Hematopatologia Flashcards Preview

Moja patomorfo > Hematopatologia > Flashcards

Flashcards in Hematopatologia Deck (87)
Loading flashcards...
1
Q

Anemia megaloblastyczna z niedoboru wit. B12 - podanie B12 spowoduje powrót do normy po

A

10 dniach

2
Q

Anemia megaloblastyczna z niedoboru wit. B12

A

gdy anemia złośliwa - stan przednowotworowy
hiperchromatyczna makrocytarna niedokrwistość
nieprawidłowa synteza DNA

3
Q

Objawy anemii megaloblastycznej ze strony układu pokarmowego

A
utrata apetytu
język bawoli
gładki język
uczucie dyskomfortu, pełności w nadbrzuszu
skłonność do biegunek (achlorhydia)
4
Q

Objawy anemii megaloblastycznej ze strony układu nerwowego

A
zaburzenia widzenia
zaburzenia czucia głębokiego
ataksja
zespoły psychiczne
depresja
urojenia
szaleństwo megaloblastyczne
5
Q

Przeciwciała IgG w chorobie Addisona-Biernera

A

p. kom. okładzinowym
p. czynnikowi wewnętrznemu Castle’a
p. kompleksowi wit. B12-IF

6
Q

Talasemia:

A

erytrocyty mikrocytarne

wzrost Fe i ferrytyny

7
Q

Trombocytoza może wystąpić w

A

anemii z niedoboru Fe:
wzrost TIBC, UIBC
spadek Fe i ferrytyny

8
Q

Niedokrwistość aplastyczna

A

aplazja/hipoplazja szpiku

pancytopenia

9
Q

Autoimmunologiczna niedokrwistość hemolityczna AIHA

A

typu ciepłego: IgG

typu zimnego: IgM

10
Q

Ropno-ziarniniakowe zap. węzłów chłonnych

A

choroba kociego pazura
zapalenie krezkowych węzłów chłonnych (yersinia)
ziarniniak weneryczny - pachwiny (chlamydia)

11
Q

Choroba Castelmana

A

Dwie odrębne jednostki chorobowe:
postać jednoogniskowa - UCD
postać wieloogniskowa - MCD

12
Q

UCD

A

duży guz śródpiersia

liczne grudki chłonne, w przekroju przypominają cebule

13
Q

MCD

A

zajęte liczne węzły chłonne
możliwy zespół POEMS lub amyloidoza
z czasem może dojść do rozwoju chłoniaka typu rozlanego z dużych limB - DLBCL
infekcja HHV-8 może się przyczynić do powstanie

14
Q

Podział nowotworów ukł krwiotwórczego według WHO

A

nowotwory limfocytarne (chłoniaki)
nowotwory mieloidalne (szpikowe)
nowotwory komórek tucznych
nowotwory histiocytów i wyspecjalizowanych komórek prezentujących antygen

15
Q

Złośliwość neo ukł krwiotwórczego

A

bez wyjątku złośliwe

16
Q

neo wysoce agresywne

A

często wyleczalne

nieleczone szybko prowadzą do zgonu

17
Q

neo indolentne

A

mało agresywne

przeważnie niewyleczalne

18
Q

chłoniak to

A

nowotwór limfocytów

19
Q

szpiczak to

A

neo wykazujący zaawansowane różnicowanie plamocytarne

20
Q

Podział chłoniaków według WHO

A

chłoniaki nie-ziarnicze (nie-hodghinowskie) - 80-90% lim B

chłoniak Hidgkina - niemal zawsze lim B

21
Q

Chłoniak rozlany z dużych limfocytów B - DLBCL

A

duża, ale nie ekstremalna agresywność
chłoniak nieziarniczy (30-40%)
u większości osiągamy remisję, ale u połowy jest nawrót

22
Q

Międzynarodowy Indeks Prognostyczny chłoniaków nieziarniczych (IPI)

A

do gresywnych chłoniaków nie-ziarniczych np. DLBCL

nie uwzględnia typu histologicznego chłoniaka

23
Q

Klasyczny chłoniak Hodgkina

A

w masie guza 1% kom to kom neo (guz resztkowy)
dwa szczyty zachorowań (15-35, po 60)
rola EBV, w HIV rośnie ryzyko
niebolesne powiększenie węzłów chłonnych, najczęściej szyjne (przednie!), nadobojczykowe, pachowe

24
Q

Typy histologiczne Hodgkina

A

NS - stwardnienie guzkowe - najczęstrzy typ, młodzi dorośli, komórki lakunarne(Reed-Stemberga), szybko rozpoznawany
MC - o mieszanej komórkowości - drugi najczęstrzy, dzieci, starsi, najwększy związek z EBV
LR - bogaty w limfocyty - rzadki
LD - ubogi w limfocyty - duża ilość kom neo, zawsze złe rokowanie

