31 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 31 > Flashcards

Flashcards in 31 Deck (20)
1

merciful

энэрэнгүй

2

mercy seat

өршөөлын суудал

3

messenger

 элч

4

mind (our minds)

оюун санаа

бодол санаа

5

ministry

үйлчлэл

элчийн алба (bible)

6

mote (speck, grain)

үртэс

7

moth

цагаан эрвээхэй

хивэн хорхой

8

mourn

гашуудах

9

  miss meetings

цуглааныг таслах

10

murmur/criticise

шүүмжлэх

11

энэрэнгүй

merciful

12

өршөөлын суудал

mercy seat

13

 элч

messenger

14

оюун санаа

бодол санаа

mind (our minds)

15

үйлчлэл

элчийн алба (bible)

ministry

16

үртэс

mote (speck, grain)

17

цагаан эрвээхэй

хивэн хорхой

moth

18

гашуудах

mourn

19

цуглааныг таслах

  miss meetings

20

шүүмжлэх

murmur/criticise