33 Flashcards Preview

Mong mtg words learning 2 > 33 > Flashcards

Flashcards in 33 Deck (20)
1

pain

өвдөх

шаналгаа

зовиур

2

palace

ордон

3

parable

сургаалт зүйрлэл

 

Есүс олон удаа сургаалт зүйрлэлээр хүмүүст заасан.

4

paradise

диваажин

5

paralysed

саа өвчтэй

бие нь мэдээгүй болсон

6

to pardon

уучлах

өршөөх

7

do one's part

үүрэг/хариуцлага хийх

өөрт ноогдсон хувиа хийх

 

Би Бурханы мөнхийн улсад өөрт ноогдсон хувиа хийнэ.

8

1. partake of

2. partaker

1. (-тай) хуваалцах

2. хуваалцагч

 

Одоо, энэ ертөнцөд бид Бурханы мөнхийн улсын сайн сайхнаас хуваалцаж байна.

9

to be partial

алагчлах

ялгаварлах

ялган үзэх

 

 

10

partiality

алагчлал

11

өвдөх

шаналгаа

зовиур

pain

12

ордон

palace

13

сургаалт зүйрлэл

 

Есүс олон удаа сургаалт зүйрлэлээр хүмүүст заасан.

parable

14

диваажин

paradise

15

саа өвчтэй

бие нь мэдээгүй болсон

paralysed

16

уучлах

өршөөх

to pardon

17

үүрэг/хариуцлага хийх

өөрт ноогдсон хувиа хийх

 

Би Бурханы мөнхийн улсад өөрт ноогдсон хувиа хийнэ.

do one's part

18

1. (-тай) хуваалцах

2. хуваалцагч

 

Одоо, энэ ертөнцөд бид Бурханы мөнхийн улсын сайн сайхнаас хуваалцаж байна.

1. partake of

2. partaker

19

алагчлах

ялгаварлах

ялган үзэх

 

 

to be partial

20

алагчлал

partiality