20 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 20 > Flashcards

Flashcards in 20 Deck (20)
1

fix eyes on

-руу хараагаа чиглүүлэх

2

fix attention/thoughts on

-д,т/руу анхаараалаа хандуулах

-д,т/руу бодол санаагаа төвлөрүүлэх

(-д,т for thing, -руу for person)

3

flame

дөл

4

flaw

дутагдал

өө сэв

5

flee

  -аас4 зугтах

6

 fleshly desires

бодь биеийн хүсэл

7

flock

 сүрэг

8

flood

 үер

их ус

9

focus on

1. put importance on

2. concentrate on, fix thoughts on

1. чухалчилах

2. -д,т/-руу төвлөрүүлэх (д,т for thing, руу for person)

 

Бид амьдралдаа Есүсийг чухалчилдаг.

Бид бодол санаагаа Есүс рүү төвлөрүүлэхийг сурч байна.

10

follow example of (someone)

(хүнийг) дурайх

11

-руу хараагаа чиглүүлэх

fix eyes on

12

-д,т/руу анхаараалаа хандуулах

-д,т/руу бодол санаагаа төвлөрүүлэх

(-д,т for thing, -руу for person)

fix attention/thoughts on

13

дөл

flame

14

дутагдал

өө сэв

flaw

15

  -аас4 зугтах

flee

16

бодь биеийн хүсэл

 fleshly desires

17

 сүрэг

flock

18

 үер

их ус

flood

19

1. чухалчилах

2. -д,т/-руу төвлөрүүлэх (д,т for thing, руу for person)

 

Бид амьдралдаа Есүсийг чухалчилдаг.

Бид бодол санаагаа Есүс рүү төвлөрүүлэхийг сурч байна.

focus on

1. put importance on

2. concentrate on, fix thoughts on

20

(хүнийг) дурайх

follow example of (someone)