40 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 40 > Flashcards

Flashcards in 40 Deck (20)
1

respected

хүндэттэй

2

response

хариу үйлдэл

3

responsive

уриалагхан

 

Бид байнга Бурханы дуу хоолойд уриалагхан байхыг хүсдэг.

4

1. to restore (peace, monarchy etc)

2. restoration

1. сэргээж өгөх

2. сэргээлт

5

revenge

өшөө

өш хонзон

өс хонзон

өшөө авах

6

revile, insult

 

хараах

доромжлох

зүхэх

 

Тэр зүхэгдэж байсан ч хариуд нь зүхээгүй.

7

revive

-г сэргээх

8

rightful

зүй ёсны

 

Би сэтгэлдээ Бурханд зүй ёсны байр суурийг өгөх хэрэгтэй.

9

rise again

дахин амилах

10

ruins (city)

 

балгас (болох)

11

хүндэттэй

respected

12

хариу үйлдэл

response

13

уриалагхан

 

Бид байнга Бурханы дуу хоолойд уриалагхан байхыг хүсдэг.

responsive

14

1. сэргээж өгөх

2. сэргээлт

1. to restore (peace, monarchy etc)

2. restoration

15

өшөө

өш хонзон

өс хонзон

өшөө авах

revenge

16

хараах

доромжлох

зүхэх

 

Тэр зүхэгдэж байсан ч хариуд нь зүхээгүй.

revile, insult

 

17

-г сэргээх

revive

18

зүй ёсны

 

Би сэтгэлдээ Бурханд зүй ёсны байр суурийг өгөх хэрэгтэй.

rightful

19

дахин амилах

rise again

20

балгас (болох)

ruins (city)