vilken är den största riskfaktorn för att drabbas av en osteoporotisk fraktur?

Hög ålder

21

När skall farmakologisk behandling övervägas?

*Vid tidigare osteoporisfraktur och låg bentäthet (<2,5) men ingen tidigare fraktur
*Planerad kortisonbehandling

22

Vad utgör den farmakologiska behandlingen?

Bisfosfonater p.o är första hands valet och skall kombineras med adekvat intag av kalcium och vitamin D. Behandlingen pågår i 5-6 år varefter man gör uppehåll.

23

Vad är viktigt att kontrollera innan en patient påbörjar en behandling med bisfosfonater?

Njurfunktionen, Kreatininclearence skall överstiga 30 ml/ min