Modern Hebrew Vocab - Part 22 of 26 Flashcards Preview

► Hebrew Vocab 1 > Modern Hebrew Vocab - Part 22 of 26 > Flashcards

Flashcards in Modern Hebrew Vocab - Part 22 of 26 Deck (500):
1

מוכשרים

mukhsharim talented / qualified (m.pl.)

2

מפלה

mapala defeat / failure; mafle discriminates (m.s.); mafla discriminates (f.s.)

3

מארצות

me'aratsot from countries; me'artsot from the countries of

4

מספקת

mesapeket satisfying / supplies (f.s.)

5

מנעה

man'a prevented (f.s.)

6

לאישה

le'isha to/for a woman; la'isha to/for the woman

7

לבירה

labira to the capital; lebira to a capital; labira for the beer; lebira for a beer

8

תגובת

tguvat the response of

9

וזהב

vezahav and gold

10

והמשיכו

vehimshikhu and continued (pl.)

11

והיתר

vehayeter and the rest

12

שממנו

shemimeno that from him

13

שמטרתה

shematrata that her/its goal / that her/its target

14

שאיפשרה

she'ifsher that enabled / that facilitated (f.s.)

15

שהתרחש

shehitrakhesh that happened / that occurred (m.s.)

16

שביצע

shebitsa that/who performed (m.s.)

17

פשעים

psha'im crimes

18

פסקי

piskei verdicts of / judgments of

19

המעמדות

hama'amadot the positions / the classes

20

הקלע

hakela the bullet / the sling; hakala the marksman

21

דיונים

diyunim discussions

22

דגמים

dgamim models

23

במלחמות

bemilkhamot in/at wars; bamilkhamot in the wars

24

במחוז

bemakhoz in a district; bamakhoz in the district; bimkhoz [kheftso] at his destination

25

בעיקרה

be'ikara mainly / principally

26

בספינה

besfina on a ship; basfina on the ship

27

טעות

ta'ut mistake

28

רגשות

regashot feelings / emotions

29

סכסוכים

sikhsukhim conflicts

30

נכלאו

nikhle'u was incarcerated / were caged

31

נספו

nispu were killed

32

מתקדמת

mitkademet advances / advanced (f.s.)

33

משמעותיות

mashma'utiyot significant (f.pl.)

34

למקדש

lemikdash to/for a shrine / to/for a temple; lamikdash to/for the shrine / to/for the temple

35

לעבודות

le'avodot to/for jobs; la'avodot to/for the jobs

36

לאב

la'av to the father; le'av to a father

37

לכלא

lakele to prison

38

לרבים

lerabim to/for many (m.s.)

39

לצייר

letsayer to paint / to draw

40

תורגם

turgam was translated

41

ושימשו

veshimshu and were used for (pl.)

42

וחסרי

vekhasrei and lacking / and -less (m.pl.)

43

שכנע

shikhne'a convinced (v.) (m.s.)

44

שהוקמו

shehukmu that were established

45

שטענו

sheta'anu who claimed / who argued (pl.)

46

שנותר

shenotar that/who was left (m.s.)

47

שנוצרה

shenotsra that was formed / that was created (f.s.)

48

שנשלחו

shenishlekhu that/who were sent

49

שנאספו

shene'esfu that were collected / that/who gathered

50

חלשים

khalashim weak (m.pl.)

51

אופיו

ofyo his character / his nature

52

חוזרים

khozrim return (m.pl.) / repeat (m.pl.) / repeating / circulars

53

חקלאיים

hakhakla'iyim agricultural (m.pl.)

54

חקלאית

khakla'it agricultural / farmer (f.s.)

55

כספית

kaspit mercury

56

המשמעות

hamashma'ut the meaning

57

המשאבים

hamash'abim the resources

58

המכילים

hamekhilim that contain (m.pl.)

59

הקל

hekel alleviated / relieved / eased (m.s.); hakal the easy / the lightweight

60

הקנאים

hakana'im the fanatics / the jealous people

61

ההזדמנות

hahizdamnut the opportunity

62

הביעו

hebi'u expressed (pl.)

