16 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 16 > Flashcards

Flashcards in 16 Deck (20)
1

  die to self

өөрийгөө үгүйсгэх

өөрийгөө үхүүлэх

2

  1. diligence

2. diligent

1. хичээл зүтгэх

2. хичээнгүй

хичээл зүтгэлтэй

ажилсаг

3

disappointment

урам хугалах юм

урам хугарах зүйл

сэтгэл гонсойлгосон зүйл

4

discord

зөрчил

зөрчилдөөн

маргаан

санал зөрөх

5

disobedience

дуулгавартай байдал

6

distinguish between

ялгах

7

divine nature

Бурханы зан чанар 

бидний дахин төрсөн зан чанар

8

1. divorce

2. to divorce

3. divorced person

1. гэр бүлийн салалт

2. гэр бүл салах

3. салсан хүн

9

dumb

хэлгүй

10

earthen vessel

 

шавар сав/ваар

шавраар хийсэн сав

11

өөрийгөө үгүйсгэх

өөрийгөө үхүүлэх

  die to self

12

1. хичээл зүтгэх

2. хичээнгүй

хичээл зүтгэлтэй

ажилсаг

  1. diligence

2. diligent

13

урам хугалах юм

урам хугарах зүйл

сэтгэл гонсойлгосон зүйл

disappointment

14

зөрчил

зөрчилдөөн

маргаан

санал зөрөх

discord

15

дуулгавартай байдал

disobedience

16

ялгах

distinguish between

17

Бурханы зан чанар 

бидний дахин төрсөн зан чанар

divine nature

18

1. гэр бүлийн салалт

2. гэр бүл салах

3. салсан хүн

1. divorce

2. to divorce

3. divorced person

19

хэлгүй

dumb

20

шавар сав/ваар

шавраар хийсэн сав

earthen vessel