Modern Hebrew Vocab - Part 12 of 26 Flashcards Preview

► Hebrew Vocab 1 > Modern Hebrew Vocab - Part 12 of 26 > Flashcards

Flashcards in Modern Hebrew Vocab - Part 12 of 26 Deck (500):
1

הרשות

hareshut the permission; harashut the authority

2

לחוק

lekhok to a law; lakhok to the law

3

התקבלה

hitkabla was accepted (f.s.)

4

התעופה

hate'ufa the aviation

5

סגן

sgan deputy / vice

6

מפתח

mafteakh key; mefateakh develop (m.s.)

7

מסיבות

mesibot for reasons / parties

8

עוסק

osek deals / engages / works (m.s.)

9

עברי

ivri Hebrew (adj.)

10

האירועים

ha'eru'im the events

11

הכיר

hikir knew / recognized (m.s.)

12

בניסיון

benisayon under trial / [in] experience / in an attempt

13

סכום

s'khum sum

14

משא

masa burden / load; masa [umatan] negotiation

15

שילוב

shiluv combination

16

שאלת

she'elat question of; sha'alta you asked (m.s.); sha'alt you asked (f.s.)

17

עזב

azav left (m.s.)

18

הועבר

hu'avar was passed / was transferred (m.s.)

19

הפיתוח

hapituakh the development

20

החשוב

hakhashuv the important

21

במדינת

bimdinat in the state of

22

בבניין

bebinyan in a building / in the building [of]; babinyan in the building

23

דרומה

daroma to the south

24

הקרבות

hakravot the battles; hakervot that/who are getting close / that/who approach (f.pl.)

25

שטחים

shtakhim areas / fields / territories

26

הלוחם

halokhem the warrior

27

חוקית

khukit legal (f.s.) / legally

28

חברתי

khevrati social (m.s.); khaverti my friend (f.s.)

29

היריב

hayariv the rival / the opponent / the enemy (m.s.)

30

מאבק

ma'avak struggle / fight / conflict

31

דעות

de'ot opinions

32

הטוענים

hato'anim who claim / that/who charge / that/who load (m.)

33

רחבה

rekhava wide (f.s.); rakhava square

34

נתפס

nitpas was/is caught / was/is perceived (m.s.)

35

למד

lamad studied / learned (m.s.); lamed teach (m.s. imperative) / learns (m.s.)

36

הקומוניסטי

hakomunisti the communist (m.s.)

37

בקשר

bekesher in connection / in relation / in contact / regarding

38

סמך

samakh relayed / counted [on]

39

נאמר

nomar we will say / let us say / let us suppose

40

מחלוקת

makhloket disagreement

41

ומשם

umisham and from there

42

עשויה

asuya might / made of (f.s.)

43

המקומית

hamekomit the local (f.s.)

44

השוליים

hashulayim the margins / the edges / the fringe

45

הכלל

haklal the rule / all

46

הטמפרטורה

hatemperatura the temperature

47

גיל

gil age / joy

48

בור

bor hole / pit; bur ignorant / fallow

49

בארגון

be'irgun in an organization / in organizing; ba'irgun in the organization

50

ובית

uvait and a house / and a home

51

קשרי

kishrei ties of / bonds of / links of / connections of

52

עתיד

atid future

53

במקור

bemakor [in] a source / by a beak; bamakor originally / by the beak

54

בדרכים

badrakhim on the road

55

היקוות

hikavut collection (of liquid) / drainage

56

המוסד

hamosad the institute / the Mossad (the Israeli intelligence agency)

57

זהות

zehut identity

58

מציין

metsayen note / mark / indicate (m.s.)

59

יוצר

yotser creates (m.s.) / creator / artist / maker; yutsar was produced / was made

60

מאפשרת

me'afsheret enables / facilitates (f.s.)

61

ירוק

yarok green (m.s.)

62

ובכל

uvkhol and in all

63

הצהריים

hatsohorayim noon

64

ישר

yashar straight / honest (m.s.)

65

פניו

panav his face

66

אישר

isher approved / confirmed (m.s.)