63

הטריטוריות

hateritoryot the territories

64

דואר

do'ar mail

65

גאוגרפיה

ge'ografya geography

66

במעבר

bema'avar in a pass / in a transfer / in a transition; bama'avar in the pass / in the transfer / in the transition

67

במערה

beme'ara in a cave; bame'ara in the cave

68

בפניהם

bifnehem in front of them / in their presence

69

בכמויות

bekhamuyot in amounts of / in quantities of / in large quantities

70

בהוראת

behora'at under the order of

71

רפורמה

reforma reform

72

נקבעה

nikbe'a was determined / was fixed / was set (f.s.)

73

נאסרו

ne'esru were imprisoned / were forbidden

74

מימון

mimun financing

75

מועט

mu'at little / few / slight (m.s.)

76

מוסלמיות

muslemiyot Muslim (f.pl.)

77

משותפים

meshutafim common / mutual / shared (m.pl.)

78

משרדים

misradim offices / bureaus / Ministries

79

מצביעים

matsbi'im vote / raise a hand / point at / indicate (m.pl.)

80

מצביע

matsbi'a votes / raises a hand / points at / indicates (m.s.)

81

מסדרת

mesaderet arranges / organizes (f.s.)

82

לשדוד

lishdod to rob

83

לחללי

lekhalelei to the spaces of / to the casualties of

84

לגדודים

legdudim to/for regiments; lagdudim to/for the regiments

85

תתי

tatei hypo- / sub- / infra- (pl.)

86

תוארו

to'aru were described; to'aro his title

87

תוכננה

tukhnena was planned / was designed (f.s.)

88

והארגון

veha'irgun and the organization

89

ששרר

shesarar that prevailed

90

שפירושה

sheperusha which meaning is (f.s.)

91

שחיו

shekhayu that/who lived (pl.)

92

שהתקיימו

shehitkaimu that were held / that existed / that survived (pl.);

93

Hebrew

Transliteration English

94

שהתפתח

shehitpate'akh that developed

95

שהעלה

shehe'ela that/who raised / that/who increased / that/who lifted / that/who brought up (m.s.)

96

שטרם

sheterem that not yet

97

שספרו

shesifro that his book; shesafru that/who counted; shesipru who told

98

שנוסדה

shenosda that was founded (f.s.)

99

עינויים

inuyim torture

100

עליון

elyon upper / superior (m.s.)

101

עודף

odef surplus (adj.); odef excess / change (money) (n.)

102

עונשין

onshin panel

103

אידאולוגית

ide'ologit ideological

104

אוניברסיטה

universita university

105

זרועות

zro'ot arms

106

כס

kes throne

107

המדינית

hamedinit the political (f.s.)

108

התעניינות

hit'anyenut interest

109

התגברות

hitgabrut overcoming

110

הועמד

hu'amad was caused to stand (m.s.)

111

השינויים

hashinuyim the changes

112

השתלטות

hishtaltut taking control / takeover

113

השווה

hashave the equal

114

הקוראן

hakur'an the Koran

115

החוגים

hakhugim the circles / the social groups / the coteries / the course

116

האחראים

ha'akhra'im the responsible / the people in charge (m.pl.)

117

האזרחי

ha'ezrakhi the civil

118

ההכרזה

hahakhraza the proclamation / the announcement / the declaration

119

הדוגמה

hadugma the sample / the example

120

הדגלים

hadgalim the flags

121

הגירוש

hagerush the expulsion / the deportation

122

הסימון

hasimun the marking

123

הנשיפה

haneshifa the exhalation / the blow

124

דרמטי

dramati dramatic (m.s.)

125

במתן

bematan by giving

126

במשותף

bimshutaf in common / in collaboration

127

במפרץ

bemifrats in a bay / in the bay of; bamifrats in the bay

128

במהלכו

bemahalakho during which

129

בעשורים

be'asorim by decades; ba'asorim in the decades

130

בחלקה

bekhelka in part / in her part / in a lot; bakhelka in the lot

131

בכיכובו

bekikhuvo starring -

132

בהיותה

beheyota as she

133

בטרור

beteror using terror

134

ברשימה

bareshima in the list; birshima in a list

135

ציפה

tsifa floating / buoyancy; tsipa (v.) covered / coated / expected (m.s.); tsipa (n.) pillow cover

136

נמנו

nimnu were included [in] / were counted (pl)

137

נישואים

nisu'im marriage

138

נפרדות

nifradot separate / individual (f.pl.)

