Jlpt 4 November Flashcards Preview

Japanese > Jlpt 4 November > Flashcards

Flashcards in Jlpt 4 November Deck (49):
1

Than usual

I woke up earlier than usual

Itsumoyori

Itsumoyori Hayaku okita

2

Gloves

Te bukuro

3

A waste / too good for me / what a waste


Why did you buy that ? What a waste of money !

Thank you for the present , it’s too good for me.

Why did you throw it away!! What a waste!

Mottainai

Nande sore wa katta no. Mottainai

Konno presento Arigato. Warashi ni wa mottenai.

Nande Kore o tsuteta no. Mottenai yo!

4

Arrive

Tsuku / Tsukimasu/ tsuita/

5

Polish / brush

Migaku

6

Art

Bijitsu

7

The hotel was finished this year so it is clean

This hotel was finished this year but it is dirty

Ano hotel kotoshi dekita bakari nano de kirei desu

Ano hotel wa kotoshi dekita bakari nanoni kitanai desu

8

That restaurant is always crowded so it’s supposed to be delicious

Ano restaurant itsumo konderu Kara oishi hazu da

9

Just now

Tadaima

10

Hand over / give

Watasu / Watashita

11

Absent

Rusu desu

12

Painful

Kurushi

13

Detailed

Kuwashi

14

Fine

Ba-kin

15

Be on time

Maniau

16

In order to

In order to speak Japanese I’m studying

In order to not meet rush hour I am leaving f early

Nihongo ga hanaseru yo ni Mainichi benkyoshiteru


Rush ni awanai yo ni hayaku Uchui o deru

17

Affect

E-kyo (saleru)

18

I’ll do that

After doing that

So suru / so shimasu

So suru to

19

Pour

Sosogu = pour

Sosoide/ sosoida

Sosoganai

Sosogitai

20

Misunderstand

Kanchigai (suru) (Yasui)

21

Pay attention

Chyuisuru

22

Change (polite)

Henkasuru

23

Essay

Sakubun

24

Geography

Chiri

25

Brown

Chyairo

26

Rice (uncooked)

Kome

27

Field

Nohara

28

Muscle

Kinniku

29

Onion

Tamanegi

30

Western clothes
Japanese clothes
Uniform

Yofuku
Wafuku
Seifuku

31

Citizen

Kokumin

32

Husband

Shyujin

33

Active

Kapotsu na

34

Aquarium

Suizokukan

35

To hope

Kitaisuru

36

More than

Less than

Except

Previously

Ijyou

Ika

Igai

Izen

37

Surgery

Geka

38

Stone / rock

Ishi / iwa

39

Passionate

Ne shin

Neshin na Hito

Neshin ni benkyosuru

40

Interested

Kyoumi

41

Agree

Sansei

42

Prepare
I was able to prepare

Youi ( yoi - ee)
Nimotsu no Youi dekimashta

43

Dangerous

Kiken (na)

44

Late

Chikoku

Jyugyou ni chikoku shite sumimasen

45

Parents house

Ji-ka

46

Save (a game / a date)

Hozon suru

47

Sweetheart / lover

It looks like you have lover !

Koibito

Koibito ga dekitayoudesune

48

Engaged for marriage

Konyaku suru

49

Really / very
I like it very much

Sugoku

Sugoku suki