39 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 39 > Flashcards

Flashcards in 39 Deck (20)
1

1. refine

2. refiner

1. хайлуулах

цэвэршүүлэх

2. хайлуулагч

цэвэршүүлэх

2

1. a reign (ie a period of time reigning)

2. to reign

1. ноёрхол

2. ноёрхох

3

rely on 

-д,т найдах

4

reliable

найдвартай

5

 remnant

1. things

2. people

1. үлдэгдэл

2. үлдэгсэд

үлдсэн хүмүүс

6

rend one's clothes

хувцас хунараа тас татах

хувцас хунараа тастах

7

renew

шинэчлэх

8

repay

1. money

2. debt of gratitude

1. буцааж/эргүүлж төлөх

2. -д,т хариулах

9

repent

1. big things

2. small things

1. -г хүглээ/буруугаа наминчлах

2. -д,т гэмших

10

repentance

гэмшил

наминчлал

11

1. хайлуулах

цэвэршүүлэх

2. хайлуулагч

цэвэршүүлэх

1. refine

2. refiner

12

1. ноёрхол

2. ноёрхох

1. a reign (ie a period of time reigning)

2. to reign

13

-д,т найдах

rely on 

14

найдвартай

reliable

15

1. үлдэгдэл

2. үлдэгсэд

үлдсэн хүмүүс

 remnant

1. things

2. people

16

хувцас хунараа тас татах

хувцас хунараа тастах

rend one's clothes

17

шинэчлэх

renew

18

1. буцааж/эргүүлж төлөх

2. -д,т хариулах

repay

1. money

2. debt of gratitude

19

1. -г хүглээ/буруугаа наминчлах

2. -д,т гэмших

repent

1. big things

2. small things

20

гэмшил

наминчлал

repentance