Minna No Nihongo Summer 17 Flashcards Preview

Japanese > Minna No Nihongo Summer 17 > Flashcards

Flashcards in Minna No Nihongo Summer 17 Deck (39):
1

Flower art

Ikebane

2

Academic trip / observe and study

Kenkaku suru

3

What should I do ?

Do soreba e des ka

4

Direct ( in terms of travel )

Chokusetsu

5

Organize

Katazuku

6

Hot water

O Yu

7

Burnable garbage

Moeru gomi

8

Meal

Shokuji

9

Bookshelf

Hon dana

10

Nothing but (mango)
I eat nothing but udon

Mango Shikanai

Udon Shika Tabenai

11

I can go to the party

Party ga korareru

12

Something to do

Yoji

13

Wave

Nami

14

I don't have enough money

Okane ga tarinai

15

Schedule

Jikokuhyo

16

Repair

Shuri-suru

17

Go to study

Narai ni iku

18

Foreign language

Gaikokugo

19

Food set

Teshyoku

20

I can't hear

....... ga kikoenai desu

21

Main character

Shyujinkou

22

Hard to imagine / unbelievable

Fushigi na

23

Future

Shyorai / Mirai

24

Fly

Toberu

25

The building looks like a cat

Ano biru wa spider no Katachi

26

Chew

Kamu

27

Great

Erai

28

Passionate

Neshin

29

Dorm

Ryo

30

Actually

Jitsu wa

31

Business trip

Shuchyo

32

Son
Daughter

Musuko
Musume

33

Also

Sore ni

34

Power / strength

Chikara

35

Experience

Keken

36

I commute by train to Komazawa

Komazawa ni Denshya de kayote-iru

37

The car has a nice look on

Kuruma wa katachi ga e desu

38

Light

Karui

39

Not very delicious

Son Nani Oishikunai