Food Flashcards Preview

Japanese > Food > Flashcards

Flashcards in Food Deck (48):
1

Chicken wing

Te-ba-saki

2

Ball yakitori

Tsu-ku ne

3

For two people

Futari

4

How many people ?

Na-me-Sama

5

Ordered

Ta-no-n-da

6

Calamari

Taco ka- ri-a-ge

7

Vegetables

Yasai

8

Fish

Sakana

9

Meat

Niku

10

Pork

Butaniku

11

Chicken

Tori niku

12

Beef

Gu niko / beef

13

Hung over

Fu -sky - oi

14

Can't do that

Deki massen

15

Got it

Wakarimashita

16

Egg

Tamago

17

Strawberry

Ichigo

18

Sugar

Sato

19

Pepper

Kosho

20

Salt

Shio

21

Beef

Gyuniku

22

Chicken

Toriniku

23

Sausage

Soseji

24

Ham

Hamu

25

Peach

Momo

26

Watermelon

Suika

27

Grape

Budo

28

Banana

Banana

29

Apple

Ringo

30

Fruit

Kudamono

31

Cucumber

Kyuri

32

Tomato

Tomato

33

Beans / peas

Mame

34

Cabbage

Kyabetsu

35

Spinach

Horenso

36

Lettuce

Retasu

37

Potato

Jagaimo

38

Onion

Tamanegi

39

Carrot

Ninjin

40

Salmon

Sake

41

Tuna

Maguro

42

Lobster / shrimp

Ebi

43

Crab

Kani

44

Octopus

Tako

45

Shell fish

Kai

46

Rice

Nori

47

Mackerel

Ho Kay

48

Seaweed

Nori