Embryotransplantation og bioteknologi Flashcards Preview

MKR store husdyr > Embryotransplantation og bioteknologi > Flashcards

Flashcards in Embryotransplantation og bioteknologi Deck (41):
1

Embryonerne til ET kan altså opnås på flere måder, hvilke?

•Ovum-pick-up
•IVF fra slagtehusovarier
•Skylning af in vivo embryoner
- og en kombination af disse!

2

Hvilke punkter er vigtige under embryotransplantation?

Superovulation
Skylning
Embryoner
Recipienter
Sygdomskontrol
Drægtighed

3

Hvad er definitionen på superovulation?

Hormonel behandling for at stimulere til ovulation fra flere follikler end normalt for arten

4

Hvordan fungerer superovulation? Hvad gør man?

Normalt: Inhibin fra dominerende follikel undertrykker endogent FSH. De underordnede follikler tilbagedannes.

Superovulation: Vi tilfører så mere FSH, så at de vokser frem. PG tilbagedanner CL, og inducerer så den superovulerede brunst.

5

Hvilke tre typer præparater benyttes ifm superovulation?

A: Follikelstimulerende (PMSG, FSH)
B: Luteolytiske (Prostaglandiner)
C: Ovulationsfremmende (HCG)

6

I hvilken fase gives FSH ved superovulation?

I den midtluteale fase gives FSH, så at de små follikler udvikles

7

Hvad vurderes superovulationssvaret ud fra?

Ovariernes størrelse og konsistens
Antal CL
Antal follikler

8

Hvilke to steder kan der ske afvigelser der medfører individuel variation i superovulationer?

A: Oocytmodning
B: Ovidukten

9

Hvordan kan afvigelser i ovidukten gøre at der sker individuel variation?

Bursae opfanger ikke alle oocytterne. De tabes i bughulen:
Væskeflow, ødem, motilitet ændres: Gamet-transport bliver asynkron

10

Hvordan kan afvigelser i oocytmodningen gøre at der sker individuel variation?

Præmatur ovulation
Afvigelse i follikelendokrinologi (østrogen/progesteron)
Afvigelse i perifer endokrinologi (LH-top mangler eller progesteron for højt)

11

Hvilken kommunikation er der mellem embryo og ovidukt?

En aktiv kommunikation, bl.a. embryotrofe faktorer såsom væksthormon og insulin

12

Hvordan foregår en skylning?

Koen undersøges
Epiduralanæstesi anlægges
Rektum tømmes straks
Vask og afspritning
Skyllekateter indsættes i bedste horn, ballonen fyldes og der skylles med 5-7 sprøjter
Omhyggelig afsluttende tømning
Samme procedurer for andet horn og så hurtigt i laboratoriet

13

Efter skylning, hvad sker der da i laboratoriet?

Filteret skylles to gange ned i petri skål med kvadreret bund.
Embryoner i 3cm petriskål med 10% serum.
Embryonerne klassificeres.
De vaskes 10 gange.
De suges op i hvert sit strå.
Strået placeres i transferator.

14

Hvilke 4 typer embryokvalitet er der?

Type A: Homogen cellemasse og farve
Type B: Små afvigelser i form og farve
Type C: Tydelige afvigelser
Type D: Mange udstødte celler og degenerative forandringer

15

Hvad er forskel på kvier og køer som recipient?

Kvier lidt bedre end køer
Køer avlsmæssigt billigst

16

Hvad vil man opnå i recipienter:

Dobbelt- eller enkeltsynkronisering

Exakt brunstsynkroni med embryo
Epiduralanæstesi hos køer
Evt cervixdilatator
Skånsom ilægning i ipsilaterale horn

17

Transmission af patogener ved ET, kan stamme fra?

Forurening (personel, udstyr)
Patogen i flushing eller transportmedie
Patogen adhærence til zona pellucida
Patogen penetration ind over zona pellucida

18

Hvad er in vitro embryo produktion?

Relies on bringing together oocytes and semen in a petri dish

19

In vitro embryo produktion er baseret på tre teknikker, hvilke?

1) modning af immatur oocyt in vitro
2) befrugtning af in vitro modnet oocyt
3) in vitro kultur af zygoten (som forhåbentlig bliver embryo)

20

Hvordan opsamles oocytter fra levende dyr?

Collection of oocytes from live animals is mainly done in cattle and the horse using ultrasound guided transvaginal aspiration of oocytes from an often superovulated donor.