67

מתו

metu died (pl.)

68

לזמן

zmanit temporary (f.s.) / temporarily

69

הסביר

hisbir explained (m.s.); hasavir the reasonable / the likely (m.s.)

70

שעליו

she'alav on whom / on which / about whom / about which (m.s.)

71

השער

hasha'ar the gate

72

הסמוך

hasamukh the near / the confident (m.s.)

73

ברציפות

birtsifut continuously

74

לערוך

la'arokh to edit / to arrange / to hold

75

הצד

hatsad the side

76

הסכים

hiskim agreed (m.s.)

77

בלב

belev in a heart; balev in the heart

78

בפתח

befetakh at the beginning of / at a doorway / in an opening; bapetakh at the door / in the opening

79

בצבע

betseva in color; batseva [in] the color

80

נדיר

nadir rare (m.s.)

81

לציבור

letsibur to the community of; latsibur to the public

82

הצדק

hatsedek the justice

83

הנוכחי

hanokhekhi the present / the current

84

בקלות

bekalut easily

85

רכב

rakhav rode (m.s.); rekhev vehicle

86

מוחלט

mukhlat decisive / definite / total (m.s.)

87

לתקופה

letkufa to/for a period / to/for an era; latkufa to/for the period / to/for the era

88

לפתח

lefateakh to develop

89

לרגל

laregel to/for the leg; [aliya] laregel pilgrimage; leregel to/for a leg / on the occasion of / because of; leragel to spy

90

תמיכה

tmikha support

91

תמונה

tmuna picture

92

פרקים

prakim chapters / joints

93

המטרה

hamatara the goal / the target

94

התגלו

hitgalu were discovered

95

הנמצאים

hanimtsa'im that are found / that are [at] (m.pl.)

96

גורמת

goremet causes (f.s.)

97

נותרה

notra was left (f.s.)

98

צבאו

tsva'o his army; tsav'u crowded

99

החופשית

hakhofshit the free (f.pl.)

100

שליטה

shlita control

101

העברת

ha'avarat passing of / transfer of

102

חתם

khatam signed (m.s.)

103

עמדות

amadot positions

104

ביטול

bitul cancellation

105

תקף

takaf attacked (m.s.); takef valid (m.s.)

106

האזרח

ha'ezrakh the citizen (m.s.)

107

לספק

lesapek to supply / to provide

108

בפעולות

bif'ulot in actions

109

לקבוע

likbo'a to determine / to set

110

שבט

shevet tribe; Shvat the fifth month in the Jewish calendar

111

מופיעים

mofi'im appear / perform (m.pl.)

112

מפקדת

mifkedet the headquarters of

113

זיהוי

zihui identification

114

השתתף

hishtatef participated (m.s.)

115

בתפקיד

betafkid in a role of; batafkid in the role of

116

התיישבות

hityashvut settlement

117

המרחק

hamerkhak the distance

118

קיום

kiyum existence / survival / holding of / fulfillment of

119

תחומים

tkhumim fields / areas / ranges

120

הסגנון

hasignon the style / the manner

121

בפרס

bifras [receive] an award / [win] a prize; bapras [receive] the award / [win] the prize

122

החומרים

hakhomarim the materials

123

האדונים

ha'adonim the masters / Mr. (pl.)

124

מחר

makhar tomorrow

125

וכעת

veka'et and now

126

המלכות

hamalkhut the kingdom / the kingship; hamalkot the queens

127

מפה

mapa map

128

ודאי

vadai certainly / of course; vada'i certain / undoubted

129

הכסף

hakesef the money

130

הפרחים

haprakhim the flowers

131

לילדים

leyeladim for children; layeladim for the children

132

הצהיר

hits'hir stated / declared (m.s.)

133

מחשבה

makhshava thought

134

לדבריו

lidvarav according to him

135

בלא

belo without

136

כשהיא

keshehi when she

137

הולכת

holekhet walk / go (f.s.)

138

הקטנה

haktana the small / the little / reduction / minimizing (f.s.)