139

נכתבה

nikhteva was written (f.s.)

140

נגיעה

negi'a touch (n.)

141

מחתרתי

makhtarti underground (adj.)

142

ואדי

ve'edei and the fumes of / and the vapor of; vadi valley (Arabic)

143

המדרגה

hamadrega the stair

144

מעפילים

ma'apilim illegal immigrants (to Israel during the British mandate)

145

המחתרות

hamakhtarot the undergrounds

146

הוריה

horaya indication

147

אוטובוס

otobus bus

148

השכונות

hashkhunot the neighborhoods

149

לשתייה

lishtiya for drinking

150

לקיום

lekiyum to/for the existence of / to/for the holding of / to/for the fulfillment of

151

להסכם

leheskem to/for an agreement/contract; laheskem to/for the agreement/contract

152

אולמות

ulamot halls

153

ההפלגה

hahaflaga the sail

154

ציונה

tsiyona to Zion

155

מכשיר

makhshir (n.) tool / instrument / qualified (m.s.); makhshir (v.) qualifies (m.s.)

156

למוסדות

lemosadot to/for institutes; lamosadot to/for the institutes

157

שמטרתן

shematratan which goal / which target (f.)

158

פתרונות

pitronot solutions

159

חוגים

khugim circles / social groups / courses

160

בנויים

bnuyim built (m.pl.)

161

מיקומה

mikuma her location

162

מחד

me'khad on the one hand

163

מצבה

matsava her state / her situation; matseva gravestone

164

לכלל

laklal to all

165

להאריך

leha'arikh to lengthen

166

ועבר

ve'avar and passed / crossed / and went through (m.s.)

167

וכולל

vekolel and includes / and including

168

שזכתה

shezakhta that won (f.s.)

169

עיוור

iver blind

170

עידוד

idud encouragement / support / incentive / boost

171

המשמשת

hameshameshet that is used for (m.s.)

172

הלימוד

halimud the study

173

השורש

hashoresh the root

174

הקפלה

hakapela the chapel

175

הפרטיים

hapratiyim the private (m.pl.)

176

האיסור

ha'isur the prohibition / the ban

177

הארצי

ha'artsi the earthly / the terrestrial

178

ההלכתית

hahilkhatit of the Jewish law

179

הדדית

hadadit reciprocal / mutual

180

בשריפה

basrefa in the fire; besrefa in a fire

181

בבחינת

bivkhinat as / like / in the sense of

182

ממוקמת

memukemet located / situated (f.s.)

183

ממדים

memadim dimensions

184

מומלץ

mumlats recommended

185

מושבים

moshavim seats / cooperative settlements

186

משטחי

mishtakhei planes of / surfaces of / platforms of

187

מקבילה

makbila parallel (f.s.)

188

מחזיק

makhzik holds / keeps owns (m.s.)

189

לפירוק

leperuk for dismantling / for decomposing

190

להתגורר

lehitgorer to live

191

להגברת

lehagbarat for the increase of / for the amplification of / to strengthen the (pl.)

192

לטענתו

leta'anato according to his claim

193

ומשמש

umshamesh and is used for (m.s.)

194

ובן

uven and a boy / and a son

195

וסיים

vesiyem and ended

196

שחיבר

shekhiber that/who connected / who wrote (m.s.)

197

עשורים

asorim decades

198

עבריים

ha'ivriyim the Hebrews (adj.) (m.pl.)

199

חכמי

khakhmei the wise people of

200

השנתי

hashnati the annual

201

הפסידו

hifsidu lost (pl.)

202

הדורשים

hadorshim that/who require / that/who demand (m.pl.)

