7 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 7 > Flashcards

Flashcards in 7 Deck (20)
1

becoming, suitable, seemly

зохих

зохимжтой

2

good/bad behaviour

сайн/муу бие авч явах байдал

3

behead

цаазлах

4

benefit

ашиг тус

үр жимс

5

beset

тойрон хүрээлэх

автах

тойрон эргэх

6

 betray (a trust)

 итгэлийг эвдэх

7

betray

  Judas betrayed Jesus

барьж өгөх

аас4 урвах

Иудас Есүсээс урвасан

8

birthright

ууган хүүгийн эрх

9

1. birth

2. to give birth to

1. төрөлт

2. төрүүлэх

10

blood

цус

11

зохих

зохимжтой

becoming, suitable, seemly

12

сайн/муу бие авч явах байдал

good/bad behaviour

13

цаазлах

behead

14

ашиг тус

үр жимс

benefit

15

тойрон хүрээлэх

автах

тойрон эргэх

beset

16

 итгэлийг эвдэх

 betray (a trust)

17

барьж өгөх

аас4 урвах

Иудас Есүсээс урвасан

betray

  Judas betrayed Jesus

18

ууган хүүгийн эрх

birthright

19

1. төрөлт

2. төрүүлэх

1. birth

2. to give birth to

20

цус

blood