32 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 32 > Flashcards

Flashcards in 32 Deck (20)
1

take a persons name

хүний нэрийг авах

2

nation, people

үндэстэн

ард түмэн

3

needy person

хэрэгцээ ихтэй хүн

4

to be negligent

хайнга хандах

 

Би сэтгэлийн хэрэгцээндээ хайнга хандах ёсгүй.

5

1. to nourish

2. nourishment

1. тэжээх

2. тэжээл

6

obedience

дуулгавартай зан

дуулгавартай дагах

7

obstinate, stubborn

зөрүүд

8

1. to offend

2. to get offended/take offence

1. -г гомдоох

2. -д,т гомдох

9

order, sequence

дэс дараалал

 

Бүх юм зөв дэс дараалалтай бол асуудалгүй болно.

10

to overflow

бялхах

 

Тэр талархалаар бялхаж байна.

11

хүний нэрийг авах

take a persons name

12

үндэстэн

ард түмэн

nation, people

13

хэрэгцээ ихтэй хүн

needy person

14

хайнга хандах

 

Би сэтгэлийн хэрэгцээндээ хайнга хандах ёсгүй.

to be negligent

15

1. тэжээх

2. тэжээл

1. to nourish

2. nourishment

16

дуулгавартай зан

дуулгавартай дагах

obedience

17

зөрүүд

obstinate, stubborn

18

1. -г гомдоох

2. -д,т гомдох

1. to offend

2. to get offended/take offence

19

дэс дараалал

 

Бүх юм зөв дэс дараалалтай бол асуудалгүй болно.

order, sequence

20

бялхах

 

Тэр талархалаар бялхаж байна.

to overflow