Obstetrik kvæg, svin, får, ged Flashcards Preview

MKR store husdyr > Obstetrik kvæg, svin, får, ged > Flashcards

Flashcards in Obstetrik kvæg, svin, får, ged Deck (151):
1

Normal drægtighedslængde for so, får/ged og ko?

So: 116-117 dage,
Får/ged: 147-150 dage,
Ko: 280-290 dage.

2

Hvilket hormon opretholder drægtighed og ved hvilken koncentration?

Progesteron. Over 1-2 ng/ml.

3

Hvad er progesterons effekter?

Hæmmer GnRH, stimulerer kirtelvækst i placenta og blokerer myometriets følsomhed overfor oxytocin.

4

Hvor produceres progesteron?

Corpus luteum, hos nogle også i placenta. Hos koen er det hovedsageligt CL til allersidst, mens det mest er fra placenta måned 4-8.

5

Hvilke dyr er helt afhængige af progesteron fra CL fra konception til fødsel?

So, ged, kanin.

6

Hvor mange embryoner skal der mindst til for at bevare drægtigheden hos so?

4, da udækket børslimhinde udsender prostaglandin, der opløser corpus luteum.

7

Hvilken type placenta har køer?

Diffus epitheliochorial kotyledynær placenta.

8

Hvilken type placenta har søer?

Diffus epitheliochorial placenta.

9

Hvilken vej fylder fosteret mere og mere i takt med at det udvikles hos ko?

Ventrocranial retning, tilsidst udvidelse i dorsal retning.

10

Hvilket hormon gør, at fosterets tilvækst aftager omkring termin?

Cortisol.

11

Hvornår i drægtigheden ser man vaginalprolaps?

Sidst i drægtigheden.

12

På hvilket dag sker der implantation af fostrene (svin)?

Dag 17-18.

13

Hvad kan være prædisponerende for vaginalprolaps?

Race; Især kødkvæg som Hereford, ældre flergangsfødende, tidligere fødselsvanskelighed, mangel på motion, opstaldning med lav bagpart, drægtighed med flere fostre, børvattersot og vomoverfyldning, østrogenholdigt foder.

14

Der findes både intermitterende og permanent vaginalprolaps. Hvad er forskellene?

Permanent er der prolaps hele tiden, mens det kun er, når koen ligger, i den intermitterende form.

15

Hvad er komplikationerne til vaginalprolaps hos ko?

Læsioner, ødem, rektalprolaps, mangelfuld opblokning, vanskelig vaginal forløsning.

16

Hvad er komplikationerne til vaginalprolaps hos svin?

Rektalprolaps, vaginitis, mangelfuld opblokning, fosterdød, dystoki, beskadigelse af prolaps med prolaps af uterus eller andre organer.

17

Hvordan behandles vaginalprolaps (ko)?

Rengøring af prolaps, reponering, højt plaveret bagpart, vulvasutur (Bühner-sutur, ikke Flessanåle, må kun bruges ved børprolaps ikke vulvasuturer; Beskadiger).

18

Hvordan lægges Bühner-sutur?

Lokalbedøvelse af området, incision dorsalt og ventralt for rima vulvae, subcutant langs vulvae knyttes ventralt.

19

Hvad skal man huske at gøre på et får, der er blevet behandlet for vaginalprolaps, inden det skal læmme?

At løsne suturen, så fåret ikke flækker, og lammet kommer ud ved siden af suturen i stedet.

20

Hvad er hyppigst - hydramnion eller hydrallantois ved børvattersot? (primært hos kvæg man ser børvattersot)

Hydrallantois (90%).

21

Hvad fungerer ikke, hvis man ser hydramnion eller hydrallantois ved børvattersot?

Hydramnion: Misdannet foster,
Hydrallantois: Placental dysfunktion.

22

Hvad er symptomerne på børvattersot?

Høj tøndeformet udspiling.

23

Hvad er fundene ved rektaleksploration af en ko med børvattersot?

Trommeskind uden føtus. Normalt er der 15L fostervæske i allantois, når den har børvattersot har den 200L fostervæske i allantois! I sidste ende dør den, fordi lungerne ikke kan udvide sig. Børvattersot medfører også afmagring, selvom koen ser udspilet ud, fordi den ikke har plads til at æde.

