Mina No Nihongo Flashcards Preview

Japanese > Mina No Nihongo > Flashcards

Flashcards in Mina No Nihongo Deck (83):
1

Have you sent the parcel yet?

Mo nimotsu o okurimashita ka ?

2

Not yet

Mada desu

3

I eat with chopsticks

Hashi de tabemasu

4

I lend my book to Omar

Omar ni hon o kashimashita

5

I borrowed a petal from Tyler

Tyler San ni pedal o karimashita

6

What a nice spoon

Supun suteki desu ne

7

Would you like a coffee ?

Koffi wa ikaga desu ka

8

Scissors

Hasami

9

Punch

Panchi

10

Paper

Kami

11

Baggage / parcel

Nimotsu

12

Won't you come to shinjuku with us ?

Issho ni shinjuku e ikimasen ka

13

What's the book about ?

Nan no Han desu ka ?

14

See you tomorrow

Ja mata ashita

15

Take a photograph

Sashin o tori masu

16

Family

Kazoku

17

Ship

Fune

18

Classroom

Kyoshitsu

19

Office

Jimusho

20

Country

O Kuni

21

Company

Kaisha

22

I borrowed money from the bank

Genko Kara okane o kari-mashita

23

Up to / until

Made

24

Become better

Yo ku natta

25

Become crowded

Komu koto ni natta

26

Perform

En so suru

27

Polite

Rei - gi tadashii

28

Died

Shin da

29

Happen / an earthquake happened while I was shopping

O-ko-ru. / ji -shin okota toki wa kaimono shita

30

Experience

Taiken suru

31

Dream

--- Yume o Miru

32

Introduce

Sho -Kai - suru

33

Hobby

Shu - mi

34

Fresh (food)

Shin -sen

35

Deer

Shi -ka

36

Mad

O - ko - te - ru

37

Man / woman

Otoko no hito / Onna no hito

38

Various

Iroiro na -------

39

Thing

Mono

40

Refrigerator

Reizoko

41

Prefecture

Ken

42

Next door

Tonari

43

I'm sorry to hear that

Zannen desu ne

44

Mostly / roughly

Daitai

45

Taste

Aji

46

Color

Iro

47

Miss/ I miss my family

Koishi / kazoku wa Koishi

48

Across

Mukai

49

Prize ¥ / prize

Sho - kin/ sho - hin

50

Show something

Shokai suru

51

Kanda dori is in front of my home and the fire station is next to it

Kanda dori no Mae ni aru to sho-bo-sho no Tonari ni aru

52

Thick liquid

Koi

53

Thin liquid

Usui

54

Salty

Shiokarai

55

Sour

Suppai

56

Light

Denki

57

I understand much
I understand most
I understand a little

Yoku wakarimasu
Daitai wakarimasu
Sukoshi wakarimasu

58

Basement

Chika

59

Box

Hako

60

How many things ?

Ikutsu

61

turn on / off

tsukemasu / keshimasu

62

address

jusho

63

how to / way of / how to read

kata / yomi-kata

64

eruption

funka-suru

65

volcano

kazan

66

graduate from university

daigaku o demasu

67

body

karada

68

something

nanika

69

somewhere

dokoka

70

take a walk

sanpo-shimasu

71

have a meal

shokuji-shimasu

72

wear a hat / don't wear

boshi o kabimasu / kaburanai

73

wear glasses / don't wear

magane o kakimasu / kakenai

74

wear a shirt / pants / don't wear

shatsu o kimasu / zubon o kimasu / kinai

75

wear shoes / don't wear

kutsu o hakimasu / hakanai

76

appointment

yakusoku

77

HW

shokudai

78

library

toshokan

79

meeting room

kaigishitsu

80

classroom

kyoshitsu

81

vending machine

jido-hanbaiki

82

battery

denchi

83

the day before yesterday

ototoi