23 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 23 > Flashcards

Flashcards in 23 Deck (20)
1

guile

заль мэх

залхай

хар муу санаа

2

handmaid, servant girl

шивэгчин

3

happen

1. to happen

2. a happening

 

1. тохиолдох

2.  тохиол

тохиолдол

4

a harbour

боомт

5

to harm (a person)

хор хүргэх

6

harmony (between people)

эв найртай

нэг санаатай

7

harp

ятга

8

 hate

1. to hate

2. hatred

1. -г үзэн ядах

хорсох

занах

2. хорсол

занал

үзэн ядалт

9

helmet of salvation

  авралын дуулга

10

helpless

арчаагүй

11

заль мэх

залхай

хар муу санаа

guile

12

шивэгчин

handmaid, servant girl

13

1. тохиолдох

2.  тохиол

тохиолдол

happen

1. to happen

2. a happening

 

14

боомт

a harbour

15

хор хүргэх

to harm (a person)

16

эв найртай

нэг санаатай

harmony (between people)

17

ятга

harp

18

1. -г үзэн ядах

хорсох

занах

2. хорсол

занал

үзэн ядалт

 hate

1. to hate

2. hatred

19

  авралын дуулга

helmet of salvation

20

арчаагүй

helpless