24

Hvordan behandles børvattersot?

Induktion af fødsel (tager 3 dage, er nogle gange for lang tid i forhold til respirationsbesvær, så må man lave)
Kejsersnit og væskebehandling!
Husk langsom tømning; Risiko for hypovolæmisk shock.

25

Hvad er komplikationerne ved børvattersot?

Primær mangelfuld opblokning, primær vesvækkelse, ofte tvillinger, ofte misdannelser.

26

Hvad er problemet med drægtige køer med bugbrok?

De kan ikke lave bugpres; Bør slagtes.

27

Hvor længe kan en forlænget drægtighed være (ko), hvad er årsagen, og hvordan behandles det?

Op til et halvt år, skyldes manglende funktion af HPA-aksen. Efter 3 uger (cyklus) laver man induktion eller kejsersnit.
Kalven kan veje op til 100kg, men har dårlig viabilitet.
Hos svin er forlænget drægtighed over 120 dage og medfører døde fostre.

28

Hvad er ætiologien til twin lamb disease/drægtighedssyge hos får?

Energiforbrug højt, mange fostre, dårlig foderstand, flytning, dårlig græsgang.

29

Hvad er symptomer og behandling af drægtighedssyge hos får?

Symptomer: Ketose, isolation fra flok, ataksi, letargi, blindhed.
Man behandler ved at give glucose og calcium og induktion af fødsel.

30


Hvilke effekter har PGF2alpha?Luteolyse, inducering myometriekontraktioner, relaxin (--> stræk af pelvis-ligamenter).


31

Hvorfor kan prostaglandinudskillelse fra endometriet ved SMÅ døde fostre føre til mumificering?

Fordi prostaglandinudskillelse fra endometriet ved SMÅ døde fostre er exokrin til børen og fører til CL-persistens og derfor mumificering.

32

Hvad er indikationerne for induktion af faring (so)?

Bedre overvågning, profylakse mod farefeber, synkroni-kuldudjævning, forlænget drægtighed (over 118 dage)

33

Hvornår kan man inducere faring?

Mindre end 2 dage før besætningsgennemsnittet, dvs tidligst dag 113/114.

34

Hvad bruger man til faringsinduktion, og hvor lang er latenstiden?

Man bruger syntetiske prostaglandiner IM (estrumat, prosolvin), der er 25-30 timers latenstid.

35

Hvad er risikoerne ved induktion af faring hos pattegrisene?

Pattegrisene kan have større dødelighed grundet nedsat modning, højere frekvens af sygdomme grundet nedsat IgG, nedsat tilvækst.

36

Indikationer for induktion af fødsel hos får og ged?

Drægtighedssyge, overvågning.

37

Abort får, ged - hvad giver man?

Får: Hvis tidligt i drægtighed: prostaglandin, CL progesteronkilde (samme hele drægtighed for ged),
sen drægtighed får gives glucocorticoid (placenta er nu progesteronkilden).

38

Hvad betyder opblokning?

Cervix skal åbne.

39

Hvorfor er det umuligt at få fødsel, når progesteron er høj?

Fordi progesteron blokker myometriet.

40

Hvad stiger ved fødsel??

Cortisol (fra fosteret), og calcium! (Cortisol bindes i plasma af CBG cortisol binding globulin, og der er derfor stadig sekretion af ACTH.

41

Hvad var det, der var højt ved fødsel, som også modner organerne?

Cortisol!

42

Hvad er det, der fører til, at cortisol dannet i fosteret stiger?

Stress, mangel på plads, ilt og næring. (Fosteret; Placenta er altså fuldt ud udnyttet og kan snart ikke dække fosterets behov mere).

43

Hvad var prostaglandins effekter?

Luteolyse, blødgør bindevæv i cervix (opblokning), sensibiliserer myometriet, initierer oxytocinudskillelse, mobiliserer calcium, redebygningsadfærd.

44

Hvilket hormon sensibiliserer myometriet?

Østrogen. Østrogen skal bruges v fødsel. Prostaglandin sensibiliserer også myometriet.

45

Hvilke tre hormoner har med opblokning/åbning af cervix at gøre?

Prostaglandin, relaxin og østrogen.

46

Hvad er relaxins effekter?

