13 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 13 > Flashcards

Flashcards in 13 Deck (20)
1

confusion

 замвараагүй явдал

үймээн самуун

2

conscience

хүний мөч чанар

3

consecrate

 

тусгайлан зориулах

ариун болгох

 

4

contentment

сэтгэл хангалуун байдал

5

contentious

маргаантай

хэл амтай

6

self control

биеэ барих чадвар

7

to convince

итгүүлэх

ойгуулах

8

corner stone

булангийн чулуу

суурийн чулуу

өнцгийн чулуу

9

corruptible (thing)

устах зүйл

мөхөх зүйл

муудах зүйл

10

1. a crown

2. to crown

1. титэм

2. титэм өмсгөх

11

 замвараагүй явдал

үймээн самуун

confusion

12

хүний мөч чанар

conscience

13

тусгайлан зориулах

ариун болгох

 

consecrate

 

14

сэтгэл хангалуун байдал

contentment

15

маргаантай

хэл амтай

contentious

16

биеэ барих чадвар

self control

17

итгүүлэх

ойгуулах

to convince

18

булангийн чулуу

суурийн чулуу

өнцгийн чулуу

corner stone

19

устах зүйл

мөхөх зүйл

муудах зүйл

corruptible (thing)

20

1. титэм

2. титэм өмсгөх

1. a crown

2. to crown