Flashcards Preview

Japanese > Flashcards > Flashcards

Flashcards in Flashcards Deck (23):
1

Troublesome

Men - dok - sai

2

Decrease

Heru

3

Loose something

Nakusu

4

To become

Naru

5

Injury

Kega

6

Kick

Keru

7

Describe / explain

Set - su - me

Set -su - me shi- te (command)

8

Repeat

Kurikaesu

9

Sad

Sabishii

10

To be in a hurry

Aseru

11

Take off clothes

Nureru

12

To steal / was stolen

Nusumu /

Sai fu ga nu - su - Mali - mas

13

Left over / remaining / I have 2 left

Nokori / nokori futatsu arimas

14

To get in touch with

Renraku shi - mas

15

Rain (v)

Furi-te-mas -- raining

Furi mashta -- rained

Furi mas - rain

16

Wipe

Fuku

17

See you later

Dewa mata

18

Humid

Mushi - Atsui

19

Break

Wareru

20

Diligent / serious

Majime

21

Cleaned

Soji - o - shita

22

Scold

Shi ka ru

23

Plan intention (after verb)

Tsu Mori

Iku - tsu - Mori