25
Q

Hodgkin występuje rzadko w

A

jelitach

26
Q

Chłoniak Hodgkina ma lepsze rokowania niż chłoniaki nieziarnicze, bo

A

zajmuje węzły przeważnie w przewidywalnej kolejności (nie naraz na hura wszystkie)
rzadkie zajęcie szpiku i krwi obwodowej
respektuje anatomiczne granice węzłów chłonnych

27
Q

W Hodgkinie po wypiciu alkoholu

A

bolą węzły chłonne

28
Q

rozpoznawany w najniższym stopniu zaawansowania będzie

A

paragranuloma = NLPHL ( wariant Hodkina z przewaga kom B )

29
Q

Klasyfikaja Ann Arbor

A

zaawansowanie chłoniaków, 4-stopniowa

30
Q

W którym chłoniaku leczenie operacyjne/radioterapia:

A

chłoniak Hodgkina NLPHL

31
Q

Związek których chłoniaków z EBV:

A

Hodgkin, Burkitt
chłoniak na podłożu immunosupresji
czesc DLBCL u osob immunokompetentnych

32
Q

Chłoniak, w którym więcej kom nienowotworowych niż nowotworowych:

A

Hodgkin

33
Q

Przewlekła białaczka limfocytarna z kom B - CLL

Chłonika z drobnych lim B -SLL

A
z niewielkich lim B
najczęściej CLL
SLL z reguły szybko przechodzi w CLL
głównie wiek podeszły
utrzymująca się długo limfocytoza powyżej 15 000 (prawie patognomoniczna)
najczęstrza znana przyczyna autoimm anemii hemolitycznej
nie ocenia się w Ann Arbor 
rzekome osrodki rozmnażania
monotonny obraz nacieku
uważana za nieuleczalną
34
Q

Zespół Richtera

A

szybkie pogorszenie się stanu zdrowia u stabilnego chorego, transformacja CLL/SLL do chłoniaka o wyższym stopniu złośliwości

35
Q

Do zespołów mieloproliferacyjnych nie zaliczamy CLL

A

prawda

36
Q

Indolentny typowo

A

CLL/SLL ( przewlekła białaczka limfocytowa)

37
Q

Chłoniaki i białaczki z limfocytów prekursorowych - co zaliczamy

A

prekursorowa ostra białączka limfoblastyczna z kom B/ chłoniak B-limfoblastyczny (B-ALL/B-LBL)
prekursorowy chłoniak/ostra białaczka limfoblastyczna z kom T (T-LBL/T-ALL)

Typowo dziecięce

38
Q

ALL rokowanie

A

u niemowląt gorzej niż u dzieci 5-6 lat

B-ALL lepiej niż T-ALL

39
Q

ALL rzadko atakuje gonady i OUN

A

Fałsz - bardzo częśto

40
Q

TdT

A

marker limfoblastów, zawsze w ALL/LBL

41
Q

25-letni M z guzem w śródpiersiu:

A

T-LBL

42
Q

translokacja bcr abl występuje - u chorych z

A

ALL i jest związana z opornością na chemie

43
Q

najczestsze nowotwory złośliwe u dzieci do lat 2

A

białaczka limfoblastyczna (B-ALL)

44
Q

Chłoniak Burkitta i białaczka z kom Burkitta

A
z obwodowych lim B ośrodków rozmnażania
najbardziej agresywny nowotwór człowieka
dobrze reaguje na leczenie
daje nam obraz gwiaździstego nieba 
ma trzy formy endemiczna związana z malarią, sporadyczna - dzieci i starcy, immunosupresja - ukł pokarmowy i CSN
izolowana translokacja genu C-MYC
99% kom w trakcie podziału
45
Q

Jaki chłoniak nie lokalizuje się pierwotnie w węzłach chłonnych

A

Burkitt

46
Q

Jaki chłoniak najczęściej u dzieci?

A

Burkitt

47
Q

Chłoniak z kom płaszcza - MCL

A

chłoniak układu pokarmowego

48
Q

Pozawęzłowy chłoniak B-kom ze strefy brzeżnej typu MALT

A

indolentne
najczęściej żołądek, ślinianki przyuszne
może ulec progresji do DLBCL
H. pylori wywołuje

49
Q

Chłoniaki grudkowe FL

A

z kom B ośrodków rozmnażania
im więcej centroblastów w polu widzenia tym gorzej
najrzadziej zajmuje ukł pokarmowy

50
Q

Mężczyzna, powiększone węzły chłonne, dobrze się czuje, morfologia ok, co mu jest?

A

FL

51
Q

Kobieta, 55 lat, powiększone węzły chłonne, w badaniu przewaga centromerów i centroblastów, ekspresja białka bcl-2, co to?

