5 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 5 > Flashcards

Flashcards in 5 Deck (20)
1

atone for

1. to correct a wrong deed done

2. pay the price for

1. засч залруулах

2. гэмийн төлөөс төлөх

2

atonement

цагаатгал

гэмийг нь засч залруулах

3

atoning sacrifice

цагаатгасан тахил,

гэмийг нь засч залруулан золиос

4

attract

сэтгэлийг татах

анхаарлыг татах

5

listen attentively

анхааралтай сонсох

6

author of life

мөнх амийн золиогч

7

author of salvation

авралын эх үндэс

8

authority

1. to have

2. to receive

1. эрх мэдэлтэй байх,

эрхтэй байх

2. эрх авах

9

available

олдох боломжтой

авах боломжтой

байнга бэлэн байх

10

avenge

-аас өшөө авах

11

1. засч залруулах

2. гэмийн төлөөс төлөх

atone for

1. to correct a wrong deed done

2. pay the price for

12

цагаатгал

гэмийг нь засч залруулах

atonement

13

цагаатгасан тахил,

гэмийг нь засч залруулан золиос

atoning sacrifice

14

сэтгэлийг татах

анхаарлыг татах

attract

15

анхааралтай сонсох

listen attentively

16

мөнх амийн золиогч

author of life

17

авралын эх үндэс

author of salvation

18

1. эрх мэдэлтэй байх,

эрхтэй байх

2. эрх авах

authority

1. to have

2. to receive

19

олдох боломжтой

авах боломжтой

байнга бэлэн байх

available

20

-аас өшөө авах

avenge