Mas Forms Part 2 Flashcards Preview

Japanese > Mas Forms Part 2 > Flashcards

Flashcards in Mas Forms Part 2 Deck (30):
1

Smoke

Sui-Masu

2

to be going to live / I will live in koenji

Sumi -Masu / koenji de Sumi-mas

3

Sit down

Suwari-Masu

4

Stand up

Tachi-Masu

5

Help/ help me please

Tetsudai -Masu / tetsudate kudasai

6

Stay at a hotel

Hoteru o tomari-Masu

7

Take or pass

Tori -Masu

8

Grow old

Tori-Masu

9

To use

Tsu-Kai Masu

10

Arrive at station

Eki ni tsuki -Masu

11

Make

Tsukuri-Masu

12

Take someone

Tsurete iki Masu

13

Move / work

The watch is moving / working

Ugoki - Masu

Tokei ga ugoki-Masu

14

Sell

Uri - Masu

Ura-nai (don't sell)

15

Cross ( a bridge )

Warari-Masu


Hashi o watari-Masu

16

Be useful

Yaku ni Tachi Masu

17

Call

Yobi -Masu

18

Get to know

Shiri-Masu

19

Take ( a shower )

Abi-Masu

Shawa-o-abimasu

20

Give

Age -Masu

21

Open

Ake - Masu

22

Collect

Atsume - Masu

23

Go out

Dekakemasu

24

Be able to

Deki-Masu

25

Go out from / graduate from

De - Masu

Kissaten o demasu
Daigaku o demasu

26

First time

Haji me - Masu

27

I'm home-- welcome back

tadaima --- okairi-nasai

28

mandarin orange

mikan

29

about to start day / going outside first time

o-dekake

30

have a good time / see you later

eterashye