45 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 45 > Flashcards

Flashcards in 45 Deck (20)
1

a spy

тагнуул

2

staff (cane, stick)

таяг

3

1. stand by (someone)

2. stand by/be ready

3. stand by a decision

1. сэтгэлээр хамт байх

2. бэлэн байдалд байх

3. -н дээрээ зогсох

4

to starve someone

-г өлсгөх

5

take a step in faith

итгэлээр нэг алхам алхах

6

steward

нярав

даамал (bible)

7

stranger

1. foreigner

2. unfamiliar person

1. гадны хүн

харийн хүн

2. танихгүй хүн

8

to cause to stray

төрөлдүүлэх

9

become stronger

улам батжих болно

 

бидний Бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөл улам батжих болно

10

strife

хэрүүл

зөрчил

11

тагнуул

a spy

12

таяг

staff (cane, stick)

13

1. сэтгэлээр хамт байх

2. бэлэн байдалд байх

3. -н дээрээ зогсох

1. stand by (someone)

2. stand by/be ready

3. stand by a decision

14

-г өлсгөх

to starve someone

15

итгэлээр нэг алхам алхах

take a step in faith

16

нярав

даамал (bible)

steward

17

1. гадны хүн

харийн хүн

2. танихгүй хүн

stranger

1. foreigner

2. unfamiliar person

18

төрөлдүүлэх

to cause to stray

19

улам батжих болно

 

бидний Бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөл улам батжих болно

become stronger

20

хэрүүл

зөрчил

strife