24 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 24 > Flashcards

Flashcards in 24 Deck (20)
1

husbandman

тариачин

усан үзмийн тариалагч

2

husk

хальс

3

hymn

магтаалын дуу

4

imagination

төсөөлөл

уран сэтгэмж

5

to imagine, visualise

төсөөлөх

6

immeasurable

энгүй

хэмжишгүй

хэмжээлшгүй

7

immoral

садар самуун

8

immortal

үхэшгүй

үл муудах

9

impartial

1. always impartial

2. be impartial at this time

1. алагчилдаггүй

ялгаварладаггүй

2. алагчлалгүй

10

1. incense

2. to burn incense

1. утлага

2. утлага уугиулах

11

тариачин

усан үзмийн тариалагч

husbandman

12

хальс

husk

13

магтаалын дуу

hymn

14

төсөөлөл

уран сэтгэмж

imagination

15

төсөөлөх

to imagine, visualise

16

энгүй

хэмжишгүй

хэмжээлшгүй

immeasurable

17

садар самуун

immoral

18

үхэшгүй

үл муудах

immortal

19

1. алагчилдаггүй

ялгаварладаггүй

2. алагчлалгүй

impartial

1. always impartial

2. be impartial at this time

20

1. утлага

2. утлага уугиулах

1. incense

2. to burn incense