139

מוזיקה

muzika music

140

מכה

maka hit / stroke / blow

141

מביא

mevi bring (m.s.)

142

מנסה

menase try (m.s.)

143

שאינה

she'eina that is not / that is not here (f.s.)

144

התוצאה

hatotsa'a the result / the outcome / the consequence

145

בפי

befi in my mouth / in the mouth of

146

לאתר

le'atar to a site; la'atar to the site; le'ater to locate

147

להישגים

lehesegim to/for achievements

148

להרוג

laharog to kill

149

אינסולין

insulin insulin

150

אורח

oreakh guest / visitor; orakh way / manner

151

בתו

bito his daughter

152

בשיטה

bashita [by] the method; beshita [by] a method

153

נטען

nit'an was loaded / was claimed / we will claim

154

מתקדמים

mitkadmim advance / advanced (m.pl.)

155

מפעל

mif'al plant / factory

156

לאנשי

le'anshei to the people of / for the people of

157

אמן

amen amen; oman artist; iman their mother (f.)

158

כלשהי

kolshehi any / of any kind (f.s.)

159

התרחש

hitrakhesh happened (m.s.)

160

גדלים

gdelim growing (m.pl.); gdalim sizes

161

סיבה

siba reason

162

הלאומנים

hale'umanim the nationalists

163

פלישה

plisha invasion

164

בלחימה

belekhima in combat; balekhima in the combat

165

תוכניתו

tokhnito his plan / his program / his layout

166

נעצרו

ne'etsru were stopped / were arrested

167

הוועדה

hava'ada the committee / the commission

168

הסיבות

hasibot the reasons

169

איחוד

ikhud union

170

אוכלוסייה

ukhlusiya population

171

מאמץ

ma'amats effort

172

המלוכה

hamelukha the kingdom / the kingship

173

המקומי

hamekomi the local (m.s.)

174

באזורי

be'ezorei in the areas of

175

גדודי

gdudi regimental; gdudei regiments of

176

במשקל

bemishkal a weight of / by weight

177

חלקית

khelkit partially

178

האישי

ha'ishi the personal / the private (m.s.)

179

החרב

hakherev the sword

180

בדמוקרטיה

bedemokratya in democracy; bademokratya in the democracy

181

מחלת

makhalat disease of

182

מהתקופה

mehatkufa from the period / from the era

183

מנגנון

manganon system / mechanism

184

לפעילות

lape'ilut to/for the activity; lepe'ilut to/for an activity

185

ומאוחר

veme'ukhar and late

186

שחמט

shakhmat chess

187

אפקט

efekt effect

188

הינם

hinam they are / are (m.)

189

השתמש

hishtamesh used (m.s.)

190

הפילוסוף

hafilosof the philosopher

191

ההיסטורי

hahistori the historical (m.s.)

192

הדמויות

hadmuyot the shapes / the figures / the characters

193

רמות

ramot heights / levels

194

ציורי

tsiyuri artistic / figurative

195

בדגל

bedegel [in] a flag; badegel [in] the flag

196

הבימה

habima the stage

197

הציונות

hatsiyonut Zionism

198

רשימה

reshima list

199

להפקת

lehafakat for the production of

200

אקלים

aklim climate

201

האוניברסיטה

ha'universita the university

202

מדעי

mada'i scientific

203

לימודיו

limudav his studies

204

בתחרות

betakharut in competition; batakharut in the competition

205

ארסנל

arsenal arsenal

206

חן

khen grace / charm

207

והנה

vehine and here is

208

חפץ

khefets object; khafets want (m.s.); khafats wanted (m.s.)

209

רעה

ra'a bad (f.s.) / grazed (sheep) (m.s.)

210

לבד

levad alone

211

כליל

klil totally / entirely / completely

212

משרה

misra job / position; mishra marinade; mashre inspires / induces / marinades (m.s.); mashra inspires / induces / marinades (f.s.)

213

בתוכו

betokho inside him/it

214

טעם

ta'am flavor / taste / reason; ta'am tasted (m.s.)

