Sentences Flashcards Preview

Japanese > Sentences > Flashcards

Flashcards in Sentences Deck (40):
1

I'm wearing pants

Ima pantsu ki-ru

2

I'm wearing glasses

Ima me ga ne ka ke ru

3

Ichiro gave me bread

Ichiro wa watashi ni pan o morrata

4

I gave a pen to kazuo

Watashi wa kazuo ni pen o ageru

5

I already saw the movie

Sona eiga wa mo mimashta

6

I often listen to music

Watashi wa yoku ongaku o Kikimas

7

Charles looks bored

Charles wa tsumarinai Yoda

8

I gave a pen

Pen ni ageta

9

I got a pen

Pen ni moratta

10

Can I get a beer?

Biru mu ra te ?

11

Can you get that ?

Tote mu lai mas ka ?

12

When I was young

Chi sai koro ...

13

When I was in high school

Koko ji dai

14

While I was eating, penny came

Watashi ga gohan I tabete iru aida penny San kimasta

15

I'm teaching English while in japan

Watashi wa nihon ni iru aida eigo o oshie te imas

16

During spring / summer vacation

Haru ya Sumi Aida / natsu ya Sumi Aida

17

This book is not very good

Kono hon wa Amari yokunai

18

Penny doesn't eat much

Penny San wa Amari tabenai

19

NYC is in ny state

NYC wa ny shu ni aru

20

Drinks have already been bought

Nomimono wa mo katte arimasu

21

Teach me

Ochie te

22

I knew it !

Yo pa le ne

23

What's that ?

Nane sore ?

24

I want one

Hoshe na

25

Whatever happens I want to live in ny

Doshitemo ny ni su de I tai

26

You don't need that?

I-re-nai yo?

27

Here we go

Sore

28

Why/ how did you know ?

Doshite wa ka ta no ?

29

Study hard, play hard

Yoku manbi yoku asobe

30

I get it

Nadu hodo

31

Is it free?

Tada des ka ?

32

I studied right after I ate

Gohan o tabeta Ato de Sugu benkyoshimashta

33

I fell asleep after I drank beer

Biru o nonda Ato de nete shimashta

34

I'll buy it if it's cheap

Yasu kereba kaimasu

35

If I have time I want to go to Kyoto

Jikan ga areba Kyoto iki tai

36

I only drank beer

Biru bakari nonde iru

37

I wish I had studied japanese harder last year

Kyo nen motto Nihongo o benkyoshite okeba yokatta

38

Wish I had talked/ ate / came/ done / read / went

Hanase / tabere / Kure / sure / yome / Ike

Ba yokatta

39

When I --------(verb) I usually use -------(thing)


Example : when I study japanese I usually use youtube

Nehongo I Benkyo suru Toki wa tai te youtube sky-Kai mas

------- (verb) Toki wa tai te ------(thing) sky-Kai mas

40

Fuji San isn't the tallest mt in the world

Fuji San wa sekai de ichiban takai Yama ja nai