Elasticitet i bækkenligamenter, afslapper bindevæv i cervix, stimulerer mammae, hæmmer tonus i uterus (skal først bruges, når cervix er fuldt opblokket).
Relaxin frigøres ved luteolyse og fra placenta.

47

Hvad er relaxin-niveauet afhængig af?

CL-antal.

48

Hvad er effekterne af østrogen, og hvor dannes det?

Dannes i placenta.
Mammae udvikles, gap junctions dannes, oxytocinreceptorer, opløsning af cervicalsegl; Lødning af cervix og sekretorisk aktivitet.
NB Som ved brunst.

49

Hvornår i forhold til kælving sker lødning med ødem i vulva og yver og mælkesekretion?

Ødem i vulva og yver: 2-14 dage før.
Mælkesekretion: 1-5 dage før.

50

Hvornår sker opløsning af cervicalspegl primipare og multipare (opblokning)?

Primipare: 2-3 timer før,
Multipare: 1-3 timer før.
Kan dog afgå 2 uger før.

51

Hvor lang tid tager uddrivning og efterbyrd?

Uddrivning af kalv: 2-6 timer,
Efterbyrd: 2-10 timer.

52

Hvad får fosteret til at dreje, så det kommer til at ligge med hoved og forben først?

Drejningen induceres af myometriekontraktioner og fosterets bevægelser.

53

Hvad findes ved vaginal eksploration omkring kælving?

Cervix føles som en tyndvægget bræmme rundt om kalvens ben.

54

Hvilket dyr har ingen yngelplejeadfærd?

Svin.

55

Hvornår sker lødning; Ødem af vulva og yver, redebygning og mælkesekretion hos svin?

Ødem af vulva og yver: 3-4 dage,
Redebygning: 1-3 dage,
Mælkesekretion: 1-2 dage.

56

Hvornår sker opblokning hos svin?

1-3 timer før.

57

Hvor længe tager uddrivningen af 10-20 grise hos svin?

4-6 timer, efterbyrden kommer tilsidst eller mellem grisene.

58

Hvorfor må redebygningsadfærden hos svin, der varede de sidste 1-3 dage før faring, være effektiv, og hvilket hormon stopper redebygningsadfærden?

Effektiv, da der ikke er nogen yngelplejeadfærd.
Oxytocin stopper redebygningsadfærden.
Reden er over 2 meter i diameter og har åbning mod syd.

59

Hvornår sker ødem i vulva og yver samt mælkesekretion, altså lødning, hos får og ged?

Ødem, yver og vulva: 2-5 dage før,
Mælkesekretion: 1-3 dage før.

60

Hvornår sker opblokning primipare og multipare hos får og ged, og hvordan opfører dyret sig?

Dyret er rastløst og isolerer sig fra flok,
primipare 2-6 timer før,
multipare 1-4 timer før.

61

Hvor længe tager uddrivningen af 1-3 lam og efterbyrden?

1-2 timer, efterbyrd 2-4 timer.

62

Hvilke hormoner er i forbindelse med fødsel?

Cortisol. Prostaglandin, relaxin og østrogen.
Oxytocin inducerer presseveer, når cervix er helt åbnet af de andre hormoner.

63

Hvor kommer oxytocin i forbindelse med fødsel fra?

Fra CL ved luteolyse og fra hypofysebaglappen.
Funktionen er presseveer, sker ved synkronisering af glatte muskelceller vhja stigning af calcium!

64

Hvad er funktionen af uteruskontraktioner?

At åbne cervix.

65

Hvad er funktionne af presseveer?

Uddrivning.

66

Hvad er Fergusons refleks????

Presseveer: Sensoriske nerver i cervix og bækken stimuleres og fører til oxytoxin-udskillelse.

67

Hvilket hormon hæmmer normale presseveer?

Cortisol (stress).

68

Anoxi (iltmangel) giver mere af hvilket hormon?

Oxytocin (forstærket signal grundet kraftige fosterbevægelser).

69

Er en ko normalt liggende eller stående ved fødsel?

Liggende, bugpressen fungerer da optimalt.

70

Hvornår ses vandkalven? (allantois i ikke-drægtige horn)

Når opblokningen er afsluttet, og der er begyndende uddrivning. Allantoisvæsken er rigelig og vandig.

