Jaba 3 Flashcards Preview

Japanese > Jaba 3 > Flashcards

Flashcards in Jaba 3 Deck (44):
1

When something ends I will do something

-when the lesson ends I will go to work

Lesson ga owatara shigoto ni ikimasu

2

In a row

I worked 10 days in a row
I had 5 lessons in a row

Renzoku

Jyu nichi (renzoku) de hatarakimasu

Go lesson (renzoku) deshta

3

Border

Ko-kyo

4

Born

Umarimasu / umarete

5

From when I was born till I finished university I lived in New York

-only --- zuto

Umarete (Kara) daigaku (made) (zuto) NY ni sundeimashta

6

New Year's Day

Shyo ga tsu

7

Conversation

Kaiwa

8

Penny gave me a present on Christmas

Christmas NI penny WA Watashi NI puresento o kuremashita

9

School subject

Kyo ka

10

World history / American history / Japanese history

Sekai-shi /America-shi / nihon-shi

11

Furthermore

Sore-to : sore-Kara

12

Receive

Received a package

Uke-tori-masu

Nimotsu o uke-tori-Mashita

13

It's worth the wait

Ma-ta Kachi ga arimashita

14

Line

Long line / short line

Retsu

Nagai retsu / mijikai retsu

15

Male friend
Female friend
Boyfriend
Girlfriend

Otoko tomoratchi
Onnatomodatchi
Kareshi
Kanojo

16

Acquaintance

Shi -ri-ai

17

Chat

O-shay-be-ri o suru

18

Hopefully -----

Hopefully more lessons will book
Hopefully the weather will be nice

Un-ga-yokereba

Un-ga-yokereba motto lesson ga hairimasu

Un-ga-yokereba tenki ga ee desu

19

To go and return

I'll go to newvyork and return

Ite-kimasu

New York ni ite-kimasu

20

Listing / like toka

I went snowboarding and went to onset.

Ta form + ri

Sno- bo shita(ri) onsen ni haitari shimashita

21

Lonely

Shibishi

22

Useful

Yaku ni tachimasu

23

Post card

Hagaki

24

Season

Kisetsu

25

Parents

Ryoshin

26

Light ( not heavy )

Karui

27

Have a meal

Shyo-kuji-suru

28

Dish

O-Zara

29

Masterbation

O-Nani

30

Only one --- remaining

Have to go
Only have 1 beer
I have to travel

---- shi-ka-Nai

Iku -shi-ka-Nai
Beeru hitotsu shi ka nai
Ryoko suru shi ka nai

31

About when do you want the coffee ?

Coffee wa itskoro e des ka ?

32

Morning wood

Asa datchi

33

Neighbor

Kinjo

34

Fluent

Parapara

35

Bell

Kane

36

Country side

Inaka

37

Jealous

Urayamashi

38

Rich person / poor

Okane Mochi / bimbo

39

Microwave

Den chi Renji

40

And then

Ato wa

41

Jesus

E-Es-u

42

Lost

Machichatta / machimashta

43

Arrive

Touchaku suru

44

Within (time period)

Within 10 minutes

Ju pun e-nai