Important Flashcards Preview

Japanese > Important > Flashcards

Flashcards in Important Deck (41):
0

Rice

Gohan

1

Bag

Kaban

2

Goodnight

O-ya-Sumi

3

Weekend

Shu-mat-su

4

Come

Kimasu

5

Learn japanese

Nihongo o Ma-na-boo

6

Cat

Neko

7

Dog

Inu

8

Car

Kuruma

9

Write

Kaki Masu

10

Watch

Mi Masu

11

Read

Yomi mas

12

Listen

Kiki Masu

13

Who

Dare

14

He's also a teacher

Kare mo sensei desu

15

Myself

Je-bun

16

Get up

Oki mas

17

School

Gakkou

18

Student

Gakusei

19

Book

Hon

20

University

Daigaku

21

Home

Uchi

22

I feel ------

------ kanji ga shi masu

23

Store

Mise

24

Return home

Ka-e-ri

25

Just as I thought

Ya-pa-le

26

Only

Dake

27

But

Demo

28

Say

-iu-ru / iu - mas

29

Drunk

Yo pal ai

30

Everyday

Mai Nichi

31

Practice

Len-shu-suru

32

One more of the same

O- ka-wa-re

33

Song

Kyo-ku

34

Very

Sa-go-ku / Totemo / hont-o-ne

35

Rain

Ame

36

Snow

Yuki

37

Share

Wa ke ru

38

Me too / answer thank you

Ko chiro koso

39

Your welcome

Do i ta shi mashte

40

Maybe

Ta-bun