71

Hvordan ser amnionvæsken, hvori kalven ligger, ud?

Gulbrun og mucos, og kalvens klove ses heri indenfor en time efter afgang af vandkalven.

72

Hvilke to hormoner har positiv feedback på hinanden ved fødsel?

Oxytocin og prostaglandin.

73

Afgang af efterbyrd hos drøvtyggere var indenfor 4-10 timer. Hvad sker der her?

Chorionvilli løsnes fra krypter, vasokonstriktion i villusarterier og apoptosis i cotyledonvæv (sker indenfor 10 dage).

74

Hvor mange lag har den diffuse epitheliochoriale placenta hos svin?

6. Ingen IgG-transport.

75

Ses der ofte tilbageholdt efterbyrd hos svin?

Nej, den slipper let - ses aldrig.

76

Hvad kan man give for at inducer fødsel af hhv. levende og dødt foster?

For at inducere fødsel: Man kan give cortisol eller prostaglandin til moderen v levende foster (men KUN 1-2 uger før termin).
man kan kun give prostaglandin til moderen v dødt foster, da det ikke vil hjælpe at give
cortisol, fordi placenta også er død v dødt foster, og cortisolen skal omdannes i placenta.
ALTSÅ:
Levende, matur kalv: Prostaglandin eller glucocorticoid,
Død kalv: Kun prostaglandin,
Præmatur kalv: Glucocorticoid.

77

Hvad giver man for at inducere abort hos kvæg indtil 4 måneder henne i drægtigheden og efter 5-8 måneder?

Indtil 4 måneder: Prostaglandin medfører luteolyse.
5-8 måneder: Glucocorticoid nedsætter produktionen af progesteron i placenta. Hvis den kun får prostaglandin her, får man ikke abort men for tidlig fødsel.

78

Fra man har givet glucocorticoid, dexamethason IM, for at inducere fødsel, hvor længe er latenstiden så, før fødselen går i gang?

2-3 døgn. Glucocorticoidet virker i øvrigt som fosterets cortisol og sætter på den måde fødselen i gang.

79

Hvad er latenstiden, når man har givet prostaglandin, f.eks. genuint eller analog prostaglandin, før fødselen igangsættes?

2-3 døgn, giver en lidt dårligere løsning af vulva hos kvier.

80

Hvad giver man for at inducere abort hos svin?

Prostaglandin efter dag 13 afslutter drægtigheden, da det giver luteolyse, og svin havde påkrævet CL-tilstedeværelse under HELE drægtigheden.

81

Hvad er indikationerne for abort hos svin?

Brunstsynkronisering, uønsket drægtighed, pyometra med CL-persistens, mummificerede fostre med CL-persistens.

82

Hvordan er punkterne i en obstetrisk undersøgelse?

Anamnese, observer, eksplorer (vaginalt eller rektalt ved torsion), diagnosticer, korriger, ekstraher.

83

Hvad skal man spørge ind til i forb. med en obstetrisk undersøgelse?

Ikælvingsdato, forløb af drægtighed, start på fødsel, afgang af fostervand, forløb af fødsel, undersøgelse, fødselshjælp.

84

Hvad skal man gøre i forbindelse med eksplorationen?

Rengøre perinealregionen, lede efter snoningsfolder i vulva, evt om hele børen er torkeret, udrivninger, cervix opblokning.

85

Hvor mange fingre kan komme igennem cervix, hvis det ikke er opblokket?

Max to fingre. Dyret er så ikke i fødsel.

86

Udover manglende opblokning af cervix, hvad kan man så ellers mærke som tegn på, at dyret ikke er i fødsel?

Forbenene af fosteret er i blindsækken.

87

Hvilke parametre vurderer man fosterets stilling på baggrund af?

Fosterdele mærkbare, indkiling i bækken, leje, stilling, holdning.

88

Hvordan identificerer man, om det er forben (korrekt) eller bagben, der ligger forrest?

Ved at identificere, om det er forknæ eller haseled, ikke ved at mærke på sålefladerne.

89

Hvilke tegn er der på, at et foster er dødt?

