Verbs Flashcards Preview

Japanese > Verbs > Flashcards

Flashcards in Verbs Deck (102):
0

Work

Ha ta ra ki mas / shi go to (noun)

1

Eat

Ta be mas / ta be ru

2

Drink

No mi mas / no mu

3

Go

I ki

4

Do

Shi mas

5

Come

Ki Masu

6

Shopping

Kai mo no suru

7

Cook

Leo lee shi mas

8

Play (instrument)

Hi ki mas

9

Promise

Ya ku so ku shi mas

10

Rest

Ya su mi mas

11

Sleep

Ne mu ri mas

12

I want to sing

U tai tai

13

I want to sleep

Ne tai

14

Sing

Ou tai

15

Forget

Wa sur e chata

16

Buy

Kai mas

17

Discount

Wari Biki

18

Study

Ben kyo

19

Read / past read

Yo mi / yo un ta

20

See / saw

Mi ru / mi ta

21

hear / heard

Kiki / ki ta

22

Walk

A ru ki

23

Said

De e ta

24

About

Tsu e te

25

Share

Wa ke ru

26

Open

Ake-ru

27

Close

Shi-me-ru

28

Speak

Sha-be-mas

29

Nothing to do

Hima

30

For example?

Ta-toi-ba

31

Change

Kawarimasu

32

Ask

Kimas

33

Answer

Ko ta e mas

34

Bring / I brought my bag

Moshi mas / Kaban Motsu

35

Dance

Odo-Suru

36

Wear

Kiru / kimas

37

Get up

Okiru - Okimas

38

Get off

Oriru / ori- mas

39

Believe

Shin- jiru / shin - ji - mas

40

Give

Ageru / age- mas

41

Enter

Hairu / hai- imas

42

Run

Hashiru / hashi- mas

43

Need

Ir - imas

44

Limit

Kagiru / kagir-imas

45

Cut

Kiru / kir- imas

46

Travel

Ryo-kou - suru

47

Bring / didn't bring

Motte kuru / motte kona kata

48

Quit

Ya me ta / ya me mashta

49

Search

Sagashite

50

Broken

Ka wa le ta

51

Makes me happy

Genki ni suru

52

Bought

Kaimashita

53

Didn't buy

Kawanai

54

Jump

Tobu

55

Die

Shinu

56

Hit

Utsu

57

Swam

Oyoida

58

Didn't swim

Oyoganakatta

59

Blink

Pachi Pachi

60

Really ?

Hontoni ?

61

Surprise

Otorimas

62

Pub crawl

Hashi-go shimas

63

Going up

Aka-te-ru

64

Going down

Sa-ka-de-ru

65

Receive

Moratta

66

Pick / get

Tote / Toru / tota / totenai

67

Hang out/ play

Asobu mas / a sonde mas ( doing)

68

Move apartments

Hi ko shi shi mas

69

Sounds fun

Tanoshi sone

70

I can't believe it

Uso

71

To make a lie

Uso - o - tsu- ku

72

Trick

Itazura shi mas

73

Idea (v) (n)

Hoho (n) kangae-ru/ kangae-mas (v)

74

Repair

Shuri shi-mas

75

Try on clothes

Can I try on these clothes ?

Shi Cha ku shi mas

Shi Cha ku shi te e des ka ?

Ki te mi te e des ka ?

76

Will Try

Te form + Miru

Tabe te Miru

77

I want to try

Tabe te mi tai

78

Can I try ?

-----/ te mite e des ka ?

79

Borrow

Ka re ru
Ka re de
Ka re mas
Ka re ta

80

I borrowed a pedal from Tyler

Watashi wa Tyler San no pedal o ka re ta

81

Find

Mitsu Kalu / mitsu kata

82

Call

Den wa shi mas

83

Mistake

Machigau / machigai mas/ mashta

84

Wash

Arau

85

Clean or polish

Migaku

86

Brush hair

Tokasu

87

Swim

O yo gi mas

88

Pretend to be : pretended to be

Fuli o suru : fuli o shita

89

Imagine / can't imagine

So-Jo / so-Jo ku nai

90

Meet / met

Ni Au - ni atta

91

Improvisation

So-kyo

92

Came to like something

Ski ni natta

93

Use something / youtube use / ----- use

----- sky-Kai mas / youtube sky - Kai mas

94

Problem

Mondai

95

Lend / borrow

Kashe - mas / ka le mas

96

Save ----(save money)

Tam-e-mas // okane -o- tam-e-mas

97

B so that b / I'm saving money so I can buy a guitar

A yo-ni b / guitar O ka-u yo ni o-Ka-ne te- mas

98

To be sick of something

Aki-mas/ru/ta

99

Sick of something

Aki ta

100

Piss

Ochi Ko shi mas

101

Perform

En so suru / en so shimashta / en so shite kudasai