203

הרצף

haretsef the continuity / the sequence

204

הנביא

hanavi the prophet

205

דחיית

dkhiyat rejection of / postponement of

206

במעין

beme'ein in a kind of - -; bema'ayan in a spring; bama'ayan in the spring

207

בתאים

bata'im in the cells; beta'im in cells

208

בתאוריה

bate'orya in theory; bete'orya in a theory

209

בשאלות

bish'elot in questions; bashe'elot in the questions

210

בבתים

bevatim in houses / in homes; babatim in/at the houses / in/at the homes

211

בדורות

bedorot in generations

212

מביאה

mevi'a brings (f.s.)

213

ימיו

yamav his days

214

עיקרון

ikaron principle

215

מוקדמים

mukdamim early / preliminary (m.pl.)

216

מספריו

misparav his numbers / his scissors; misfarav from/of his books

217

מנוע

mano'a engine

218

הפרקים

haprakim the chapters

219

יוצרת

yotseret (v.) creates (f.s.); yotseret (n.) creator / artist / maker

220

להיסטוריה

lehistoria to history; lahistoria to the history

221

וגידול

vegidul and growth / and increase / and tumor

222

אחרונות

akhronot last (f.pl.)

223

המדענים

hamad'anim the scientists

224

הישויות

hayeshuyot the entities

225

הפילוסופים

hafilosofim the philosophers

226

החוקר

hakhoker the investigator / the researcher

227

האופייני

ha'ofyani the characteristic (m.s.)

228

הזוהר

hazoher (adj.) the glowing / the shining; hazohar the glow / the shine

229

בגרסה

begirsa in a version; bagirsa in the version

230

טקסטים

textim texts

231

פזמונים

pizmonim songs

232

אפוקליפסה

apokalipsa apocalypse

233

כבמאי

kevamai as a director; kabamai as the director

234

המטפל

hametapel the care giver / who treats / who handles (m.s.)

235

התקליטים

hataklitim the records

236

הקליניקה

haklinika the clinic

237

העיצורים

ha'itsurim the consonants

238

האמנותי

ha'omanuti the artistic (m.s.)

239

ההווה

hahove the present

240

הנודד

hanoded the wanderer / the migrant

241

גיבוריו

giborav his heroes

242

בצלים

betsalim onions

243

בתה

bita her daughter

244

רישומי

rishumei records of / sketches of

245

מוטיב

motiv motive

246

אנושיות

enoshiyut humanism

247

המתמטיים

hamatematiyim the mathematical (m.pl.)

248

מלכים

melakhim kings

249

עזיבתו

azivato his leaving

250

התחום

hatkhum the field / the area / the range

251

באות

ba'ot come (f.pl.)

252

כותרת

koteret title

253

התצוגה

hatetsuga the display

254

שיאו

si'o his/its top / his/its peak / his record

255

עצמיים

atsmiyim self- / auto- (m.pl.)

256

האופרה

ha'opera the opera

257

בתעשיית

beta'asiyat in the industry of

258

מפלצות

miflatsot monsters

259

למוצר

lemutsar to/for a product; lamutsar to/for the product

260

למחלת

lemakhalat for the disease of

261

לבחון

livkhon to examine

262

המיתולוגיה

hamitologya the mythology

263

גפן

gefen grapevine

264

קידומת

kidomet prefix / area code

265

אבלות

avlut mourning

266

כחלוץ

kekhaluts as a pioneer; kakhaluts as the pioneer

267

השתן

hasheten the urine

268

החומצה

hakhumtsa the acid

269

הברירה

habrera the choice / the selection / the option

270

הסייפים

hasayafim the fencers

271

במירוץ

bameruts in the race; bemeruts in a race

272

סוכרת

sukeret diabetes

273

תאיים

ta'iyim cellular (m.pl.); te'ayem you will threaten / she/it will threaten

274

השריר

hashrir the muscle

275

לטמפרטורה

letemperatura to a temperature; latemperatura to the temperature

276

חימום

khimum heating / warming

277

להקטין

lehaktin to reduce / to minimize

278

דמוית

dmuyat -like / -form (f.s.)

279

ממיני

meminei of kind of / of genders of / of species of

280

האטומים

ha'atomim the atoms; ha'atumim the sealed / the opaue

281

הספרייה

hasifriya the library

282

נגיפים

negifim viruses

283

מאכלי

ma'akhalei the dishes of

284

פליטות

plitot refugees (f.pl.) / survivors (f.pl.) / ejections / discharges

285

מוזיאונים

muze'onim museums

286

מאמינה

ma'amina (v.) believe (f.s.); ma'amina (n.) believer (f.s.)