Løsning af hår/klov/hov (8-12 timer),
Emfysem, maceration, lugt (24 timer).
Ikke nok at der er mangel på livstegn (bevægelse, reflekser).

90

Hvad sker der, hvis man fremtrækker fosteret inden udretning?

Indkiling.

91

Hvordan skal fostertræk udføres?

I føderetningen synkront med veerne.

92

Hvor sætter man fødselskæder og øjenkroge fast, når man fremtrækker fosteret?

Proksimalt for kodeled eller om hovedet og begge forlemmet.

93

Hvilke tre "barrierer" kan gøre, at kalven sidder fast, når man fremtrækker?

Hoved, skulder, hofte.

94

Hvor meget trækkraft må man maximalt bruge på at fremtrække foster?

To mands fulde trækkraft; Max 165 kg.

95

Hvordan fremtrækker man grisebasser?

Grisen fattes i kroggreb om nakke eller øjenhuler eller omkring haseled.

96

Hvor meget vejer nyfødte pattegrise?

Ca. 1,5 kg.

97

Hvad skal man huske at give ved fosterfremtrækning?

Fostervandserstatning. I hvert fald til får og ged og evt. svin.

98

Hvad er indikationerne for at lave en føtotomi? (Sønderdele fosteret)

At der er DØDT.

99

Hvor mange snit må man bruge til en føtotomi?

Max to snit, sørg for at cervix er fuldt opblokket.

100

Hvad er fremgangsmåden ved føtotomi?

Undersøgelse og forudsætninger, moderdyrets bagpart højt placeret, fostervandserstatning appliceres, instrumenter klargøres (føtotomer, fødselskæder, dobbeltkroge, trækstænger).

101

Hvordan foregår incision i bør og tømning ved kejsersnit?

Grib om kalvens ben i hornspids, løft børen op i såret, skær 2 cm ud for klove, mindst 15 cm fra salpinx (så der ikke dannes arvæv, der blokerer for æg en anden gang), BLIV i den store curvatur (bløder meget, hvis man skærer i den lille) og afskærm ventralt med håndklæder.

102

Hvordan lukker man børen? Materialer, teknik osv.

Fortløbende indkrængende madras i to lag, med resorberbar størrelse 2.
Læg flere sting før stramning, perforer ikke til lumen, start i hornspidsen 1cm fra sårranden, to lag, stram MEGET.

103

Hvordan lukker man bugvæggen efter kejsersnit?

Man begynder ovenfra med resorberbar størrelse 2, peritoneum og første muskellag med simpelt fortløbende, de to næste muskellag med simpelt fortløbende og huden med agraffer (Vi brugte Ford Interlocking, da vi lavede flankesnit).

104

Det er sjældent, man laver kejsersnit på svin. Hvis man gør, hvordan er proceduren så?

Man giver thiopental IV og zoletilmix IM, incision midt på hornet, mellem grise, modsat ligamentstrand, lukker bugvæggen ovenfra, peritoneum med str. 0 resorberbar simpelt fortløbende, alle 3 muskellag samlet med resorberbar nr. 2 simpelt forløbende og resorberbar 2 ?Modificeret Forsell" til huden.

105

Sederer man får og ged ved kejsersnit?

Nej. Fåret er nemlig slem til at kassere lammet, hvis det ikke ser det hurtigt efter fødsel, derfor sederer man ikke.

106

Efterbehandling, kejsernit, får og ged?

Smertestillende og tetanus antitoxin.

107

Dystoki opstår ved misforhold mellem hvad?

Den uddrivende kraft, fødselsvejen og fosteret.

108

Hvordan opdeler man dystokier?

Føtal eller maternel.

109

Årsager til føtale dystokier?

Fosteret ligger forkert (lejefejl, stillingsfejl, holdningsfejl, tvillingefødsel), eller fosteret er forkert (absolut for stort foster, fostermisdannelser).

110

Hvor mange procent af de føtale dystokier skyldes leje/stillings/holdningsfejl hos ko og får (altså fosteret ligger forkert)?

Ko: 70%, lam: 50%.

111

Hvorfor sker der oftere lejefejl hos hoppen end hos de andre racer?

Fordi fosteret ligger og skifter fra børhorn til børhorn.

112

Hvordan arbejder man sig frem til normal holdning ved forkert holdnings-korrektion?

