44 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 44 > Flashcards

Flashcards in 44 Deck (20)
1

sigh

санаа алдах

шүүрс алдах

2

pleasures of sin

нүглийн зугаалга

3

sin offering

нүглийн төлөөх тахил

4

size

размер

хэмжээ

5

slave

боол

6

speak in tongues

өөр/гадаад хэлээр ярих

7

spend time

цаг өнгөрөөх

цаг зарцуулах

8

spices

үнэрт амтлагч

анхилуун үнэртэн

9

1. spider

2. spider's web

1. аалз

2. аалзны тор

10

spoils (of battle)

олз

олзвор

11

санаа алдах

шүүрс алдах

sigh

12

нүглийн зугаалга

pleasures of sin

13

нүглийн төлөөх тахил

sin offering

14

размер

хэмжээ

size

15

боол

slave

16

өөр/гадаад хэлээр ярих

speak in tongues

17

цаг өнгөрөөх

цаг зарцуулах

spend time

18

үнэрт амтлагч

анхилуун үнэртэн

spices

19

1. аалз

2. аалзны тор

1. spider

2. spider's web

20

олз

олзвор

spoils (of battle)