15 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 15 > Flashcards

Flashcards in 15 Deck (20)
1

defend

1. protect

2. take the part of

-г хамгаалах

өмгөөлөх

2

delay

1. take a long time, be held up

2. put off

1. удаашрах

2. хойшлуулах

алгуурлах

3

deserve

-д,т таарах

зүй ёсны хэрэг

4

depend on, conditional of

-аас хамаарах

5

1. despair

2. to despair

1. цөхрөл

2. цөхрөх

6

destroy, annihilate

устгах

сөнөөх

хөнөөх

7

to destroy, ruin, damage

1. eaten by moths

2. eaten by rust

3. destroy a building

1. сүйтгэх

2. идэх

3. нураах

8

detail

нарийн зүйл

9

determination

шийдлэмгий байдал

шийдвэр төгс байдал

10

difference

ялгаа

11

-г хамгаалах

өмгөөлөх

defend

1. protect

2. take the part of

12

1. удаашрах

2. хойшлуулах

алгуурлах

delay

1. take a long time, be held up

2. put off

13

-д,т таарах

зүй ёсны хэрэг

deserve

14

-аас хамаарах

depend on, conditional of

15

1. цөхрөл

2. цөхрөх

1. despair

2. to despair

16

устгах

сөнөөх

хөнөөх

destroy, annihilate

17

1. сүйтгэх

2. идэх

3. нураах

to destroy, ruin, damage

1. eaten by moths

2. eaten by rust

3. destroy a building

18

нарийн зүйл

detail

19

шийдлэмгий байдал

шийдвэр төгс байдал

determination

20

ялгаа

difference