215

הכהן

hakohen the priest / the Cohen

216

העלה

he'ela raised / increased / lifted / brought up (m.s.)

217

נותן

noten gives (m.s.)

218

ונראה

venir'e and it seems / and visible / and apparent / and we will see; venir'a and seemed / and was visible / and was apparent

219

החולה

hakhole the patient / the sick

220

הגברים

hagvarim the men

221

לכבוד

likhvod for / in honor of / on the occasion of

222

עור

or skin

223

מגרש

migrash field / yard

224

לפתוח

liftoakh to open

225

ואולם

ve'ulam but/ however / and a hall

226

הגשר

hagesher the bridge

227

רצח

retsakh murder; ratsakh murdered (m.s.)

228

שדות

sadot fields

229

עזרה

ezra help / assistance / aid

230

כהה

kehe dark

231

הוציא

hotsi spent / took out / published (m.s.)

232

הצמחים

hatsmakhim the plants

233

הסמוכים

hasmukhim the near / the confident (m.pl.)

234

דור

dor generation

235

נושאים

nos'im subjects / carriers / carry / marry (m.pl.)

236

משרדי

misradi my office / clerical / ministerial; misradei the offices of; misradai my offices

237

מחסור

makhsor shortage / lack / deficiency

238

מגלה

megale discovers (m.s.)

239

קדם

kedem old / ancient / east; kadam preceded; kdam pre-

240

אגם

agam lake

241

המשורר

hameshorer the poet

242

השרירים

hashririm the muscles

243

העבר

ha'avar the past; ha'aver pass / transfer (m.s. impertaive)

244

הרשמי

harishmi the official

245

בנשק

beneshek with weapon; baneshek with the weapon

246

צור

tsur rock / cliff

247

נהג

nahag driver / drove / used to (m.s.)

248

נדרש

nidrash required

249

לניצחון

lenitsakhon to/for a victory; lanitsakhon to/for the victory

250

כבשו

kavshu occupied / conquered (pl.)

251

קורבנות

korbanot victims

252

החומות

hakhomot the walls

253

גנרל

general general

254

בוצעו

buts'u were performed

255

מפקדי

mefakdei the commanders of; nifkadei the censuses of / the musters of

256

לכיבוש

lekibush to an occupation; lakibush to the occupation

257

תומכי

tomkhei the supporters of

258

לשלוט

lishlot to rule / to control

259

למטרות

lematarot to/for goals / to/for targets; lamatarot to/for the goals / to/for the targets; lematrot to/for the goals of / to/for the targets of

260

הכיכר

hakikar the square / the loaf

261

מתח

metakh tension / suspense / voltage / trapeze; matakh stretched (m.s.)

262

חל

khal occurs

263

הקשרים

haksharim the ties / the bonds / the links / the connections; heksherim contexts

264

הכרזת

hakhrazat the proclamation of / the announcement of / the declaration of

265

מתקדם

mitkadem advance / advanced (m.s.)

266

מחבר

mekhaber connects / links / author (m.s.); makhber connector; mekhaver from a friend

267

לשינוי

lashinui to/for the change; leshinui to/for a change

268

לזהות

lezahot to identify

269

פסל

pesel statue / sculpture; pasal sculptor / rejected / disqualified (m.s.)

270

המונח

hamunakh the term / that is placed / that is laid / that is lying

271

המקובל

hamekubal the accepted / the conventional / the popular (m.s.)

272

הספרות

hasifrut the literature; hasaparut the hairdressing; hasfarot the digits

273

טלוויזיה

televizya television

274

ממוצע

memutsa average (m.s.)

275

שזכה

shezakha that/who won (m.s.)

276

שכבות

shkhavot layers

277

פגיעות

pgi'ot hits / impacts / damages / offenses

278

השפות

hasafot the languages / the edges

279

האש

ha'esh the fire

280

הכתיבה

haktiva the writing;

281

Hebrew

Transliteration English

282

הבדלים

hevdelim differences

283

הריצה

haritsa the run; heritsa ran [something] (f.s.)