287

ואתן

va'aten and you (f.pl.)

288

אנוס

anus forced (m.s.)

289

הזרזיר

hazarzir the starling

290

הרקיע

haraki'a the sky

291

בעדם

ba'adam in favor of them / through them

292

טין

tin mud

293

צודק

tsodek correct / right

294

מהכלל

mehaklal of the general / of the rule

295

יעשה

ya'ase [he] will do; ye'ase will be done

296

יבואו

yavo'u will come (m.pl.)

297

תסמונת

tismonet syndrome

298

ויצאה

veyats'a and went out / and comes out (m.s.)

299

והרי

vaharei and here is/are / and you see / and the mountains of

300

המכתבים

hamikhtavim the letters

301

הקצה

hakatse the tip / the end

302

גברת

gveret lady / Mrs. / madam

303

באבו

be'ibo at a tender age

304

מבינים

mevinim understand (m.pl.)

305

ללון

lalun to stay overnight

306

לאמר

lemor that is to say

307

תקוה

tikva hope

308

אמש

emesh last night

309

הגיר

higir shed (m.s.); hagir the chalk / lime

310

הרעים

hara'im the bad (m.pl.)

311

גמור

gamur finished (m.s.)

312

במקומה

bimkoma in her place

313

ברגל

baregel in the leg / by foot; beregel with a leg

314

ריק

rek empty (m.s.)

315

סיפרו

sipru told / cut (hair) (pl.); sifro his book

316

נערכת

ne'erekhet prepares / makes arrangements / is held (f.s.)

317

ממשיכים

mamshikhim continue (m.pl.)

318

מיליונים

milyonim millions

319

מקרוב

mikarov closely / from near by

320

ילדיהם

yaldehem their children

321

לחוש

lakhush to feel / to sense / to rush

322

לאבד

le'abed to lose

323

להתערב

lehit'arev to intervene / to interfere / to bet

324

להוריד

lehorid to take down / to lower / to decrease

325

לדרוש

lidrosh to require / to demand

326

והמשיכה

vehimshikha and continued (f.s.)

327

שמנים

shmenim fat (adj.) (m.pl.); shmanim oils

328

עמוס

amus loaded / burdened

329

היוקרתי

hayukrati the prestigious / the exclusive

330

היעד

haya'ad the purpose / the objective / the destination

331

התערב

hit'arev intervened / interfered / bet (m.s.)

332

הון

hon capital / wealth

333

הוגן

hogen fair

334

הפרופסור

haprofesor the professor

335

הרגשה

hargasha feeling / sensation

336

הסוד

hasod the secret

337

דקים

dakim thin (m.pl.)

338

במספרים

bemisparim in numbers; bamisparim in the numbers

339

בבוז

bevuz with contempt

340

בצמרת

batsameret at the top / at the tree top; betsameret at the top of

341

מתחלק

mitkhalek divides

342

מכתבי

mikhtavi my letter; mikhtavai my letters; mikhtavei the letters of

343

מכפי

mikfi than; mikapi from my palm / from my spoon

344

מכבר

mikvar long ago

345

מהצד

mehatsad from the side

346

מציינים

metsaynim note / indicate / mark (m.pl.)

347

מניח

meni'akh assumes / places

348

לשחרר

leshakhrer to liberate / to release

349

לאף

le'af to no -- / to a nose / for a nose; la'af to/for the nose

350

לזכור

lizkor to remember

351

לחבר

lekhaber to add / to connect / to combine / to compose / to write; lekhaver to/for a friend; lakhaver to/for the friend

352

להקיף

lehakif to surround / to encircle

353

שביקשו

shebikshu that asked / that requested (pl.)

354

פגשה

pagsha met (f.s.)

355

עבים

avim thick / clouds

356

אמיר

amir treetop

357

זקוקה

zkuka needs (f.s.)

