21 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 21 > Flashcards

Flashcards in 21 Deck (20)
1

fool

тэнэг/мунхаг хүн

2

forbid

хорих

хориглох

3

to force

-г албадах

4

fortress, castle

цайз

5

go forward

урагшаа алхах

урагшлах

6

lay foundation

суурь тавих

7

fount/spring (of water)

эх булаг

ундарга

8

fragments

1. scraps, morsels, segments

2. remains, leftovers

1. хэлтэрхийнүүд

2. үлдэгдэл

9

friendship

1. between people

2. between countries

1. нөхөрлөл

2. найрамдал

10

full

дүүрэн

11

тэнэг/мунхаг хүн

fool

12

хорих

хориглох

forbid

13

-г албадах

to force

14

цайз

fortress, castle

15

урагшаа алхах

урагшлах

go forward

16

суурь тавих

lay foundation

17

эх булаг

ундарга

fount/spring (of water)

18

1. хэлтэрхийнүүд

2. үлдэгдэл

fragments

1. scraps, morsels, segments

2. remains, leftovers

19

1. нөхөрлөл

2. найрамдал

friendship

1. between people

2. between countries

20

дүүрэн

full