284

מוזכר

muzkar mentioned (m.s.)

285

מפלס

miflas level; mefales breaks through / levels (v.) (m.s.)

286

גופים

gufim bodies

287

המאפיינים

hame'afyenim the characteristics

288

גנטית

genetit genetic (f.s.)

289

האלמוגים

ha'almogim the corals

290

הזבובים

hazvuvim the flies

291

בקרבי

bekirbi in me

292

צחק

tsakhak laughed (m.s.)

293

מכיר

mekir recognizes / familiar with (m.s.)

294

קולי

koli my voice

295

השמים

hashamayim the sky

296

צילום

tsilum photograph / photography

297

נמסר

nimsar was delivered / was handed (m.s.)

298

שייך

shayakh belongs / relevant (m.s.)

299

במה

bame in what / how

300

קוראים

kor'im readers / read / call (m.pl.)

301

באדמה

ba'adama in the ground; be'adama in soil / in a ground

302

צמח

tsemakh plant

303

צר

tsar narrow / enemy / lays siege to / created / shaped / sorry (m.s.)

304

נשארו

nish'aru remained / were left / stayed (pl.)

305

מהרה

mehera soon

306

שבאו

sheba'u that/who came (pl.)

307

קלות

kalot easy / light weight / slightly (f.pl.)

308

ענפי

anfei branches of / fields of

309

שומר

shomer guard / keeps / protects (m.s.)

310

שחורים

skhorim black (m.pl.)

311

עסקים

asakim business

312

זמני

zmani temporary (m.) / my time

313

שנייה

shniya second

314

זכאי

zakai innocent / eligible

315

התייחס

hityakhes referred to / applied (m.s.)

316

הטילו

hetilu cast / threw / projected / laid eggs (pl.)

317

וכאשר

veka'asher and when / and while

318

חמור

khamor donkey; khamur serious / severe (m.s.)

319

אפשרית

efsharit possible (f.s.)

320

אנושי

enoshi humane (m.s.)

321

החליטה

hekhlita decided (f.s.)

322

הזכות

hazkhut the right / the privilege

323

הדומה

hadome the similar (m.s.)

324

במהרה

bimhera soon

325

רד

red come down (m.s. imperative)

326

מכאן

mikan from here

327

מסמר

masmer nail

328

לרב

larav to/for the rabbi; lerav to/for a rabbi; larov mostly / in most cases / usually

329

לנוע

lanu'a to move

330

שהביאו

shehevi'u that/who brought (pl.)

331

קשת

keshet arch / bow / rainbow / curvature; kashat Sagittarius

332

קרקע

karka soil / ground / land

333

פרצו

partsu broke into / broke out / burst (pl.)

334

עלילה

alila plot / deed / libel / false charge

335

אובדן

ovdan loss

336

אוסף

osef collection; osef collect (m.s.)

337

כישלון

kishalon failure

338

המזרחית

hamizrakhit the eastern (f.s.)

339

הבשר

habasar the meat

340

דמיון

dimyon imagination / fantasy / resemblance

341

גול

gol goal

342

סיפורים

sipurim stories

343

נע

na moves (m.s.)

344

כשיר

kashir qualified / eligible / able

345

תגבורת

tigboret reinforcement / contingent

346

השבויים

hashvuyim the prisoners (of war)

347

נסוגו

nasogu withdrew / retreated (pl.)

348

הרוגים

harugim casualties

349

מטוסים

metosim airplanes

350

הקצינים

haktsinim the officers

351

מפרץ

mifrats bay

352

הוצאו

huts'u were spent / ware taken out / were published

353

שפות

safot languages / edges; sfot the languages of / the edges of

354

צו

tsav order

355

מלכותו

malkhuto his kingship; [hod] malkhuto His Majesty

356

הבמאי

habamai the director

357

ליברלית

liberalit liberal

358

ובראשם

uverosham and they are/were led by (m.pl.)

