4 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 4 > Flashcards

Flashcards in 4 Deck (20):
1

armed

зэвсэглэх

2

armour bearer

зэвсэг баригч хүн

3

arrow

сум

4

arm yourself

-аар4 зэвсэглэх

5

ashamed

-аас ичих,

ичгүүр

6

ashes

үнс нурам

7

be assured

баттай мэдэх

8

assurance

баталгаа

итгэлтэй байдал

9

go astray

замаас төөрөх

зөв замаас гарах/хазайх

10

lead astray

төөрүүлэх

11

зэвсэглэх

armed

12

зэвсэг баригч хүн

armour bearer

13

сум

arrow

14

-аар4 зэвсэглэх

arm yourself

15

-аас ичих,

ичгүүр

ashamed

16

үнс нурам

ashes

17

баттай мэдэх

be assured

18

баталгаа

итгэлтэй байдал

assurance

19

замаас төөрөх

зөв замаас гарах/хазайх

go astray

20

төөрүүлэх

lead astray