22 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 22 > Flashcards

Flashcards in 22 Deck (20)
1

gain

1. growth, increase (regarding living things)

2. natural profit

3. progress, increase

 

1. өсөлт

2. ашиг олз

3. ахиц

 

Тэр энэ хэцүү байдлаас үр ашиг олсон.

Есүсийг дагасанаас болж түүний амьдралд бодиттой ашиг олз байхгүй байсан, харин сэтгэлд нь итгэл, хайрын өсөлт, ахиц илт байсан.

2

gather (sheaves)

хураах

 

ургац хурааачихсан уу?

3

  generous

өгөөмөр

4

 genuine

жинхэнэ

5

glean, collect

түүх

6

govern

1. a country

2. a province, colony

1. удирдах

2. захирах

7

governor

1. of a state

2. of a school, bank etc

1. захирагч

2. захирал

8

a grave

булш

9

 greed

шунал

ховдог

хомхойрох 

10

1. a guarantee

2. to guarantee

 

1. баталгаа

батламж бичиг (written)

2. -г батлах

11

1. өсөлт

2. ашиг олз

3. ахиц

 

Тэр энэ хэцүү байдлаас үр ашиг олсон.

Есүсийг дагасанаас болж түүний амьдралд бодиттой ашиг олз байхгүй байсан, харин сэтгэлд нь итгэл, хайрын өсөлт, ахиц илт байсан.

gain

1. growth, increase (regarding living things)

2. natural profit

3. progress, increase

 

12

хураах

 

ургац хурааачихсан уу?

gather (sheaves)

13

өгөөмөр

  generous

14

жинхэнэ

 genuine

15

түүх

glean, collect

16

1. удирдах

2. захирах

govern

1. a country

2. a province, colony

17

1. захирагч

2. захирал

governor

1. of a state

2. of a school, bank etc

18

булш

a grave

19

шунал

ховдог

хомхойрох 

 greed

20

1. баталгаа

батламж бичиг (written)

2. -г батлах

1. a guarantee

2. to guarantee