359

ובנוסף

uvnosaf and in addition

360

בשיתוף

beshituf in collaboration / in cooperation / in participation

361

להופיע

lehofi'a to appear / to perform

362

לבניית

livniyat for the building of

363

קטע

keta segment / section

364

המקומות

hamekomot the places

365

האמנים

ha'omanim the artists

366

לימודי

limudi of study / tutorial; limudei the studies of; limudai my studies

367

להבחין

lehavkhin to observe

368

תכונות

tkhunot characters / attributes

369

וזכה

vezakha and won (m.s.); vezaka and pure (f.s.)

370

פיצוץ

pitsuts explosion

371

עבודת

avodat work of

372

אימונים

imunim training / practice

373

המתחם

hamitkham the site / the defined area

374

הבינוני

habeynoni the medium / the mediocre

375

העיוורים

ha'ivrim the blind (pl.)

376

יציאת

yesti'at exit of

377

בתחומי

bitkhumei in the fields of / in the areas of / in the ranges of

378

הפקת

hafakat production of

379

האבל

ha'evel the mourning; ha'avel the mourner

380

אלבום

albom album

381

מרתון

maraton marathon

382

המירוץ

hameruts the race

383

הסיף

hasayif the sward / the fencing

384

מאומה

me'uma nothing

385

הכבוד

hakavod the honor / the glory / the respect / the dignity

386

הנסיכה

hanesikha the princess

387

בהחלט

behekhlet certainly

388

הקן

haken the nest

389

יבוא

yavo will come (m.s.)

390

תוכל

tukhal you will be able / she will be able

391

עשתה

asta did (f.s.)

392

השחרור

hashikhrur the liberation

393

רצו

ratsu wanted (pl.); ratsu ran (pl.)

394

כתוב

katuv written (m.s.); ktov write (m.s. imperative)

395

הראה

her'a showed (m.s.)

396

יורד

yored goes down / comes down / descends / decreases (m.s.)

397

לפניו

lefanav before him / in front of him / to/for his face

398

עוברים

ovrim pass / cross / go through (m.pl.)

399

הכריזה

hikhriza proclaimed / announced / declared (f.s.)

400

הבעיה

habe'aya the problem

401

נוח

noakh comfortable (m.s.)

402

יחדיו

yakhdav together

403

לוותר

levater to give up / to waive

404

לחיים

lekhayim for life / to life; lekhayim cheers; lakhayim to the life / for the life / for the living

405

פינוי

pinui evacuation

406

גופו

gufo his body

407

בכנסת

bakneset at the Knesset

408

מנהל

menahel manager / manages (m.s.); minhal administration / management

409

להתייחס

lehityakhes to refer

410

דרומית

dromit southern (f.s.)

411

גבולות

gvulot borders / limits

412

מטרה

matara goal / target

413

לשלב

leshalev to combine / to integrate; lashalav to/for the stage / to/for the phase / to/for the rung; leshalav to/for a stage / to/for a phase / to/for a rung

414

לדרום

ladarom to the south; ledarom to the south; lidrom to the south of

415

וידאו

vidyo video

416

שחרור

shikhrur liberation / release

417

פגעו

pag'u hit / damaged / offended (pl.)

418

איי

iyei the islands of

419

המוזיקה

hamuzika the music

420

המקרים

hamikrim the cases / the events / the incidents

421

הקדוש

hakadosh the holy (m.s.)

422

הכניסה

haknisa the entrance; hikhnisa inserted / entered (f.s.)

423

הספורט

hasport the sport

424

בראיון

bere'ayon in an interview; bare'ayon in the interview

425

בצורות

betsurot in shapes / in forms; batsurot in the shapes / in the forms

426

בסביבה

basviva in the area

427

מתקפה

mitkafa attack

428

הדיוויזיה

hadivizya the division

429

הביצורים

habitsurim the fortifications

430

במחנות

bemakhanot in camps / in groups; bamakhanot in the camps / in the groups

431

החוקה

hakhuka the constitution

432

במערכה

bema'arakha in a battle / in a campaign / in an act; bama'arakha in the battle / in the campaign / in the act

433

לברית

lebrit for a pact / for a alliance / for a covenant / for a circumcision; labrit for the pact / for the alliance / for the covenant / for the circumcision

434

החזיקו

hekheziku held / kept / owned (pl.)