358

כתובת

ktovet address

359

כאיש

ke'ish as a man / as a person

360

המקצוע

hamiktso'a the profession

361

המגיע

hamegi'a that arrives / that is deserved

362

הזמר

hazamar the singer (m.s.); hazemer the song

363

האורחים

ha'orkhim the guests / the visitors

364

האחוריות

ha'akhoriyot the back / the rear (f.pl.)

365

ההתחלה

hahatkhala the beginning

366

הגבעות

hagva'ot the hills

367

הצמודה

hatsmuda the attached / the linked / the adjacent (f.s.)

368

במבט

bemabat in a view; bamabat in the view

369

בבשר

bebasar in/with meat; babasar in the meat

370

בריאותי

bri'uti of health (adj.)

371

נתפסים

nitpasim are caught / are perceived (m.pl.)

372

מיהר

miher hurried / was in a hurry (m.s.)

373

מינה

mina appointed

374

מוטל

mutal thrown / imposed upon / levied (m.s.)

375

משימה

mesima task / assignment / mission

376

מעידה

me'ida (n.) stumble / slip; me'ida (v.) testifies (f.s.)

377

מנהגים

minhagim customs

378

יגיע

yagi'a will arrive (m.s.)

379

למאכל

le'ma'akhal for eating

380

למדיניות

lemediniyut to a policy; lamediniyut to the policy

381

לירי

liri lyric

382

לתל

latel to the hill

383

לאשר

le'asher to approve / to confirm

384

להטות

lehatot to divert / to conjugate / to tilt

385

לרמה

larama to height / to the level / to the highland; lerama to a level

386

לצמצם

letsamtsem to reduce / to minimize

387

לצוד

latsud to hunt

388

לספרות

lesifrut to/for literature; lasifrut to/for the literature; lesaparut to/for hairdressing; lasaparut to/for the hairdressing

389

תולעים

tola'im worms

390

ועמו

ve'imo and with him; ve'amo and his people

391

ועמד

ve'amad and stood / and was about to / and endured / and succeeded / and insisted on (m.s.)

392

ועליהם

ve'aleihem and on them / and about them

393

והודיע

vehodi'a and informed / and announced

394

והקימו

vehekimu and established / and built (pl.)

395

והחלה

vehekhela and started (f.s.)

396

ובכללם

uvikhlalam and among them

397

שמוצאו

shemotsa'o that originated from (m.s.)

398

שמצאו

shemats'u that/who found (pl.)

399

שיחקה

sikhaka played (f.s.)

400

שלילית

shlilit negative (f.s.)

401

שאיננה

she'einena that is not / that is not here (f.s.)

402

שאדם

she'adam that a man / that a person

403

שכזה

shekaze such / like this (m.)

404

שבצפון

shebatsafon that is in the north

405

שרר

sarar prevailed

406

שרצה

sheratsa that/who wanted (m.s.); sheratsa that/who runs

407

שנוי

shanui [bemakhloket] controversial / in dispute (m.s.)

408

קריאות

kri'ot calls

409

קרים

karim cold (pl.)

410

פיתחו

pitkhu developed (pl.)

411

פלג

peleg section / division / stream / creek

412

פעילי

pe'ilei activists of

413

פחותה

pkhuta less / inferior / lesser (f.s.)

414

פרסמה

pirsema published / advertised (f.s.)

415

חמורים

khamurim serious / severe (m.pl.); khamorim donkeys

416

זרימת

zrimat the flow of

417

חסות

khasut protection / patronage

418

חסרות

khasrot lacking (f.pl.)

419

המתקיימת

hamitkayemet that exists / that takes place / that is held (f.s.)

420

המתח

hametakh the tension / the suspense / the voltage / the trapeze

421

המטבע

hamatbe'a the coin

422

הלהקה

halahaka the band

423

הורג

horeg kills (m.s.)

424

השכל

hasekhel the mind

425

החום

hakhom the heat / the fever / the temperature; hakhum the brown

426

החזיק

hekhezik held (m.s.)

427

הארוכות

ha'arukot the long (f.pl.)

428

הדלק

hadelek the fuel

429

הבחינו

hivkhinu observed (pl.)

430

הרשימה

hareshima the list

431

הרע

hara the bad

432

הרגילים

haregilim (adj.) the ordinary / the usual / the regular / the experienced / that/who are used to (m.pl.)

