27 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 27 > Flashcards

Flashcards in 27 Deck (20)
1

ladder

(модон) шат 

2

lame

доголон

хазгар (limping)

суунги (bible)

3

lamp

дэнлүү

4

lay down life

өөрийгөө амиа өгөх

... төлөө амиа зориулах

5

to leave, abandon, forsake

орхих

6

1. leaven

2. to leaven, rise (dough)

1. хөрөнгө (bible)

исгэгч

2. гурил хөөх

7

 leper

уяман өвчтэй хүн

8

leprosy

уяман өвчин

9

1. a lie

2. to lie

1. худал үг

2. худлаа хэлэх/ярих

10

lift up your eyes

1. literally, to look up

2. spiritually

1. хараагаа дээшлүүлж ...г харах

хараагаа өргөх

2. сэтгэл санааг өөдрөх болох

11

(модон) шат 

ladder

12

доголон

хазгар (limping)

суунги (bible)

lame

13

дэнлүү

lamp

14

өөрийгөө амиа өгөх

... төлөө амиа зориулах

lay down life

15

орхих

to leave, abandon, forsake

16

1. хөрөнгө (bible)

исгэгч

2. гурил хөөх

1. leaven

2. to leaven, rise (dough)

17

уяман өвчтэй хүн

 leper

18

уяман өвчин

leprosy

19

1. худал үг

2. худлаа хэлэх/ярих

1. a lie

2. to lie

20

1. хараагаа дээшлүүлж ...г харах

хараагаа өргөх

2. сэтгэл санааг өөдрөх болох

lift up your eyes

1. literally, to look up

2. spiritually