1 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 1 > Flashcards

Flashcards in 1 Deck (20)
1

abandon, leave behind

-г орхих 

2

abide

1. stay the night

2. abide in me

1. хонох

2. Миний сэтгэлд байгаач

3

abode (n)

орон байр

орон зай

4

the accused

буруутгагдаж байгаа хүн

 

5

the accuser

буруутгагч

6

admit

хүлээн зөвшөөрөх

хүлээх

 

 

7

1. adopt

2. is adopted 

1. өргөж авах

2. үрчлэгдсэн

өргүүлсэн хүүхэд

8

1. adultery

2. to commit adultery

 

1. завхайрал

2. завхайрах

9

 adversity

гай

саад тогтор

зовлон

10

advice

1. to give

2. to take

1. зөвөлгөө өгөх

зөвлөх

2. зөвөлгөө -аас хүлээн авах

11

-г орхих 

abandon, leave behind

12

1. хонох

2. Миний сэтгэлд байгаач

abide

1. stay the night

2. abide in me

13

орон байр

орон зай

abode (n)

14

буруутгагдаж байгаа хүн

 

the accused

15

буруутгагч

the accuser

16

хүлээн зөвшөөрөх

хүлээх

 

 

admit

17

1. өргөж авах

2. үрчлэгдсэн

өргүүлсэн (хүүхэд)

1. adopt

2. is adopted 

18

1. завхайрал

2. завхайрах

1. adultery

2. to commit adultery

 

19

гай

саад тогтор

зовлон

 adversity

20

1. зөвөлгөө өгөх

зөвлөх

2. зөвөлгөө -аас хүлээн авах

advice

1. to give

2. to take