9 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 9 > Flashcards

Flashcards in 9 Deck (20)
1

broken will

бодь биеийн хүслийн таслан зогсоох

2

broken hearted

эмтэрсэн сэтгэлтэй

3

brotherly kindness

ах дүүсийн энэрэл

4

bud (n)

1. of flower

2. of leaf

1. цоморлиг

цомирлог

2. нахиа

5

to bud

1. flower

2. leaf

1. цоморлиг нээх

цомирлог нээх

2. нахиалах

6

1. bull

2. bullock

1. бух

2. залуу бух

7

captain

1. of ship

2. of army

1. ахмад

2. жанжин

удирдагч

8

captive (n)

олзогдогч

олзны хүн

9

take captive

хүнийг олзлох

10

 carnal

махан биеийн

эд зүйлсийн

11

бодь биеийн хүслийн таслан зогсоох

broken will

12

эмтэрсэн сэтгэлтэй

broken hearted

13

ах дүүсийн энэрэл

brotherly kindness

14

1. цоморлиг

цомирлог

2. нахиа

bud (n)

1. of flower

2. of leaf

15

1. цоморлиг нээх

цомирлог нээх

2. нахиалах

to bud

1. flower

2. leaf

16

1. бух

2. залуу бух

1. bull

2. bullock

17

1. ахмад

2. жанжин

удирдагч

captain

1. of ship

2. of army

18

олзогдогч

олзны хүн

captive (n)

19

хүнийг олзлох

take captive

20

махан биеийн

эд зүйлсийн

 carnal