Først skulderholdning, så forknæ holdning, derefter får man normal holdning.

113

Hos svin er forlæns længdeleje 60% og baglæns længdeleje 40%. Stillingsfejl er tværleje, hvad kan det skyldes?

For stort foster, bækkensnæverhed, mangelfuld opblokning af cervix.

114

Hvordan behandles fosterkollision, der er en komplikation til tvillingefødsel, drøvtygger?

Man reponerer det ene foster, fremtrækker det andet og fremtrækker så det første.

115

Hvad er patogenese og terapi for dobbeltsidig sædeholdning, der er en komplikation til tvillingefødsel, drøvtygger?

Patogenese: Begge fostre i samme horn (Sjældent)/Ikke plads til udretning af bagben.
Terapi: Holdningsfejlen af begge ben korrigeres trinvis før fosteret fremtrækkes.

116

Vesvækkelse, der er en maternel dystoki, kan ske som komplikation til tvillingefødsel. Hvad ses?

Før fosteruddrivning pga udspiling.
Efter fødsel af det ene foster. Det andet foster kan så fødes levende op til 10 dage senere, hvis allantochorion er helt adskilte.

117

Årsager til absolut for stort foster, hvor fødselsvejen er normal, men fosteret er for stort?

Disposition fra forældre, forlænget drætighed, enkelt lam/få grise, Large offspring syndrome.

118

Hvilke slags fostermisdannelser findes?

Hydrocephalus, vattersot, kontraktur, chondrodystrofi, schistosoma refleksum, dobbeltmisdannelser.

119

Hvad er schistozoma reflexum?

Fostermisdannelse, især hos drøvtyggere. Der er mangelfuld sammenvoksning i midtlinjen, lordose, scoliose, torsion af hvirvelsøjlen, kontraktur af lemmer, evt. hudpose om ekstremiteter, forstørrede placentomer.
Differentialdiagnoser er fosterkollision af tvillinger, tværleje, siamesiske tvillinger, polymeli.

120

Hvad forstås ved adskilte dobbeltmisdannelser?

Den ene er uden hjerte, den anden normal f.eks.

121

Hvad er behandlingen for alle fostermisdannelser?

Fremtræning/føtotomi (dødt foster)/kejsersnit.

122

Hvilke maternelle dystokier findes?

Torsion, mangelfuld opblokning, vesvækkelse, benet fødselsvej.

123

Hvad er symptomer på torsio uteri/børslyngninger, og er de ofte præcervivale eller vaginale? Ko.

Symptomer er kolliksmerter som skærer tænder, krummer ryg, sparker mod abdomen, ingen næsetoilette.
Vaginal i 90% af tilfældende, skyldes koens rejseadfærd/assymetrisk bør/kalvens bevægelser før fødsel.

124

Hvad finder man ved eksploration, når der er vaginal børsslyngning?

Torsion indsnævrer vaginas lumen, giver vulva vinkelfolder. Det er oftest 180 grader, og oftest til venstre (fastlåses af vommen).

125

Hvordan kan man udrette børslyngning? Hhv. ko og svin:

Ko:
Vaginalt - skub på kalvens krop,
Rulning af koen,
Operativt.
Svin:
Kejsersnit kombineret med hysterektomi (sandsynlighedsdiagnose iøvrigt).

126

Hvad er hhv. primær og sekundær mangelfuld opblokning af cervix, og hvad er terapi for det ene og andet?

Primær (har aldrig været åben)
For tidlig hinderuptur, holdings/lejefejl, ofte i forbindelse med torsion (ko) eller første gangsfødende (får), sjældent (svin.)
Terapi: Afvent opblokning, kejsersnit.
Sekundær (lukket igen)
Manglende uddrivning, overset dystoki.
Kejsersnit.

127

Hvad er Fergusons refleks, og hvad er den i forbindelse med? (vigtigt, så lige en gang til)

Presseveer (uddrivning):
Sensoriske nerver i cervix og bækken stimuleres og fører til oxytocinudskillelse.

128

Hvad er primær og sekundær vesvækkelse?

Primær: Starten svækkes; Inertia uteri. Svage eller manglende veer og normale pladsforhold i fødselsvejen.
Sekundær: Afslutningen svækkes; Exhaustio uteri. Normale veer ophører pga unormale forhold i fødselsvej.