433

הצלה

hatsala rescue

434

הסעודה

hase'uda the meal

435

דעתם

da'atam their opinion

436

גושי

gushei lumps of / blocks of / masses of / regions of

437

גאון

ga'on genius

438

גז

gaz gas; gez shearing

439

במעמד

bema'amad in a position / [in] a class / [in] a pedestal / at a scene / in the presence of

440

במרוצת

bimrutsat during the

441

בכניסה

bikhnisa when entering; beknisa at an entrance; baknisa at the entrance

442

בכנס

bekhenes at a conference; bakenes at the conference

443

בדמותו

bidmuto in his shape of / in his image

444

בגדים

bgadim clothes

445

ברשות

birshut with permission / with the permission of; berashut led by / headed by; barashut in the authority

446

ריקה

reka empty (f.s.)

447

רוק

rok saliva

448

רעידת

re'idat vibration of

449

רחבות

rekhavot wide (f.pl.); rakhavot squares

450

סופות

sufot storms

451

סוכר

sukar sugar

452

נמלט

nimlat escaped (m.s.)

453

נוטים

notim inclined / tend to / tilted (m.pl.)

454

נסוג

nasog withdrew / retreated (m.s.)

455

מנהיגיה

manhigeha her/its leaders

456

כמדינה

kemedina as a state; kamedina as the state

457

למרידה

lemerida to/for a mutiny; lamerida to/for the mutiny

458

לפקד

lefaked to command

459

תביא

tavi you will bring / she will bring

460

המינהל

haminhal the administration / the management

461

הוראת

hora'at order of / instruction of

462

בתביעה

betvi'a in a law suit / in a prosecution; batvi'a in the law suit / in the prosecution

463

בריתה

brita Brita (a birth party for a girl)

464

סוכנים

sokhnim agents

465

מגנים

megenim (v.) defend (m.pl.); megenim (n.) shields

466

למצור

lematsor to/for a siege; lamatsor to/for the siege

467

להתיישב

lehityashev to sit / to settle

468

ויחידות

veyekhidat and the unit of / and the squad of

469

ולהגיע

ulehagi'a and to arrive

470

ולהביא

ulehavi and to bring

471

והיחסים

vehayakhasim and the relations

472

והצליח

vehitsli'akh and succeeded (m.s.)

473

חיזוי

khizui forecasting / prediction

474

חתמה

khatma signed (f.s.)

475

הועלה

hu'ala was raised / was lifted / was increased / was brought up (m.s.)

476

החפירות

hakhafirot the excavation / the digging

477

דרומיים

dromiyim southern (m.pl.)

478

בשליטה

beshlita under control

479

בשושלת

bashoshelet in the dynasty; beshoshelet in a dynasty

480

מספרם

misparam their number; mesifram from their book

481

לתוצאה

letotsa'a to a result; latotsa'a to the result

482

תוצאת

totsa'at the result of / the consequence of

483

תכננו

tikhnenu planned / designed (pl.)

484

ואנשיו

ve'anashav and his people

485

ובמזרח

uvamizrakh and at the east / and to the east

486

שיאפשר

sheye'afsher that will enable / that will facilitate (m.s.)

487

שכזו

shekazo such / like this (f.)

488

קשתות

kshatot arches / bows / rainbows / curvatures

489

פונו

punu were evacuated

490

כבלתי

kevilti as im-, as in-, as un-, as dis-

491

הוכרזה

hukhreza was proclaimed / was announced / was declared (f.s.)

492

הפיכת

hafikhat revolution of / conversion of / turning of / inversion of

493

העשירים

ha'ashirim the rich (m.pl.);

494

Hebrew

Transliteration English

495

ההערכות

haha'arakhot the assessments / the estimations / the appreciations / the credits

496

הדתיים

hadatiyim (adj.) the religious (m.pl.); hadatiyim (n.) the religious (m.pl.)

497

הציוד

hatsiyud the equipment

498

בכסף

bekhesef with money; bakesef with the money

499

מתנגדים

mitnagdim resist / object (m.pl.)

500

מוגברת

mugberet enhanced / amplified / strengthened