21

Kan man opsamle oocytter fra andet en levende dyr?

In domestic large animal species oocytes may also be collected from newly slaughtered animals.

22

Hvordan opsamler man follikler fra et ovarie?

En kanyle på en vacuum pumpe. Foliklens indhold aspireres i en vacutainer.

23

Aspirerede oocytter er i hvilken fase af meiosen?

In domestic large animal species, aspirated oocytes will be in the resting prophase of the first meiotic division, awaiting either ovulation or degeneration.

24

Hvad er COCs?

Cumulus- oocyte-complexes. Det er det man aspirerer eller skyller. Det er i virkeligheden oocytten med den omkringliggende granulosaceller som kaldes cumulus celler.

25

Oocytter udvælges til in vitro modning på baggrund af?

Only oocytes surrounded by three or more layers of cumulus cells are selected for in vitro oocyte maturation.

26

Inkubationstiden af oocytten i IVM-mediet afhænger af dyreart. Hvorfor?

Tiden er defineret ud fra tide det tater for kernen af mode (i oocytten), sp altså genoptagelsen af den anden meiotiske metaphase.

27

Bruger man optøet frosset sæd til in vitro embryo produktion hos alle dyrearter?

Nej ikke svin. Sæden fra orner tolererer ikke fryse-optøningsprocessen godt.

28

Hvad skal der gøres ved sæden inden den kan benyttes til in vitro fertilization?

Den skal renses fra fortynder.

29

Success af in vitro befrugtningsprocessen evauleres ofte på baggrund af antallet af pronuclei i den potentielle zygote. Hvad betyder det der er hhv 0, 1, 2 eller 3 PN?

0: Ubefrugtet oocyt
1: Parthenogenetic activation (aktiveret oocyt uden befrugtning)
2: Normal befrugtet
3: Polyspermy

30

Hvad kan man gøre for at undgå polyspermi?

Man kan lave intracytoplasmic semen injection (microinseminering)

31

Forklar en microinseminering

One isolates a single activated sperm cell in a viscous medium and injects it into a mature oocyte.

32

Hvad er "Denudation" og hvorfor gør man det?

Det er fjernelse af cumulus celler. Man gør det for bedre at kunne visualisere befrugtningen.

33

Hvor længe kan man have embryo in vitro?

Det er muligt indtil embryo når blastocyst stadiet, og skilles fra sit zona pelucida. Videre udvikling af embryo skal ske i en surrogat.

34

For meget mere detalje om de forskellige metoder af In Vitro Embryo Production se slide:

Embryotechnologies in Domestic Large Animal Species, noter.pdf
Der er møg mange detaljer jeg ikke har med :p

35

Giv tre gode årsager til at lave genetisk modificerede grise

1) Models for human disease

2) ”Gene pharming”. The making of pharmaceutical drugs, antibodies, hormones, enzymes or vaccines in live animals

3) Xenotransplantation

36

Nævn de tre måder at lave genetisk modificerede grise i DK

1) Generation of transgenic pigs by somatic cell nuclear transfer, the so- called cloning technique.

2) Generation of transgenic pigs through the generation of mixed embryos, the so-called chimeras.

3) Generation of transgenic pigs by sperm mediated gene transfer using microinsemination or ICSI.

37

Beskriv teknikken for standard kloning (somatic cell nuclear transfer)

Kernen med organismens DNA fra en somatisk celle fjernes, og resten af cellen smidt væk. Samtidig fernier man kernen i en ægcelle. Kernen fra den somatiske cells placers i ægcellen. Herefter vil den somatiske cellekerne blive omprogrammeret af værtscellen. Ægget med den nye kerne stimuleres via shock og starter deling. Efter mange mitotiske delinger ender det ud i en blastocyst med DNA identisk til værten.

38

Hvad betyder knock in og knock out?

• Knock-in = Insertion of new DNA
• Knock-out = Deletion of existing DNA

39

Hvad er en chimera?

An organism composed of two or more genetically distinct cell types
• Cells from two or more zygotes

40

Hvad er en mosaic?

An organism whose cells consist of at least two genotypically distinct populations that arose after fertilization.
• Cells of a single zygote lineage

41

Beskriv sperm-mediated gene transfer

Man bruger sædcelle som transportmiddel for fremmed eller exogen DNA ind i oocytten under befrugtning