129

Hvad er årsager til primære og sekundære vesvækkelser hos drøvtyggere?

Primære: Ældre moderdyr, infektion, hypocalcæmi, sult, transport, stress, børvattersot, uterusadhærencer, abdominale smerter.
Sekundær: Anden dystoki.

130

Hvad er den hyppigste maternelle dystoki hos svin?

Vesvækkelse.

131

Hvad er årsager til primær og sekundær vesvækkelse hos svin?

Primær: Ældre, fede søer, stort antal fostre, stærk ensidig proteinfodring, dårlige opstaldningsforhold, hypocalcæmi.
Sekundær: Efter anden dystoki.

132

Hvordan behandler man vesvækkelse hos svin?

Vaginal forløsning, oxytocin, kalk, udretning, fremtrækning, kejsersnit.
Ved oxytocin skal man være opmærksom på, at det giver flere døde grise grundet placentaløsning grundet oxytocin-kontraktion. Nedsat bloodflow, skader på navlestrengen, placentaløsning og iltmangel.

133

Hvad er fejl ved relativt for stort foster?

Normalt størrelse foster, forsnævret fødselsvej. Altså i modsætning til absolut for stort foster.

134

Hvad er terapien ved relativt for stort foster?

Kejsersnit, føtotomi, induktion af fødsel (med glucocorticoider, bedre valg end prostaglandiner, da de både initierer fødselen OG modner organerne).

135

Hvad kan man gøre for at stimulere respirationen hos en nyfødt?

Rense slim fra luftveje (adrenalin),
Kulde,
Kalve-genopliver (blæser luft ind i munden)
Intubering,
Farmakologisk stimulation (doxapram, adrenalin),
Akupunktur (18G kanyle ca 1mm dybde i midplanet af mulepladen ved næseborenes ventrale begrænsning).

136

Hvad er tegn på dårlig placentafunktion, som kan måles på dødfødte?

PAG og østronsulfat.

137

Hvad giver man som navlepleje til nyfødte?

Klorhexidin (eller hibitan).

138

Er dyreunger født med antistoffer?

Nej - de får dem via kolostrum.

139

Hvad er de gavnlige ting ved kolostrum til nyfødte?

Indeholder antistoffer, ernæring og fremmer afgang af tarmbeg.
4 Liter indenfor de første 4 timer, gerne med flaske. Tid, stress, acidose og dystoki virker negativt.

140

Hvad kan man gøre for at få et får til at acceptere sit lam?

Våd: Efterbyrd eller fosterland over fremmede lam. Evt stimuleres vagina og bækken (Fergusons refleks).
Tør: Fåret opbindes i tre dage med lam, evt stress via hyrdehund får at få dem til at knyttes.

141

Hvis der er højt cortisolniveau ved fødsel, medfører det så lavere eller højere overlevelsesrate?

Højere. Ved kejsersnit er der ikke så høj cortisol og derfor lavere overlevelsesrate.

142

Hvad er surfactantproteiners funktion ved første inspiration?

At nedsætte overfladespændingen og dermed gøre lungerne blødere.

143

Har cortisol en gavnende effekt på vejrtrækningen hos nyfødte?

Ja.

144

Hvor hurtigt lukkes ductus arteriosus hos køer?

Indenfor de første 48 timer.

145

Hvad fremmer næringstilførslen hos nyfødte?

Cortisol.

146

Hvordan er det med antistoffer og kolostrum hos svin?

Grise fødes uden antistoffer, kolostrums indhold er halveret 6 timer efter fødselens start; Har stor betydning for de sidstfødte.

147

Kan IgG krydse placenta?

Nej.

148

Hvad er effekten af cortisol på den nyfødtes GI?

Vækst af mucosa og mikrovilli, forøget absorption af IgG og glukose, forøget produktion og sekretion af fordøjelsesenzymer.

149

Hvilket center regulerer kropstemperaturen?

Hypothalamus.

150

Hos hvilket dyr findes ikke brunt fedt?

Svin.

151

Måder til varmeproduktion, nyfødte?

Sitren, brunt fedt (ikke svin), kolostrum, leverglykogen, adfærd, omgivelser.