435

עסקו

asku dealt / engaged / worked (pl.)

436

הידועה

hayedu'a the known (f.s.)

437

בכיוון

bekivun in a direction / in an adjustment / in tuning; bakivun the the direction / in the adjustment / in the tuning

438

ממלכת

mamlekhet the kingdom of

439

מסמכים

mismakhim documents

440

ואילך

va'eilakh [from now] on

441

שקיבלו

shekiblu that/who received / that/who accepted (pl.)

442

עמם

amam their nation / their people; imam with them

443

טקס

tekes ceremony

444

פריצת

pritsat breakthrough of / burglary of / irruption of

445

היסטוריים

historiyim historical (m.pl.)

446

הפגיעה

hapgi'a the hit / the impact / the damage / the offense

447

גרעין

gar'in grain / nucleus

448

ביצירת

biytsirat in the formation of / in the creation of / in the artistic work of / in the composition of

449

מכיל

mekhil contains (m.s.)

450

תחומי

tkhumei fields of / areas of / ranges of

451

תאוריה

te'orya theory

452

שכתב

shekatav who wrote (m.s.) / that was written by

453

המסלול

hamaslul the course / the path / the track

454

הרבים

harabim the many (m.pl.)

455

יישוב

yishuv settlement

456

הרובע

harova the quarter

457

בתקופות

betkufot in periods / in eras; batkufot in the periods / in the eras

458

לפיתוח

lepitu'akh for development; lapitu'akh for the development

459

קולנוע

kolno'a cinema

460

בהשפעת

behashpa'at under the influence of / under the effect of

461

מדע

mada science

462

הטבעית

hativ'it the natural (f.s.)

463

הדיפלומטיה

hadiplomatya the diplomacy

464

סופרים

sofrim count (m.pl.) / authors

465

מחקרים

mekhkarim researches / studies

466

הפסלים

hapsalim the statues / the sculptures

467

בחקר

bekheker in the research of

468

בסוג

besug in a kind / in a class / in a type

469

שרירים

shririm muscles

470

הזכר

hazekher the memory; hazakhar the male

471

שריקה

shrika whistle

472

יודעת

yoda'at know (f.s.)

473

חושבת

khoshevet think (f.s.)

474

שמעתי

shamati I heard

475

אומרת

omeret say (f.s.)

476

איזו

eizo which / what (f.)

477

הרעב

hara'av the hunger; hara'ev the hungry

478

לפנים

lefanim forward / before / in the past; lepanim for a face; lapanim for the face

479

יקרה

yukra prestige

480

ויהי

vayehi and there was / and there shall be (biblical)

481

קרונות

kronot cars (of a train) / wagons

482

לאיש

le'ish to/for a man / to/for a person; la'ish to/for the man / to/for the person

483

מאמין

ma'amin believes / believer (m.s.)

484

הנס

hanes the miracle

485

שמחה

simkha joy / happiness; smekha glad / happy (f.s.); samkha was glad / was happy (f.s.)

486

רגליו

raglav his legs

487

תפוחי

tapukhei apples of

488

בצל

batsal onion; batsel in the shadow; betsel in the shadow of

489

להכיר

lehakir to know / to recognize

490

לנהל

lenahel to manage

491

פונה

pone turns (m.s.); pona turns (f.s.); puna was evacuated (m.s.)

492

ביד

beyad in a hand; bayad in the hand / by hand

493

המחנה

hamakhane the camp / the group

494

חלקה

khalaka smooth (f.); khalka shared / disagreed / differed (f.s.); khelka lot

495

רשות

reshut permission; rashut authority

496

משכן

mishkan dwelling

497

לציון

letsiyun to note / to mark / to point out / to grade; letsiyon to Zion

498

שוק

shuk market; shok shock / leg

499

פינה

pina corner

500

עורך

orekh editor / arranges / holds (m.s.)