17 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 17 > Flashcards

Flashcards in 17 Deck (20)
1

earthquake

газар хөдлөлт

2

edify (spiritually)

зүрх сэтгэлд нэмэр болох

3

effectual

үр дүнтэй

4

1. emblem, symbol

2. to symbolise

1. бэлэг тэмдэг

бэлэгдэл

2. бэлэгдэх

5

emotion

эмоц

сэтгэл хөдлөх

6

encourage

1. inspire with courage

2. inspire with incentive

 1. зоригжуулах

2. урамшуулах

7

endurance

 1. physical

2. moral strength

3. ability to withstand

1.  тэвчээр

2. сэтгэлийн тэнхээ

3. тэсвэрлэх чадвар

8

enthusiasm

урам зориг

9

 be established (in faith, love etc)

... дотор (үндэслэж) суурилах

10

evidence

1. assurance

2. trace, symptom

1. баталгаа

нотолгоо

2. шинж тэмдэг

нотлох шинж

11

газар хөдлөлт

earthquake

12

зүрх сэтгэлд нэмэр болох

edify (spiritually)

13

үр дүнтэй

effectual

14

1. бэлэг тэмдэг

бэлэгдэл

2. бэлэгдэх

1. emblem, symbol

2. to symbolise

15

эмоц

сэтгэл хөдлөх

emotion

16

 1. зоригжуулах

2. урамшуулах

encourage

1. inspire with courage

2. inspire with incentive

17

1.  тэвчээр

2. сэтгэлийн тэнхээ

3. тэсвэрлэх чадвар

endurance

 1. physical

2. moral strength

3. ability to withstand

18

урам зориг

enthusiasm

19

... дотор (үндэслэж) суурилах

 be established (in faith, love etc)

20

1. баталгаа

нотолгоо

2. шинж тэмдэг

нотлох шинж

evidence

1. assurance

2. trace, symptom