A

FL

52
Q

W którym chłoniaku ważny grading:

A

FL

staging Cotswold

53
Q

Szpiczak plazmatycznokomórkowy

A

nie zaliczamy do chłoniaków

ryzyko rośnie z wiekiem

54
Q

Typowym objawem szpiczaka jest świąd

A

Fałsz

55
Q

Amyloidoza AL, a potem śródmiąższowe zapalenie nerek w przebiegu:

A

szpiczaka mnogiego

56
Q

Zespół POEMS

A
bardzo rzadka odmiana szpiczaka mnogiego
P - polineuropatia
O - organomegalia
E - endokrynopatia
M - monoklonalna gammapatia
S - skórne zmiany
57
Q

Potencjalny wzrost ryzyka zachorowania na chłoniaka następuje w przebiegu

A
infekcji HCV
HTLV1
EBV
Helicobacter Pylori
leczenie immunosupresyjne
58
Q

Który chłoniak najlepsze rokowanie

A

strefy brzeżnej

59
Q

E którym chłoniaku trepanobiopsja jest pierwszym i podstawowym badaniem, które należy wykonać

A

Śledzionowaty chłoniak strefy brzeżnej - SMLZ

60
Q

Objawy typu B w chłoniakach to TYLKO

A

poty nocne
utrata wagi
gorączka

61
Q

U M powiększone węzły chłonne nadobojczykowe, co robimy?

A

Do diagnozy chłoniaków wycinamy w całosci (nie żadne biopsje)

62
Q

Pierwotne chłoniaki mózgu najczęściej w

A

AIDS

63
Q

Mucosis fungoides(ziarniniak grzybiasty) to:

A

pierwotny chłoniak z komórek T (nie B)

64
Q

CML

A

Przewlekła białaczka szpikowa z obecnością chromosomu Ph i/lub translokacją BCR/ABL
przełom blastyczny

65
Q

Chromosom Philadelphia nie pogarsza rokowania w

A

CML

66
Q

Przewlekła białaczka mielomonocytarna CML zaliczana jest do chorób mieloprofliferacyjnych

A

Prawda

67
Q
M z hepatosplenomegalią, 
Hb 13,5 g/dl, 
WBC 250 000, 
PLT 480 000, 
blasty 1, segmenty 48, 
bazofile 4:
A

CML

68
Q

Czerwienica prawdziwa

A

Świąd skóry po ciepłej kąpieli (mastocyty)
Dwie fazy choroby:
proliferacja (rozrost WSZYSTKICH linii hemopoetycznych)
metaplazja i włóknienie - splenomegalia

69
Q

W przebiegu infekcji HIV najmniej prawdopodobny jest rozwój chłoniaka w obrębie:

A

skóry i tk. podskórnej

70
Q

Kobieta
Hb - 18,5
WBC - 20 000
PLT - 700 000

A

Czerwienica prawdziwa

71
Q

W czerwienicyprawdziwej nie rośnie nic poza RBC

A

Fałsz

72
Q

Zespół mielodysplastyczny - MDS

A

cytopenia obwodowa
niestabilny przebieg - tendencja do rozwoju ostrych białaczek
typowo u starszych
anemia MAKROCYTARNA

73
Q

Nadpłytkowość samoistna - ET

A

nie będzie robić progresji do ostrej białaczki szpikowej AML

74
Q

W którym chłoniaku/mieloproliferacji masywna splenomegalia:

A

Pierwotna mielofibroza PMF

75
Q

Ostre białaczki szpikowe AML

A

proliferacja b. wczesnych kom prekursorowych (blastów) i linii mieloidalnej, erytroidalnej, megakariocytarnej, monocytarnej
przebieg burzliwy
jedne z najbardziej agresywnych nowotworów
znaczny wzrost komórkowości szpiku

76
Q

Mięsak mieloidalny

A

może o pare miesięcy wyprzedzić rozwój AML

najczęśćiej współistnieje z AML lub MPN

77
Q

10 lat, chłopiec, opóźnienie umysłowe, brachycefalia,małpia bruzda, szeroki rozstaw oczu, szmer skurczowy, gdy bedzie miał 20 lat

A
ostra bialaczka ( dziecko ma zespół Downa )
Trisomia 21: zwiększa 10-20x ryzyko wystąpienia białaczki
78
Q

Jedynym czynnikiem rokowniczym w ostrych białaczkach jest typ histologiczny określany według FAB

A

Fałsz

79
Q

Trzustka alkohol powoduje

A

zwapnienie i kamienie

80
Q

DIC występuje zwykle we wstrząsie akrdiogennym

A

Fałsz

81
Q

miesak Kaposiego - epidemiczna postać jest zwiazana z

A

AIDS

82
Q

białaczka z kom tucznych - MCL

A

póżno wykrywany

często zajmuje szpik

83
Q

Najczęstsza przyczyna zgonu w białaczce:

A

sepsa

84
Q

Charakterystyka miastenia gravis

A

ważne, że u większości rozrost grasicy(70%) i często grasiczaki (25%)

85
Q

Diagnostyka białaczek

A

jak nie znamy przyczyny splenomegalii, robimy biopsje szpiku, przy rozlanym powiększeniu śledziony wycina się CAŁĄ do badania

86
Q

Rak z komórek Merkla:

A

ciężko odróżnić histologicznie od chłoniaka
cieżko odróżnić histologicznie od anaplasycznego przerzutu
konieczna diagno immunohistochemiczna

87
Q

Merkel carcinoma jest rzadki

A

Prawda